Стратегическо развитие на община Стара Загора и региона


Категория на документа: Други


 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Философско - исторически факултет

КУРСОВА РАБОТА
по
Управленски икономикс
на темa

" Стратегическо развитие на община Стара Загора и региона "

Изготвил: Красимира Генова Илкова
Управление на иновациите и изследователската дейност
Фак.№ 1467847002

гр.Пловдив Проверил:

2014 година / доц. д-р Боян Славенков/

Родена съм в град Пловдив , но с течение на обстоятелсвата 20 години съм живяла в град Стара Загора. Там завърших своето основно, средно, та дори и висше образование. За мащабите на България , Стара Загора е голям град , но за мен си остава едно голямо село.По мои наблюдения , местното население там мисли прекалено егоистично и еснафски. За мое голямо съжаление най-близките ми приятели от детските и тийнейджарски години , също като мен избраха да продължат развитието си в други градове,дори държави. Но няма как живота е една голяма борба за оцеляване. Ще разгледам проблемите на община Стара Загора и региона като страничен наблюдател.Също така ще опиша стратегиите за развитие и ще напиша своето мнение, което като цяло от 7 години е все едно и също "развитие в застой".

Ще започна с основния и според мен най-значим проблем на община Стара Загора, а именно "прехвърлянето на топката" , кой е източника на системното обгазяване и замърсяване на въздуха. Само да припомня, че първото официално обявено атмосферно явление е на 2 юни 2004г. Като се обяснява , че явлнието се изразява в силно замъглен въздух със специфична миризма.След натиска на обществеността и многобройните граждански протести срещу унищожаването на бойни ракети на военния полигон в село Змейово,ръководството реши да "замаже очите" на обществото като въведе т.нар. "открити врати" и свободен достъп до поделението. Веднага след първото обгазяване на града като най-вероятен източник се посочи именно полигонът. Военните отричат каквито и да е било действия, които могат да причинят атмосферни замърсявания. Въпреки това гражданската позиция е в подкрепа на твърдението, че нерегламентирани дейности на полигона са причина за обгазяванията. След редица изследвания и сателитен мониторинг на атмосферния въздух в община Стара Загора хипотезата за едностранно замърсяване на въздуха от полигона е отхвърлена. Не зависимо от това проблема остана и обгазяванията продължиха. За друг евентуален замърсител обявиха енергийният комплекс "Марица изток".До колкото знам в ТЕЦ Марица Изток 2 не са монтирани достатъчно сероотчистващи инсталации, а в Марица-3 такива липсват. На ясно съм, че тези обекти са със стратегичесо значение за страната , но ми изглежда безкрайно безотговорно и несериозно за 10 години да не се предприемат мерки по инсталирането на тези пречистващи атмосферата инсталации. В край на сметка във въздуха на община Стара Загора и региона продължава да има наличие на серен диоксид над допустимата норма и проблема стои нерешен.

Втори голям проблем е разбира се безработицата , която е масова за цялата страна, като нараства с осезателни темпове. За периода 2009-2013 г. тя се е увеличила от 4, 3% на 10, 6%, без признаци за затихваща или обратна тенденция. Масовата емиграция на хора в трудоспособна възраст продължава. Затвърждава се стагниращ фактор за развитие и заплаха за кризисни процеси. За последните 10 години областта е загубила над 10% от населението си. Това е признак за отсъствие на ефективна регионална политика, признак за неконкурентноспособна жизнена среда в региона като цяло. Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. Коефициентът на смъртност в община Стара Загора и региона е 15.5 ‰ при среден за страната - 14.7 ‰. Естественият прираст е отрицателен и е по-висок от средния за страната. В резултат на вътрешен механичен прираст, общото население между двете преброявания е намаляло с 1539 дущи в резултат на изходяща миграция към София (град), Бургас и Пловдив. Към 1.02.2013 г., жените са 170499 (51.2 %), а мъжете са 162771 души (48.8 %), или на 1000 мъже се падат 1047 жени. Подобна е структурата и на национално ниво. И какво се получава: отрицателен прираст, застаряване, емиграция. Независимо от отчетената повишена раждаемост през последните години, негативните демографски характеристики остават почти непроменени в желана посока. Към негативните тенденции се добавя ниска грамотност, ниска заетост, висока безработица, ниски доходи, свито потребление.

Намалява и броят на децата/учащите се - продължава закриване на паралелки и училища, намалява броят и мотивацията на педагогическия персонал. От учебната 2007/2008 г. до учебната 2011/2012 г. са закрити 8 учебни заведения (основно бщообразователните училища). Все още системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е необходима стратегия за изнасяне на функции и ресурси за укрепване на периферните райони, за задържане на изходящата миграция чрез създаване на конкурентна среда и условия за живот в тях.

Пряката зависимост от неблагоприятните икономически и демографски процеси е довела до влошаване на функционалните характеристики - качество на образованието, посещаемост на училищата, мотивация/квалификация на учителски кадри, достатъчност/достъпност на медицински услуги, активност/качество на културен живот, масовост/достъпност на спорт и отдих, качество/съдържателност на младежки дейности.

Да не забравяме и поддържането на пътищата от втори и трети клас, както и общинската пътна мрежа, която продължава да бъде основен проблем. Поради хроничен финансов дефицит се правят само текущи ремонти, което води до общо влошаване на пътната настилка. Но това също е проблем за цялата страна.

Анкетираното мнение на общинските администрации потвърди проблемната картина и в сферата на туризма:

- Недобре развитият туристически продукт като цяло,

- Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма,

- Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги,

- Лошата транспортна достъпност към местата за туризъм,

- Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно наследство.

Крайната цел е да се сглоби богат и атрактивен туристически продукт, да се разнообрази туристическото предлагане и да постигне по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Други важни аспекти за бъдещото развитие на туризма са:

- Да се удължи туристическия сезон;

- Да се увеличи броят на посетителите;

- Да се повиши туристическата привлекателност на района;

- Да се повиши значимостта на туризма в структурата на местните икономики;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо развитие на община Стара Загора и региона 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.