Стратегии за организационно развитие


Категория на документа: ДругиСтопанска Академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов
Факултет: Мениджмънт и маркетинг

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема:

"Стратегии за организационно развитие"

Предмет: Бизнес - стратегии

Изготвил:

Преподавател:
Курс: III-ти
Спец. Стопанско управление

2014г

Съдържание

1. Увод..........................................................................................................3
2. Научни основи и същност на организационното развитие..................................3
3. Понятие за "стратегия" и предпоставки за избор на стратегия..........................4
4. Процес по разработването на стратегии за развитие на организацията...............5
5. Формиране на организационна стратегия за развитие и краткосрочни планове за нейното изпълнение......................................................................................6
6. Класификация на стратегиите за развитие.....................................................6
7. Типове стратегии........................................................................................7
8. Развитие на организацията по време на криза - особено актуално, на фона на икономическата реалност.............................................................................8
9. Заключение................................................................................................10
10. Използвана литература...............................................................................11

1. Увод.
Процесите на промяната обхващат и се отразяват на все по-голям брой организации. Те се изразяват в динамиката на външните условия и на организацията по отношение на вътрешната трансформация, обслужващи бързо променящата се макросреда. В тази връзка е необходимо да се адаптира вътрешната среда на предприятието с изискванията на технологиите и пазара. Това се изразява в необходимостта от по-гъвкава стратегия за организационно развитие на фирмата.
Изпълнение на стратегическите цели на предприятието включва няколко етапа. За начален етап се счита изборът на вида стратегия. Разполагайки с "репертоар" от стратегии, компанията може да се съсредоточи върху стратегии за промяна, растеж или развитие. За да остане качествения компонент на динамиката на предприятието, ние се фокусираме върху стратегията за развитие, чрез изменение на организационни системи в определена посока, осигуряваща качествени резултати. Под организационна система се подразбират организационните, индустриалните, икономическите, социалните и маркетингови системи, които осигуряват изпълнението на индустриални, финансови, персонални и пазарна стратегии. Трябва да се подчертае, че всяка една от тези стратегии има свои специфични особености, подчинява се на общите правила за изпълнение и съдържа набор от общи и специфични компоненти .
Стратегията за развитие на организацията е всеобхватна програма от действия, предприети с цел да се изгради бъдещето на организацията и да се гарантира адаптацията й към външната среда.

2. Научни основи и същност на организационното развитие.

Всяка стопанска организация се създава, за да служи на обществото и да задоволява неговите потребности, като успоредно с това осигурява своето благополучие, конкурентоспособност и оптимална продължителност на жизнения си цикъл. Това няма да бъде възможно, ако мениджмънта й не е насочен към постигането на баланс между целите на организацията и характеристиките на компонентите от нейната външна и вътрешна среда. За изпълнението на тези условия е необходимо организациите да разполагат с:
- подходящи системи за контрол и анализ на промените в ключовите фактори на техните стратегически зони на действие;
- гъвкави организационни структури, позволяващи им бърза адаптация към новите условия на средата;
- надеждни системи за събиране и обработване на информацията, необходима за взимането на бързи и качествени управленски решения;
- компетентно ръководство, което умело да прилага научните управленски подходи.
Посочените изисквания биха осигурили базовите възможности за развитие на организациите единствено и само ако са обединени в система и към тях се прилагат правилата и принципите на системния подход.
Управлението на организационното развитие е насочено основно към организационното поведение, т.е. то използва инструментите на социологията и психологията при решаването на казусите, възникнали вследствие на взаимодействието човек-организация.
За изпълнението на посочените изисквания много от големите компании привличат консултанти в областта на организационното развитие, които разработват програми, съвместими с особеностите на целите и характеристиките на външната и вътрешната среда
на организациите.
В момента въпросите на организационното развитие са обект на изследване в много научни институти по целия свят. Водещите от тях са Университетът Джон Хопкинс (The Johns Hopkins University), Института за човешките взаимоотношения - Тависток (Tavistock Institute of Human Relations), Американския университет (American University), Южно-Калифорнийския университет (University of Southern California), Университета в Монтерей (University of Monterrey) и др.
Практическото приложение на принципите на организационното развитие е свързано със значителни трудности. Оказва се, че няма единен подход за всяка една ситуация, а той трябва да бъде основан на креативността на мениджърите относно умелото съвместяване на научните постулати с актуалните характеристики на външната и вътрешната среда. При това много често се налага осъществяването на промени в организационната структура, технологиите, асортиментната структура и други компоненти, определящи конкурентоспособността на организациите и възможностите за постигане на целите на техния жизнен цикъл. В зависимост от обстоятелствата организациите могат да вземат решения за използването на помощ от външни източници за постигането на баланс между характеристиките на външната и вътрешната среда. Към това решение обикновено се пристъпва, когато организацията изпадне в състояние на ентропия, при което много бързо изчерпва своите налични ресурси и се ориентира към зоната на упадък от жизнения си цикъл. Въпреки сериозността и опасностите за развитието на организацията, които крие подобна ситуация тя може да бъде овладяна и неутрализирана,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегии за организационно развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.