Стратегическо планиране в публичния сектор


Категория на документа: Други


3.Определя се състоянието на вътрешните ресурси-достатъчно,недостатъчно,възстановими и невъзстановими
Съществени фактори на вътрешната среда:
1.Ниво на компетентност на персонала
2.Основни финансови възможности
3.Размер и сложност на организационно-управленската структура
4.Обем и съдържание на информационните масиви,възможности за постоянен достъп до важни външни масиви
5.Стил на ръководство,ценности и норми
6.Състояние на сграден фонд,осигуреност с помещения,компютри,комуникационна и организационна техника
Етапи на анализа на вътрешната среда:
1.Идентификация на стратегическите вътрешни фактори и дейностите,които създават стойност
2.Оценяването на тези фактори
3.Представяне на резултатите,които служат за отправна точка при избора на стратегии
Генериране на стратегически алтернативи-основната техника,която се използва за определяне на възможностите за стратегическо развитие на организацията е SWOT анализ.Целта на този анализ е организацията да се впише по такъв начин в своята външна среда,че да се възползва от възможностите в нея и да се предпази от опасностите чрез активизиране на силните си страни.Реализацията на избраната стратегическа алтернатива следва да е съобразена както с възможностите на организацията,така и с перспективите.
При генерирането на стратегически алтернативи,решенията се вземат отвън-навътре.Следствие на комбинацията между резултатите от анализа на външната среда(възможности и заплахи) и анализа на вътрешната среда(силни и слаби страни) се оформят 4 групи стратегически алтернативи:
1.maxi-maxi-тези стратегически алтернативи са следствие от комбинацията между силните страни на организацията и възможностите,предлагани от външната среда.Идеята е да се намери приложение на силните страни,за да се реализира избрана стратегическа възможност от външната среда.Процедурата за формиране на стратегия е следната:
-избираме 1 или 2 взаимно свързани близки възможности от външната среда
-задаваме въпроса:"Кои силни страни,организацията може да използва,за да реализира успешно избраната възможност?"
-получената комбинация следва да се формулира като цел-1 изречение,което посочва крайния резултат от реализацията на възможността
2.maxi-mini-комбинират се силните страни на организацията със заплахите,произтичащи от негативните тенденции и поведението на факторите от външната среда.Отново решението се взема отвън-навътре.Избираме заплахата с най-голяма вероятност за възникване и задаваме въпроса:"Кои силни страни, организацията може да приложи,за да минимализира очакваното негативно въздействие от избраната заплага?"Очакваният резултат се формулира в 1 изречение-цел.
3.mini-maxi-комбинация между слабите страни на организацията и възможностите,предоставени от външната среда.Слабостите на организацията са нещо,което трябва да бъде премахнато,защото в противен случай,организацията не би се справила с предоставените и възможности за развитие.Избираме желана възможност за реализация и задаваме въпроса:"Кои свои слаби страни,организацията трябва да преодолее,за да реализира успешно избраната възможност?"Очакваният резултат оформен в 1 изречение,следва да е свързан с работата на организацията по преодоляване на слабостите.
4.mini-mini (стратегии за оцеляване)-в този случай се комбинират слабостите на организацията със заплахите,произтичащи от външната среда.Избираме заплахата,която е най-вероятно да се прояви и срещу нея поставяме онези слабости,които ще бъдат атакувани и в този смисъл трябва да бъдат преодолени.Резултатът от комбинацията трябва да бъде оформен в 1 изречение,което посочва слабостите,които ще се преодоляват.Тези стратегии се определят като приоритетни за развитието на организацията в даден период,само когато се прояви заплахата.
Видове стратегически алтернативи:
1.Според начина на осъществяване на стратегията-това могат да бъдат стратегии,които предизвикват:
-тотална промяна
-селективна промяна
-комбинирана промяна
2.Според степента на съучастие на сътрудниците:
-стратегическа алтернатива,водеща до приобщаване на персонала
-стратегическа алтернатива,силово наложена за реализация
3.Според начина на упражняване на властта:
-стратегия на взаимно влияние
-стратегия на упълномощаване
-стратегия на договаряне
-стратегия на информационна манипулация
-стратегия чрез емоционално въздействие
-стратегия чрез принуда
-стратегия на обвързване
-стратегия на логическото убеждаване
От гледна точка на плановия процес,реализацията на стратегическия план изисква разработка на тактически и оперативни планове.
Тактически планове-осъществяват се от средно управленско равнище и е свързано с определяне на по-краткосрочни цели.
Оперативни планове-посочват графиците и разчетите за последователността на изпълнение на специалните ресурси.Оперативните планове биват-едноцелеви и текущи.
Едноцелеви-програма и проект
Текущи-политика,процедури,правила и норми
Политика-основни принципи,които се съблюдават при вземане на решения за развитието на организацията в различни целеви предназначения
Процедура-последователност от действия,които трябва да се изпълнят в точно определена специална ситуация
Правила и норми-готови решения,които се прилагат при настъпване на конкретна ситуация
Управление реализацията на стратегията:
1.Бюджетиране-процес на разпределение на ресурсите на организацията между отделните комплекси от дейности и определянето на начина,по който тези ресурси трябва да бъдат използвани за постигане на определен конкретен резултат.Чрез него се осъществява връзката между тактическите и оперативните планове.Той е необходим,за да покаже финансовите последици от планирането и служи за измерване ,наблюдение и контрол върху резултати от дейността по изпълнение на стратегията.Бюджета изпълнява различни функции-регулираща,направляваща,планираща,контролна,мотивираща.
2.Управление по цели-средството за обвързване на планирането с контрола.Чрез него се координира работата на ръководителите от различни нива при изпълнение целите на организацията.
Етапи в процеса на целевото управление:
-формулиране на целиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо планиране в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.