Стратегическо управление


Категория на документа: Други


- да разграничават стратегическите зони на действие от стратегическите бизнес единици , които са част от организацията , които са стратегически зависими една от друга поради това че имат общи пазари или използват общи ресурси .

2.Извършва се оценка на настоящата пазарна позиция на организацията и съответните стратегически алтернативи . Тази оценка се извършва съобразно критерий привлекателност на бранша и компонент на сила .
3. Дифиниране на целевите позиции на отделните бизнеси . Тези позиции се дифинират условно в рамките на корпоративната стратегия и ще бъдат преразгледани на третата стъпка .
4. Приблизително определяне на инвестициония бюджет на всеки един бизнес на поставените цели . Оценката на настоящата позиция на бизнесите на стратегическите алтернативи и определянето на целевите позиции се провежда с помоща на " портфолио" метод .

Разработване на БС включва :
-оценка на конкурентната позиция на всеки един бизнес
-установяване на желаните бизнес стратегии -избор на целеви пазар ,който може да бъде целия пазар или пазарна ниша и избор на конкурентна позиция , което се изразява между лидерство в разходите или диференциация .

Разработване на мероприятия за организации на стратегии , което включва разработка на стратегическа програма . Тази стъпка е важна , защото прави връзка между планирането и реализацията на плановете .

Съществуват пет различни прогами :
1.Вид - за реализация на организационна стратегия .
2.Вид - за реализация на БС
3.Вид - за оползотворяване на асинергията включваща в дейността си различни видове бизнеси .
4.Вид - за одобряване на системата за управление .
5.Вид- за мотивация и кфалификация на персонала .

Процеса на планиране е обща оценка на стратегиите и програмите . Желателно е БС и прогамите да се разработват паралелно .

Формулиране и одобряване на стратегически докоменти . - тази стъпка е необходима поради това че на практика много често се проваля реализирането на стратегии поради това че не са ясно формулирани . За това разработката на стратегически докоменти има за цел те да служат като насоки за работа на ръководителя по време на реализирането на стратегиите .

Тема 8 - Описание на бизнес стратегиите на ниво пазарно предлагане .

Разликата между базовата бизнес стратегия и конкретната стратегия , която ще предлага стратегическият мениджмънт е , че избраната базова стратегия определя общата стратегическа насока на бизнеса , а конкретната стратегия описва целевите конкурентни предимства на ниво предлагане и на ниво ресурси .

Описание на пазарното предлагане при ценова стратегия / лидерство в разходите /.
а ) области на описанието .

Основното конкурентно предимство при агресиваната ценове стратегия се изразява в предлагане на нашите продукти и цени на по-ниски от тези на конкурентите . За да може организацията да се конкурира успешно , тя трябва да има яснота в следните три области :
- описание на стоките и услугите
- дълбочина и широчина на продуктовия микс
- ценообразуване
б ) описание на продуктите и услугите

Във всеки отрасъл съществуват стандарти и тези продукти ,които не отговарят на тях не са обект на внимание от страна на пласментите . Освен тези станадарти винаги има аспекти , по които могат да се разграничат стоките и услугите , които отговарят на базата стандарти , и според които клиентите вземат своето окончателно решение за покупка . За организациите , които преследват ценова стратегия , пазарното предлагане трябва да удовлетворява поставените стандарти в бранша , но не да ги надвишава .

Ако продуктите не отговарят на установените стандарти , те няма да бъдат обект на покупка . Ако предлаганите продукти имат характеристики ,които надвишават основните изисквания и удолетворяват в по-голяма степен сързаните с тях потребности означава че те ще предизвикат допълнителни разходи за организация , което ще затрудни или попречи на реализацията на ценовата стратегия . Инструмент за ограничаване на стоките и услугите в посока на удовлетворяване на стандартите в бранша е т.н. разгрупиране . Стоките и услугите на организацията се анализират елемент по елемент ,след което стандартните елементи се прегрупират в базова стока или услуга .
в ) описание на микса от стоки и услуги

Ценовото лидерство може да се постигне много често само по едни едниствен начин като се ограничи разнообразието от модификация на продуктите . Това означава , че стратегията трябва ясно да посочи ширината и дълбочината на продуктовата програма . Не могат да се направят точни препоръки това да бъде ширината и дълбочината на продуктовия микс при изследване на ценовата стратегия . Причината може да бъде голямата разлика в характеристиките на отделните браншове .
г) описание на ценообразуването
Описанието на цената и ценовите условия започва с описание на средната процентна ценова разлика със конкурентите , които прилагат стратегии на дифиринциацията . Цената е единствения параметар , чрез който организацията може да получи конкурентно предимство . Поради това разликите с тези на конкурентите трябва да бъдат значими за потенциалните клиенти . Това означава , че значимостта на ценовата разлика зависи от ценовата чувствителност на търсенето в бранша . Колкото е по-голяма ценовата чувствителност , толкова по-малка може да бъде ценовата разлика , за да се постигне успех чрез ценовата стратегия . След като имаме ясна идея за нашите цени , сравнени с тези на конкурентите предлагащи стратегия на деференциацията , трябва да се разработят указания за системата на ценообразуване . Което означава , че трябва да е посочена не само ценовата политика за всяка стока и услуга , но и също да са разяснени въпросите относно видовете и размера на отстъпките , както предлагането и на допълнителни услуги . Системата на ценообразуване трябва да отговаря на следните принципи :
1. Да поддържа разходите на ниско ниво . Означава че организацията трябва да възнаграждава тези потребители , които купуват големи количества от един продукт . Към малките поръчки , особенно тези които включват множество различни стоки и услуги , трябва да бъдат наказвани с по-висока цена . Също така трябва да се възнаграждават клиенти , които купуват периодично еднакво количество и тяхното търсене е по -постоянно във времето .
2. При всяка форма на допълнително обслужване , прави процеса на създаване на стойност по-сложен и води до увеличаване на разходите . Поради това е погрешно разходите за тези услуги да бъдат разглеждани като променливи разходи . Допълнителните услуги обикновенно изискват допълнителни инвестиции и увеличават натоварването на управляващите . Свързаните с тях постоянни разходи трябва да се разпределят върху клиентите . За това клиентите трябва да бъдат възпирани от тяхното поръчване , чрез възпиращи по-високи цени .

Описание на пазарното предлагане при стратегия на диференциацията .
а) значение на познаването на обслужваните индустриални сегменти и основните компоненти . При стратегия на дифиринциация основната цел е уникалност. Описанието на конкурентните предимства в предлагането означава да се определеят източниците на тази уникалност . Това е възможно единствено , ако са наясно за две важни предпоставки :
- трябва да имаме ясна представа кои са нашите основни сегменти тъй-като ако обслужваме пазарна ниша , трябва да се концентрираме върху специфичните потребности на тази ниша . Организациите , които обслужват целия пазар е най-добре да изберат няколко сегмента , а не да търсят удовлетворението на изискванията на всички клиенти на този пазар .
- да имаме ясна представа за основните окнкуренти . В тази връзка при стратегичаския анализ трябва да се проведе анализ на силните и слаби страни на фирмата по отношение на нейните основни конукернти . Обикновенно най-важните конкуренти принадлежат към стратегическите групи ,към които принадлежи и организацията , но често има изключения .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.