Стратегическо управление


Категория на документа: Други


б) стратегическо позициониране на пазарното предлагане .
Чрез стратегическото позициониране на пазарното предлагане фирмата заема специфична позиция на съответния отраслов пазар . Тази позиция определя рамките с пазарно предлагане на основните конкуренти и определя целевите потребителски сегменти . След като фирмата е определила своите целеви сегменти и установила най-важните за нея компоненти ,може да започне процеса на стратегическо позициониране . В тази връзка фирмата трябва да отговори на следните въпроси :
1. Въпрос - Какава е позицията , която ще заеме за в бъдеще ?
2. Въпрос - Как може да постигнем тази позиция ?

При широк обхват на стратегия на диференциация е възможно фирмата да заеме повече от една пазарни позиции. Ако фирмата разполага с няколко търговски марки е задължително . За фирмите, които обслужват пазарна ниша , предлагането обикновенно заема една едниствена позиция . Много е трудно да се намери начин за разграничаване от предлагането на конкурентите особено , когато пазарите се намират на етапа зрялост или спад . Съществуват два основни подхода за създаване на ефективна диференциация от конкурентите :
1.Подход - посредством характерите на стоката или услугата като качесво на стоката и услугата и параметри на допълнителните услуги .
2.Подход - чрез комуникация като реклама , промоции ,пиар и спонсортво .Чрез по-добро качество на личните контакти с клиентите . Разликата в стоките и услугите може да бъде дефинирана като значима .
Тема 9 -Дефиниране на мероприятията за реализация на стратегията

1. Същност на стратегиите на мероприятията , които са необходими за реализация на стратегиите могат да се класифицират по няколко критерия :
1. Критерий- според връзката със стратегиите по този критерий мероприятията се делят на преки и непреки мероприятия. Преките се извеждат непосредствено от стратегиите като например продажба на непечеливш бизнес или на система за директни доставки до преки клиенти . Непреките мероприятия имат за цел да подопомгнат реализирането на стратегията и да я адаптират към системите в предприятието . Такива са коригиране на огранизационната структура съобразно дефинираните нови стратегически сегменти или обучението на персонала ,който да подобри разбирането на новата стратегия .
2. Критерий- е според съдържанието на мероприятието . Мероприятията биват на такива , които се реализират на материално ниво и на ниво персонал . Първата група може да включва мероприятия необходими за разработка на нови продукти , закупуване на продуктови канали или въвеждането на нова отчетност . В същото време организацията трябва да е сигурна че служителите са готови и способни да реализират стратегиите . Като се изпълни това изискване , трябва да се представи необходимата информация на персонала съобразно позицията , която той заема в организацията . На практика обаче много менажери се опитват да запазят стратегията секретна и по този начин правят невъзможно персонала да допринесе за успешната и реализация . Успешната реализация обикновенно предполага много повече подобни мероприятия , отколокото чистото предоставяне на информация .
3. Критерий- е начин на реализиране на стратегията . Начина се дели на мероприятия реализирани чрез стратегическа програма и мероприятия реализирани чрез нормалния процес на оперативно управление . Много често реализирането на стратегията чрез оперативно управление представлява неподходящ подход поради следните причини :

-има опасност горещите проблеми в момента да завладеят по-голямата част от времето на оперативния мениджмънт . За това мероприятия с дългосрочен характер са част от реализацията на планираната стратегия да бъдат поставени на последните места на опашката от задачи . Този процес се повтаря многократно . Инструмент за намаляването на този негативен ефект е прилагането на балансираната система от показатели за ефективност .
- има риск за реализацията на стратегията ако управленските резултати се отценяват въз основа на краткосрочния успех и ако системата за възнаграждаване на персонала стимулира този ефект .
- стратегическите мероприятия са подложени на опсаност от всички възможни видове на скрита съпротива . Тъй-като реализирането на стратегиите се планира и реализира ,в същото време като другите текущи задачи , е много трудно да се провери дали стратегическите мероприяятия се изпълняват по най-правилния начин . Това дава възможност на противника на стратегията да отложат нейната реализация или да я изпълнят наполовина .Също така съществува голям брой добри аргументи в полза на предлагането на специфични стратегически програми за реализирането на плануваните стратегии . Тези програми се провеждат на ежедневно оперативно управление и така са по -малко уязвими на изброените по-горе опасности .

Типове стратегически програми . Класификация .

Класификацията на различните видове мероприятия за реализиране на стратегията може да се ползва като изходна база за установяване на различни видове стратегически програми .
- програми за реализиране на корпоративната стратегия
- за реализация на БС
- програма за разработка на системите и структурите за управление
- програми за оползотворяване на синергията.
- Програми за мотивиране и кфалификация на персонала .
Ще се спрем и на петте вида :
1.Вид- целта на корпоративната стратегия е да дефинира бъдещите бизнеси на фирмата и техните цели . Съдържанието на програмите за реализация на корпоративната стратегия се извежда от тези две функции т.е. програмите трябва да се разработват или с цел да преведат от текущото портфолио или да създадат условия за постигане на специфични цели . Традиционните прогами за реализиране на корпоративната стратегия обкниовенно се фокусират върху търсенето на нови бизнеси , сливане и поглъщане , ликвидиране на непечеливши дейности или осигуравяне на необходимите финансови ресурси .
2.Вид - според характеристиките на бизнес стратегиите , програмата за тяхната реализация се основава на запазването или изграждането на потенциали за успех на ниво пазарни предложения или на ниво ресурси . Тук съществува разнообразие от възможни програми поради многообразието от целевите продукти , различията в комуникацията , възможности за използване на ключови ресурси и водещите компетенции .
3.Вид - стратегиите често изискват адаптиране или разработка на системи за управление на управленските структури . Именно за това са необходими програми , които да реализират тези непреки мероприятия тъй-като в противен случай преките мероприятия за реализиране на стратегиите ще бъдат повлияни негативно . Адаптирането на организационната струстура е необходимо, за да се спази че структурата следва стратегията . Инструмент , който се ползва за подпомагане реализирането на стратегията е балансираната система от показатели . Балансираната система класифицира показателите и целите необходими за реализирането на стратегиите в 4 категории . Първата категория това са финансови цели . Целта на финансовите цели е да отговарят на въпроса да се постигат финансови резултати , които да удовлетворяват интересите на собствениците . Другата категория са клиентите . Въпроса тук е фирмата да постигне своята мисия и визия съобразно изискванията на клиентите . Следваща категория са вътрешни бизнес процеси да се подберат най-подходящите , чрез които да се даде отговор на изискванията на собствениците и клиентите . Категорията обучение и развитие акцентира върху това как да поддържаме устойчиви способностите на организацията за промени и подобрения .
Вид програми .

Много често СА успява да разкрие и неизползвана синергия например въвеждането на система за управление на финансовите потоци , може да доведе до установяване на излишъци , които до сега не са били разкривани и които могат да бъдат инвестирани . Също така стратегията на диференциацията , която се основава на качеството може да пренебрегва ефективността на разходите, а на практика да съществува потенциал за икномия , който да не повлияе качествено на стоките и услугите . Други области, в които може да се установи потенциал за синергия са финансовата структура , назначението на персонала и марковата политика . Характерно за тази категория програми е че те се предлагата поризонтално пресичайки границите на бизнеса и до отделите . Тези прогами разкриват значителни възможности за подобрение , които са били пропуснати при разработка на БС , поради паралените процедури използването на тази фаза на планиране .Третата категория програми - нейните основно предназначение е да мотивира и класифицира персонала и така да се създадат подходящи условия за изпълнение на стратегията на ниво персонал . Могат да се посочат 4 вида програми в рамките на тази категория . Програмите се класифицират по два начина : според предназначението им като те биват прогами за подобряване на мотивацията и програми за подобряване на компетенциите и знанията . Другите групи програми съобразно теорията на Хърбърг:
- според теорията за мотивация биват прогами , които да се борят с факторите пречещи на успеха .
- програми за съдаване на положителни условия зя успех . Кои са тези програми ? Първата е иноформационни програми за преодоляване или съкращаване на страха и съпротивата . Втори тип са за ангажиране на подходящ персонал и за освобождаване на неподходящи . Трети вид за обучение на песонала . Четвърти вид са програми за лидерство и мотивация съобразно новите стратегии .
4. Процес на дефиниране на мероприятията на реализирането на стратегията .

а) етапи на процеса :
1.Етап - дефиниране на програмите за пряка реализация на стратегията . Това включва два вида програми :
- за реализиране на корпоративни стратегии
- за бизнес стратегии
2. Етап - определяне на необходимостта от непреки мероприятия за адаптиране и подпомагане . Това включва три вида мероприятия :
- програма за адаптиране на системи и структури за управление
- мероприятия за оползотворяване на синергията
- мероприятия за мотивация и кфалификация
3.Етап - дефиниране на програмите
4. Етап - разработване на график за реализация на програмите . Той включва :
- определяне на зависимостта между отделните програми
- определяне на графика
5. Етап -.определяне на отговорници за програмитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.