Стратегическо развитие на община Стара Загора и региона


Категория на документа: ДругиТова са стъпки в необходимата посока на развитие. Те не трябва да останат изолирани. Новата стратегия на областта следва да ги подкрепи със съответни специфични цели и мерки, както и с препоръки към общинските планове.

Ето някои от стратегическите проекти предложени от общинския съвет и областната управа:

- Развитие на летище Стара Загора в логистичен център за международни карго превози - в момента летище Стара Загора е дадено на концесия. Като едно от задълженията на концесионера е да инвестира средства в подобряване на неговите функции и утвърждаването като резервно летище на Пловдив и Бургас. В момента общината работи по намирането на сериозни инвеститори;

- Разширяване на пътя от летището до пътния възел с магистрала "Тракия"- вече се работи по проекта , очаква се тази година да завърши успешно;

- Изграждане на тунел под връх Шипка (заедно с обход на Габрово и Казанлък) - всички заинтересовани общини от двете страни на Стара планина, в момента осъществяват договори за съвместна дейност и за акумулиране на бюджетни и небюджетни средства, с идея да започне такова изграждане. Можем само да се надяваме скоро това да стане факт;

- Модернизация на "Мини Марица-изток" и възможност за изграждане на нови блокове 9 и 10 на територията на ТЕЦ "Марица Изток" 2 - нов проект , труден процес , свързан с тежки административни процедури , като някои са почнали да се осъшествяват;

-Културно-историческо наследство - проучване и експониране на древните медни рудници и изграждане инфраструктура до Богородична стъпка - до село Старозагорски минерални бани. Изграждане на транспортна и социализирана инфраструктура в Долината на тракийските царе - ако този проект стане факт , ше се даде възможност на ресторантьорството и хотелиерството да се развие и открие нови работни места на територията на Старозагорски минерални бани;

Независимо от новите реалности, предизвикателства и заплахи, общата представа за желаното бъдещо развитие на община Стара Загора продължава да носи позитивни представи и мечти за: "динамично развитие", "устойчиво развитие", "икономически растеж и заетост", "подобрено качество на живот", "запазено и валоризирано природно и културно наследство". В такава насока е формулирана визията за развитие на общината.При формулирането на визията са взети предвид изводите от социално-икономическия анализ, изявените проблеми и потенциали за бъдещо. Тя съдържа представата за бъдещо динамично, устойчиво и хармонично развитие на региона:

Визия: Община Стара Загора - регион с устойчиво развитие, балансирана икономика, базирана на знанието и висок жизнен стандарт, постигнати чрез разумно използване на наличните ресурси и развитие на човешкия потенциал.

Главната цел е: Постигане на устойчиво и балансирано развитие формулирана в съзвучие с определената визия за желаното развитие на областната общност като органично пространство от националната и европейската територия, реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живота и съхранена идентичност на природното и културното наследство. В целта е заложено постигането на просперитет и устойчиво развитие във всички сфери - в икономическата, в социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената структура на общината.
Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и партньорство между държавните и местните власти. Това следва да се осъществи на базата на широко подкрепени и адекватни стратегически цели, приоритети и мерки. Ефективното използване на местния потенциал и максималното оползотворяване на ресурсите по донорските фондове и програми е основният залог за успех .Главната цел за устойчиво и комплексно развитие на областната общност е декомпозирана в три стратегически цели и шест преоритета:

Стратегическа цел 1: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез инвестиране в икономика на знанието, в качеството на човешките ресурси и в техническата инфраструктура ;

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентноспособност

Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на областната икономика

Стратегическа цел 2: Намаляване на между-общинските неравенства чрез мобилизиране на местните ресурси (социално сближаване) ;

Приоритет 3: Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните услуги

Приоритет 4. Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност

Стратегическа цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капацитет ;

Приоритет 5. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство

Приоритет 6. Повишаване на административния капацитет

Общината ще се стреми към устойчив икономически растеж чрез мобилизиране на собствен потенциал и иновации. Залага се осезателно подобряване на качеството на живот, заетостта и доходите. Общината се стреми и към едно по-добре подредено пространство чрез укрепване на градските центрове, подобряване на достъпността и доизграждане на инфраструктурите при щадящо използване на ресурсите и опазване на околната среда. Накрая, управлението и реализацията на очертаните направления-цели да се реализира чрез развити сътрудничества и партньорства от структури с повишен институционален капацитет. Това е от новия стратегически планов документ на община Стара Загора и региона. Новата стратегия е продукт на еволюционно развитие и надстрояване на старата. Подобни еволюционни промени следва да продължат във вече утвърдените приоритетни насоки и на общинските планове - икономика, инфраструктури, качество на живот, социален сервиз, институционален капацитет.

При разработването на тази стратегия за развитие, както и в процеса на нейното изпълнение, трябва да бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички етапи при провеждане на политиката за регионално развитие.Като цяло, прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява качеството на общинската стратегия и ефективността на нейното изпълнение. Освен това, въвеждането и спазването на този принцип създава обективни предпоставки и условия за привличане и ефективно усвояване на повече европейски средства за развитие на региона.

Глобалната икономическа криза прекъсна положителните тенденции в почти всички сфери на човешка дейност, пораждайки необходимост от преоценка на големите предизвикателства, които за икономически изостанала страна като България, са и реални заплахи. Това са глобализацията, демографския упадък, климатичните промени, енергийната зависимост, възможната загуба на биоразнообразие, природно и културно наследство. В този контекст, въпреки сравнително доброто си позициониране в национален план, и община Стара Загора изпитва негативните ефекти от кризата и от глобалните заплахи.

В заключение мога да добавя , че града не е лош - хората са кофти. Нещото което най-много ме е дразнело , е постоянното оглеждане и шушукане. Негативното отношение, завистта и злобата. Старозагорци са тесногръди с високо самочувствие , като в повечето случаи без покритие. Разбира се няма как да сложа всички под общ знаменател , но снобарията се усеща дори във въздуха. За съжаление и аз се хващам на моменти как коментирам разни хора без причина , явно е заразно. Боря се с това и знам , че ще го изкореня , въпрос на време е .

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. bg.wikipedia.orgСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо развитие на община Стара Загора и региона 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.