Стратегическо развитие на свиневъдството в България след членството на страната в Европейския съюз


Категория на документа: Други


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПЛОВДИВ
Катедра Икономика

Курсова работа

Тема: Стратегическо развитие на свиневъдството в България след членството на страната в Европейския съюз

Разработил: Ангел Митков Аргиров
Специалност: Бизнес администрация

Пловдив
2013
Съдържание
1. Увод................................................................................................................................3
2. Състояние на свиневъдството в България..................................................................4
2.1. Исторически проглед на свиневъдството.................................................................4
2.2. Обшо състояние на свиневъдството..........................................................................4
2.3. Производство на месо и участие в международната търговия................................7
3. Влияние на вътрешните фактори върху свиневъдството.......................................9
3.1. Аграрна политика на Европейския съюз..................................................................9
3.2. Аграрна политика в България..................................................................................10
4. Влияние на външната среда върху свиневъдството................................................11
4.1 Силни и слаби страни на производството................................................................11
4.2 Възможности за технологично развитие..................................................................11
4.3 Насоки на развитие на свиневъдството.....................................................................12
Изводи и препоръки..........................................................................................................13
Използвана литература.....................................................................................................14
Използвани интернет сайтове и онлайн бази данни......................................................14

1. Увод

Основен отрасъл във всяка националното икономика е селското стопанство. Той осигурява стоки от първа необходимост и суровини за преработващата промишленост. Важен отрасъл на аграрния сектор е свиневъдството. Главна задача на този отрасъл е осигуряването на месо за преработка и прясна консумация. Консумирано месото на човек от населението е сред показателите за благосъстояние на населението. По данни на МЗХ свинското месо заема водещо място в потреблението на месо в България през 2012 година с 163 263 тона, следван от месото от птици с 150 508.7 тона и месото от едър рогат добитък 29 123.8 тона. Вносът заема основна част от предлаганото свинско месо в България с 94 837.1 тона. По данни на ФАО в световен мащаб производството на свинско месо нараства от 86.3 млн. тона през 2001 година до 110.27 млн. тона през 2011 година. Това е увеличение с 27.7% за 10 години. Това поставя свиневъдството в един увеличаващ се пазар

Всички тези данни повдигат въпроса за стратегическото развитие на сектор свиневъдство. Как то е позиционирано на българския и световния пазар? Какви възможности се създават от пазарните условия? Кое ще доведе по повишение на богатството на нацията - развитие на тази индустрия или специализацията в производството на други стоки и услуги?

Обект на настоящата курсова работа е свиневъдството в България в периода 2001-2012 година.

Целта на настоящата курсова работа е да се разкрие състоянието на сектор свиневъдство и възможностите за неговото развитие след присъединяването на България към Европейския съюз.

Задачите на проучването са:

* Да направи исторически преглед на свиневъдството.

* Да покаже настоящото състоянието на сектора.

* Да даде ясна представа за това кои фактори оказват най-силно влияние отрасъла. Кои са заплахите и възможностите, идващи от външната среда.

* Да се предложат стратегии за повишаване на производството на свинско месо и развитие на сектора.
2. Състояние на свиневъдството в България
2.1. Исторически проглед на свиневъдствотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо развитие на свиневъдството в България след членството на страната в Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.