Стратегическо управление


Категория на документа: Други


6. Етап - разработване на план за реализация на всяка една отделна програма . Който включва определяне на точен обхват на програмата , определяне на целите и общите условия , установяване на проектната организация и подбор на екипа , установяване на процеса на реализация на програмата и ключовите събития / ключовите етапи / , бюджетиране на разходите .
б) съдържание на етапите
1. Етап - дефиниране на програмата на реализация започва с определяне на програмата за реализация на корпоративната стратегия и бизнес . При тяхната разработка се спазват две изисквания , които по някога могат да бъдат в конфликт . Те са дейност , която се характеризира със силна зависимост помежду си и поради това изискват строга координация . Трябва да бъдат включени в рамките на една програма . И друго изискване - броя на на програмите трябва да е ограничен , за да могат ясно да се разпределят отговорностите за тяхното изпълнение .
2.Етап - за да се разкрие необходимостта от действия във всяка една от посочените три области следва отговор на следните въпроси :
- Какви действия за адаптация са необходими спешно с оглед успешната реализация на стратегиите или програмите от първия етап ?
- Какви промени са въпреки всичко желани във връзка с реализирането на корпоратината и бизнес стратегия , въпреки че не са абсолютно необходими .
- Какви възможности съществуват за подобряване на производителността и намаляване на разходите , и които ще допринесат непряко за реализацията на стратегията .
3. Етап - групиране на съответните мероприятия по определени прогами . Критериите , които могат да се използват са аналогични на тези от първи етап .
4. Етап - характерно за него е че той изисква значителни усилия , свързани с установяване на зависмистта между програмите и разработка на график за реализирането им . Зависимостта между програмите може да се дължи на материални , финансови и персонални причини . При разработка на график за програмата трябва да се има в предвид не само оценки за обвързаността на програмата , но и дали са осъществими от гледна точка на човешките ресурси и финанси . Към нея не е разумно да се стартират много на брой програми по едно и също време , това води до спад в мотивацията , което ще попречи на успешното им завършване .
5.Етап - правилен подход е да се подберат отговорници на програмите преди тяхната детайлна разработка .Това позволява вклюване на отговорниците в детайлното планиране и също така тяхното възнаграждение е обвързано с успешното изпълнение на програмата . Идеалният отговорник трябва да притежава следните качества :
-да има необходимите технически познания
- да се намира на такава позиция в йерархията в организацията , която да му позволи да тласка изпълнението на програмата въпреки наличието на опозицията .
- да може да си осигури неообходимото време за реализиране на програмата

На практика тези три изисквания заедно трудно се спазват , което не трябва да пречи на ясното вземане на решения . От първостепенна важност е , че на всеки отговорник трябва да бъде предоставена отговорност за нейното детайлно планиране и реализация .
5. Етап - планиране на всяка една програма .За тази цел трябва :
- първо - трябва да се установи ясно основната цел на програмата
- второ - да се състави списък със специфичните цели
- трето - списък на ограничените условия
- четвърто - списък на участниците в екипа за реализиране на програмата и как те ще бъдат организирани
- пето - да се разработи календарен график на програмата и да се установят ключовите събититя
- шесто - разраобтаване на бюджет на програмата . Характерно тук е , че при разработка на бюджетните разходи биват вътрешни и външни . Тази класифисация идва от това че при изпълнението на програмата ще са включени служители , които няма да имат възможност да отделят 100 % от времето си за работа върху програмите необходимо за изпълнение на текущите им задачи . Организацията ще претърпи разходи / косвени / , които са в следствие на включването им в програмни екипи . И тези разходи се издават под формата на загуба на печалба или нарастване на другите разходи за песонал . Поради тези причини е полезно вътрешното обслужване от персонала , който изпълнява и текущи задачи да бъде взет в предвид при състяването на бюджета .

.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.