Стратегическо планиране в публичния сектор


Категория на документа: Други


-планиране на действия
-проверка и оценка работата на ръководителите
-коригиращи мерки
Целевото управление насочено към крайния резултат.
Симптоми за криза в процеса на осъществяване на стратегия:
-увеличаване на управленските равнища
-немотивирано нарастване състава на административните звена
-създаване на звена с непропорционална власт
-усложняване на административните процедури
-страх от усложнения и конфликти
-вношаване на комуникациите
Бариери пред успешното осъществяване на стратегията:
-липса на ресурси
-не добра координация и сътрудничество с институции от външната среда
-различни граждански,правни фактори
Субективни трудности при реализация на стратегията:
-некомпетентност
-информационно претоварване
-конфронтация
Мониторинг,контрол и актуализация на стратегията:
Мониторингът изисква да се оценява стратегията периодично за времето,за което са разчетени дейностите за нейната реализация.При оценяване на стратегията се търси отговор на въпросите:
1.Стратегически съвместима ли е с възможностите на организацията?
2.Предполага ли стратегията,допустима степен на риск?
3.Притежава ли организацията достатъчно ресурси?
4.Стратегията отчита ли външните опасности и възможности?
5.Стратегията посочва ли най-добрия начин за оползотворяване ресурсите на организацията?
Обектите на контрол са целите,дейностите,ресурсите,резултатите,хората.
Елементи на системата за контрол:
-определяне на индикаторите за измерване степента на реализация
-създаване на механизъм за сравнение и оценка на резултатите
-оценка на резултатите от реализацията

Индикатори за оценка:
-количествени и качествени
-измерими
-приложими
-подходящи и точни за измерване на процеси,явления и резултати
-чувствителни
Трябва да осигурят навременна информация при настъпване на кризисни ситуации.Понякога следва да се актуализира стратегията.Актуализацията се осъществява чрез:
-коригиране
-променяне
-допълване
-преустановяване изпълнението на стратегията

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо планиране в публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.