Стратегическо развитие на свиневъдството в България след членството на страната в Европейския съюз


Категория на документа: Други


Подбора и селекцията е от стратегическо значение за конкурентноспособността на свиневъдството. Генетично заложените производствени възможности не могат да се изменят, а само да се изявят при подходящи условия на околната среда. Създаването на нови породи свине е свързано с големи разходи за проучване, както и наличието на достатъчен научен потенциал и време. Затова е по-добре да се внасят живи животни, които да подобрят местните породи.

Храненето на животните оказва най-голямо влияние на постигнатия икономически резултат на стопанствата. Българя притежава редица конкурентни предимства при производството на фуражни култури като: царевица пшеница, овес, ръж и др. Много от тези култури се произвеждат в излишък спрямо вътрешното търсене в страната. Част от тях могат да се пренасочат в производството на свинско месо.

Използваните сгради трябва да са съобразени с използваната технология на отглеждане, насоката на производство на фермата, групирането на животните и редица други фактори. Помещенията трябва да подпомагат се използват най-ефективно. Капиталовите разходи трябва да са насочени към механизация на трудовите процеси. При проектирането е важно да се предвидят лесното движение на животни, фуражи, отпадъци и др. Доброто проектиране на фермата може да спести много от производствените разходи. Така например добре топло изолираните сгради могат да доведат до намаляване на разходите за фураж за килограм прираст.

Една от дейностите, които изискват най-голям трудов ресурс в животновъдството е извозването и складирането на животинския тор. Трудът, които е необходим за почистването в свиневъдството зависи главно от избраната система за отработване на отпадъците.
4.3 Насоки на развитие на свиневъдството

Регионите на страната трябва да се възползват от естествените си предимства. Това са регионите в северна България. Те имат подходящи природно-климатични условия за производството на евтини фуражи и наличието на евтини водни пътища по р. Дунав и Черно море. Стопанствата в тези региони трябва да са експортно ориентирани. Това ще доведе до увеличение на конкурентноспособността на сектора.

Стопанствата във вътрешността на страната трябва да са импортно заместващо ориентирани и насочени към производството на месо за прясна консумация. Те трябва да са разположени в близост до големите консуматорски центрове на страната. Трябва да се възползват от по-ниските разходи за транспорт и съхранение.

През последните години в големите градове на страната навлязоха редица големи търговски вериги. Това създаде промяна на каналите на реализация на свинското месо. Поради големите количества, които се реализират чрез тях търговските вериги притежават са в силна позиция при определянето на цените при закупуване на свинско месо от производителите.
Изводи и препоръки
Изводи:
* Броя на животните намалява след 90-те години на XXв. Тази тенденция е прекратена за кратко през периода 2001-2006 година.
* Броят на стопанствата намаляват, като това става основно за сметка на малките стопанства.
* Производството на месо се увеличава спрямо края на XXв.
* Основното производство се извършва в северна България.
* Потреблението на свинско месо е увеличава, но то е задоволено основно от внос.
* Износа на свинско месо е незначителен до приемането на България в Европейския съюз.
* Българското свиневъдство не е конкурентноспособно през целия изследван период.
Препоръки:
* Свиневъдите трябва да се кооперират за закупуването или произвеждането на по-евтини фуражи.
* Организирането на кооперативи за маркетинг и реализация на крайните продукти.
Държавата трябва да
* Подпомага стопанствата за внос на живи животни за подобрение породите в страната.
* Спомага за усвояването на средства от европейските фондове.
* Разработване на програми за защита на малките и средните производители.

Използваната литература:
1. Йорданов В, Тодоров Т. (2000): Основи на статистиката.
2. Закон за подпомагане на земеделските производители
3. МЗХ, различни бюлетини
4. Николов В. Лекции по животновъдство
5. Porter M. "Copmetitive andvantages on nations" (1990г.)
6. Krugman P.R. (1994): "Competitiveness: a dangerous obsession"
Използвани интернет сайтове и онлайн бази данни:
1. Онлайн база данни на ООН http://faostat.fao.org/
2. Сайт на Националния институт по статистика http://www.nsi.bg/
3. Сайт на Министерство на земеделие и храните http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
4. Сайт на Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/
5. Сайт на Асоциацията на свиневъдите в България http://asb.bg/

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо развитие на свиневъдството в България след членството на страната в Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.