Стратегическо управление


Категория на документа: Други


 Тема 1 . - Етапи в развитието на стратегическото управление .

1.Етап .

Така наречения предварителен етап , включващ перйода в края на 60 -те години . През този перйод фирменото планиране се е основавало на създаването и поддържането на потенциала за успех . Характерно за този етап е , че фирменото планиране се е появявало като количествено дългосрочно планиране , което се е основавало на анализа на тенденциите , миналото развитие и тяхното екстраполиране в бъдещето .

Един от методите на анализ , който се основава на екстраполацията на тенденциите е анализа на отклонението . Този анализ разглежда съществуващите продукти и услуги, тези , които са в процес на разработка Така се прави прогноза на приходите , печалбата или приноса от тях . Този анализ се извършва поради причината , че продуктите имат жизнен цикъл и съществуват тенденции за намаляване на приходите и приноса в хода на времето . Характерно за този анализ е , че той не посочва конкретно как да се преодолее този анализ на това разминаване между желаните и прогнозирани приходи . Един от подхода , който може да се използва е т.н.матрица на ANSOFF . Тази матрица има следният вид : има продукти и пазари . Продуктите биват настоящи и стари , а пазарите настоящи и нови .
2.Етап .

С началото на 70-те години започват да се използват портфейлните методи при стратегическия анализ и планиране . Те се използват като база за разработване на целите на фирмата т.е. отделните дейности на фирмата се разглеждат като инвестиции .
3.Етап .

Характерен е за края на 70-те години . Фирмите разработват стратегически планове , не само на организационно ниво , а и на ниво на отделния бизнес . Основен проблем при разработването на БС е как да се постигне победа при конкурентите . Разработването на БС се основава на конкурентни стратегии предложени от порта .
4.Етап.

Започва от средата на 80-те години . При този етап се разпространява понятието СУ. Което включва не само стратегическо планиране , фазите , реализация на стратегията и стратегически контрол . Причина за появата на СУ е , че стратегическото планиране , чийто резултат са планове и намерения , не довежда до подобрения дейността на организацията , тъй-като само по себе си не генерира действия и видими промени .

Тема 2 . - Фази на стратегическото управление .

Фазите на СУсе обособяват съобразно решаваните задачи .
1.Фаза е стратегическото планиране .
2. Фаза е реализация на стратегиите .
3.Фаза е стратегически контрол .

Основна задача на първата фаза е да определи дългосрочните цели на организацията , и да даде най-общите насоки за това какво е необходимо да се направи в областта на ресурсите и действията на организацията . Ясната насока за развитие представлява изходна база за фазата реализация . Фазата стратегически контрол изпълнява две функции :
- първата е да осигури обратна информация как са реализирани планираните стратегии.
- втората е да провери дали допусканията и предпоставките , които стоят в основата на разработката на стратегическия план кореспондират с реалността . Ако има твърде големи разлики планирането трябва да започне отначало .

Тези три бази са отделни процеси . Те не се осъществяват строго последователно, а има значително припокриване във времето . Втората и третата фаза се провеждат почти паралелно . Изпълнението на всеки един от процесите оказва влияние върху останалите и за това е трудно да се направи строго разграничение между стратегиите и оперативното управление . Стратегическото планиране използва специфични методи и поради това може да се разграничи от оперативното управление.

Стратегическото планиране представлява процес , който се реализира независимо от управлението на текущата дейност , но го предопределя . Втората фаза и реализирането на стратегиите включва осъществяване на стратегиите на предметно ниво в аспектите предлагане и ресурси , както и включване на мероприятията отнасящи се до персонала .

Третата фаза стратегически контрол се състои от три елемнта :
1. Проверка , реализиране на стратегиите, имаща за цел да провери и изпалнението на стратегиите .
2. .Текущ контрол на реализациите на стратегиите . За да се изпълни задачата на този елемент е необходимо да се изгради система за ранни предупреждения . Тази система включва показатели , отразяващи основните предпоставки , които са разположени в основата на стратегиите . На практика е невъзможно да се наблюдават всички предпоставки , при които има риск от изненади в следствие на неочаквано развитие .

Трети елемент е стратегическо сканиране . Ролята му е да намали риска от изненади , чрез интуитивно наблюдение на външната среда , което предполага наблюдение на всички предпоставки . Тъй-като общото стратегическо сканиране се провежда на ниво интуиция от страна на висшия мениджмънт, то не трябва да се делегира на ниво на други управляващи или да се извършва според процедура .

Тема 3. - Същност на стратегическото планиране .

Стратегиите на организацията се разглеждат в два аспекта : в стратегически план и като действително реализирана стратегия . На практика има разлика между стратегическия план и действително реализираната стратегия . Тъй-като стратегическия план много рядко се реализира така като е плануван , много често организациите нямат предварително разработена стратегия и тяхната реализирана стратегия се явява резултат от взаимодействието на множество различни решения .

Характеристики на стратегическия план :
1. Той посочва дългосрочните насоки или генералната линия за развитие на организацията .
2. Тези насоки се отнасят за организацията като цяло или за основни нейни части .
3. Той се разработва от ръководството на организацията .
4. Неговата задача е да гарантира последователно реализиране на главните цели и задачи на организацията .

Предназначение на стратегическия план :
1. Да осигури дългосрочно постигане на основните цели чрез разработка и поддържане на потенциал за успех .
2. Да оптимизира резултатите в рамките на плановия перйод .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.