Стратегическо управление на човешките ресурси


Категория на документа: Други


 Югозападен университет "Неофит Рилски"

Гр.Благоевград

Правно-исторически факултет

По:Стратегическо управление на човешките ресурси и управление на промените в публичната администрация
Тема: Стратегическо управление на човешките ресурси

Изготвил: Проверил:
Соня Илиева Стоянова Д-р Загорка Иванова
Факултетен N:13100241206
Публична администрация-УЧР
Гр.Благоевград 2014г.
Съдържание:

1. Същност на стратегическото управление.

2. Етапи на развитие на стратегическия подход.

3. Особености на стратегическото управление.

4. Етапи на стратегическото управление.

5. Стратегическо управление и конкуренция на пазара

6. Видове стратегии

7. Основни понятия за стратегия.

8. Стратегически измерения на промените в УЧР.

Същност на стратегическото управление

С настъпването на новото хилядолетие и навлизането в нов етап от развитието на обществото - на "информираното общество" , промените в обществото като цяло, както и промените в отделната личност оказват влияние върху ефективността и ефикасността на организациите.

"Информационната икономика" прониква и променя всеки аспект на нашето ежедневие. Изцяло се променят съвременните теории за пространство, време и обем. Човекът запазва своя принос в производителността, въпреки високия темп на информационните технологии. Управлението на човешките ресурси придобива все по - голямо значение за развитието на всяка органозация, защото то е основна дейност във всяка организация.

В управлението на хора, свързани в една организация се състои основната същност на управлението на всяка организация. За ефективността на организацията основна роля се пада на човешките ресурси.

Методологията по стратегическо управление се явява съвременен инструмент за развитието на организацията в условия на бързо променяща се външна среда и произлизащите от нея промени. Генерален план за действие, определящ приоритетните стратегически задачи, ресурси и стъпките за постигане на целите - това е заложено в основата на всяка стратегия. Главната задача на стратегията всъщност е да "придвижи" организацията от настоящото състояние до бъдещото желано по-добро положение.

За да се обозначи разликата между текущото управление на равнище производство и управление, осъществявано на висше равнище, в края на 60-те и началото на 70-те годин ана XX-век се въвежда понятието стратегическо управление. Водещите идеи свързани с прехода от оперативното към стратегическото управление са свързани с пренасочване на вниманието на висшия менджмънт към промените във външната среда на организацията и планиране на реакции към промените на средата.

Ето някои предложения от авторитетни разработчици на теорията на стратегическото управление. Шендел и Хатен разглеждат стратегията като " процес на определяне и установяване на връзки на организацията с околната среда, състоящи се от реализация на избраните цели и опит да се достигне желаното състояние на взаимодействие с околната среда, посредством разпределение на ресурсите, позволяващо ефективно и резултативно действие на организацията и нейните подразделения". Според Ансофф стратегическите решения са свързани с избор на алтернативни насоки за използване на ресурсите. А това от своя стран създава най-голям потенциал за достигане целите на фирмата. Стратегическият мениджмънт според Хасси е процес на управление на дългосрочните цели, стратегии и тяхното претворяване в живота. Стратегическият мениджмънт по този начин се определя и с човешките аспекти на мениджмънта и с пазарите, и с предприятията, и с финансите.

Според Хигенс стратегическото управление е процес на управление с цел да се осъществи мисията на организацията посредством управление на взаимодействието с обкръжаващата среда". Пирс и Робинсон определят стратегическото управление " като набор от решения и действия по формулирането и изпълнението на стратегията, разработени до момента за постигане целите на организацията".

Етапи на развитие на стратегическия подход

Управлението на фирмите в следвоенните години преживява съществени изменения. Променят се условията за правене на бизнес и пред фирмите възниква въпросът как по нов начин да се осъществят набелязаните цели, по нов начин да се намират средства за оцеляване в конкурентната борба. И при всеки отделен етап понятието стратегическо управление е придобивало нов смисъл дори често противоположен на предшестващият етап.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.