Стратегическо управление


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Изготвил:
Даниела Карсимирова Велинова Спец. Маркетинг, 4 курс,
Фак. № 2669

Проверил:
Доц. д-р Денчо Неделчев

.
Гр.Варна

2.5. Стратегическо управление и непрекъснато подобряване на качеството
Същност на стратегията по качество
Доскоро качеството винаги е било проблем на същинското производство,в т.ч. на продукта. Днес вече качеството е проблем на цялата фирма, на управлвлението,на снабдяването,на реализацията,на обучението,въобще на цялата система на фирмата. По този начин се постига не само качество, а тотално качество,работатат по което е стартегия на фирмата.
2.5.1. В какво се изразява същността на качеството
Елеменнти на стратегическо управление на качеството
Стратегията по качеството обхваща правилата на дейност на организацията за превръщане на качеството откачество на производството на продукта в качеството на цялостната управленска дейност на системата. Стратегията на качеството може още да се определи като стратегическо управление на качеството,което има четери критични елемента.
2.5.2. Кои са четирите критични елемента на старатегическото управление на качеството?
Лидество
Абсолютна необходимост от лидерство на висшето ръководство на организацията не може да се удовлетвори изведнъж. В тази вразка ръководството трябва; да одобри стратегическите цели; да разпредели ресурсите;да включи целите по качество като неделима част от стратегическият план;да следи и оценява прогреса на качеството;да стимулира участието на всички служители и работници в дейността по подобряване на качеството;да признава и жъзнаграждава успехите.
Определяне на целите
Една от първите задачи на ръководството е да се разбере стратегическата важност на качеството за организацията и да се вгради стратегическото управление на качеството в стопанския план. Процесът на поставяне на амбициозни цели е толковаважен, че много фирми го считат за основа на дейността по стартегическото управление на качеството. Процесът на определяне на целите,подцелите,специфичните задачи,свързани с качеството и тяхното споделяне с цялото предприятие понякога се нарича'' разгращане на политиката'' в японските предприятия и в онези американските предприятия,които са възприели еталонана своите японски конкуренти.

П реглед и оценка на работата
Една от най-важните задачи наръководството е оценката на фирмените достижения в областта на качеството,понеже нищо не действа по-стимулиращо на сремежа към стратегическото управление на качеството. Признание трябва да иам на всяко равнище и качеството трябва постоянно да има приоритет. Това стимулира приоритета на качеството обучава чрез примери които дават нови възможности и съдействат да се решават проблемите.
Струтура
Дори когато ръководителите демонстрират динамични и етусиазирано лидерство е необходима инфраструктора за провеждане на неонходимите действия. Предприятията трябва да се,, въоражат'' с нужната организания на постигане на успеха,т.е. да притежават средствата за избор на най-важните действия-за обучение на хората,които ще ги осъществят,за оказване на подкрепата на тези хора.
2.5.3. Каква е последователността на стратегическото управление при непрекъснато подобряване на качеството?
Стратегическото управление при непрекъснато подобряване на качеството се извършва на проектен принцип в следната последователност;
Определяне на проектите
Определянето на възможностите е едно от първите предизвикателства. Съвместната ,,мозъчна атака'' на ръководителите и работищите спомага за формиране на голям кръг възможности за действие, но въпросът е дали те са най-важните. По този повод някои предприятия практикуват ревизиране на системата по качеството, което понякога се извършва от главните потребители.като част от цялата оценка за качеството на доставката.
Избор на проектите
Независимо от начина на съставяне и съдържанието на списака с възможните алтернативи,който по прицип е дълъг се изисква определяне на приоритетите потенциални възможности. Разумно е решенията да се основават на възвращаемостта на инициативите,определна на база разумна и обективна оценка на очакваните резултати. Старта е бавен ,предприемат се малко мероприятия и се управляват на най-високо равнище само най-големите проекти, а по-малките се управляват от по-ниските равнища в йерархията и по този начин стратегическото управление на качествотопрониква в цялата организация.
Действие на проекта
На този етап трябва много внимателно да се подберат членовите на екипа,който ще реализира проекта,неговите ръководители и консултанти. Екипите се формират така че да се занимават със специфични проблеми и възможности за подобряване на качеството и да осигорят нуйната подкрепа по време на целия процес. Подкрепата се изразява в обучение,предоставчне на средствата,управленска помощ и други ресурси.
2.5.4. Кои са основните елементи на технологията на непрекъснатото подобряване на качеството?
Познания
Работни екипи които ще работят по екипите и проектите първо трябва да притеваватпознания в областта на въпросите,касаещи бизнеса и орханизацията. Стратегическото управление на качеството е начин на стимулиране на успеха на организацията и следователно всички нейни членове трябва да са наясно по какъв начин техните усилия ще допринесат за постигането на този успех.
Необходимо е пернаментно концентриране върху потребностите,желанията и очакванията на потребителите,както и разбиране на основните процеси на управление на качеството-планиране,контрол и подобряване на качеството,намиращи приложение в трилогията на Джуран за качеството. Основните елементи на тези въпроси са представени на следната фигура.
Установете потребителите

Изберете обектите на управление и контрол

Извършване преглед на целевата постановка и заданието
Открийте и определете нуждите на потребителите
Установете измерванетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.