Стратегия и качество на съвременната фирма


Категория на документа: Други


 І. Представяне на фирмата.

1.Предмет на дейност:

Фирма "Флора-Екзотик" АД е дружество,регистрирано в България,със седалище и адрес на управление гр. София.

Предмета на дейност на фирмата е внос и търговия на цветя и посадъчен материал с екзотичен произход,маркетинг в страната и чужбина.

2.Визия на фирмата:

Визия на фирмата е да продължи да бъде предпочитан партньор за търговия на цветя и посадъчен материал с екзотичен произход.

3. Мисия на фирмата

Дейността на фирмата е насочена към култивиране на естетическия вкус на потребителите, с което е съобразено и нейното лого, както и социална й мисия - чрез изграждане на хармонична еко-среда в ежедневието на човешкия бит, да бъде внесена нагласа за хармонични отношения между хората. На всеки фирмен етикет е изписано индивидуално послание към клиента - в духа на позитивно мислене и абстрахиране от дребните проблеми на ежедневието - в името на една по-красива действителност, каквато е тази на живият в съседство от нас растителен свят.

Социалната мисия на фирмата се допълва от факта, че с усъвършенстването и разширяването на производството се разкриват и нови работни места.

Амбицията на "Флора-Екзотик"АД е да удовлетворява изискванията на клиентите и да създава коректни отношения с доставчици, дистрибутори и клиенти, както и между хората въобще - посредством продуктовите изделия на фирмата.

4.Стратегическите цели: на фирмата в краткосрочен план се състоят в разширяване на търговско-разпространителската й дейност на местния и чуждестранния пазар, с което се постигат две основни преимущества: затваряне на производствения цикъл чрез създаване на нови работни места в производството на посадъчен материал на местно равнище, от една страна, и запълване на неусвоени пазарни ниши на българския пазар, що се отнася до вноса и разпространението на адаптирани за страната сортове от екзотични растения, при това в два варианта - едните: бутикови серии от редки видове, а другите: достъпна флора - за масово потребление.

5. История на фирмата: "Флора-Екзотик" АД е основано през 90-те години като акционерно дружество През 90-те години фирмата започва внос и разпространение на екзотични цветя в бутикови серии и ограничен асортимент. Постепенно гамата на предлаганите сортове и видове се обогатява, като се запълват конкретни пазарни ниши и самата разпространителска мрежа се разширява. Следва първият износ за Испания на емблематични български сортове растителен и друг посадъчен материал, в резултат на което се овладяват перманентни чуждестранни пазарни ниши с дългосрочни договорни отношения с партньорите. Към настоящия момент около 60 % от печалбата на фирмата се реализира от износа й на български посадъчен материал, а останалите повече от 40 % са резултат от търговската й дейност на местния пазар, касаеща внос и разпространение на екзотични растителни видове.
6.Основни продукти: сортове от екзотични растения, бутикови серии от редки видове,посадъчен материал, собствени сортове хибридни растителни видове между местни и вносни : Дифентея, Краминолина, Остопрала, Хитофония. производство на биоторове, хумусни почви, торове, семена, отгледани окоренени растения и рязан цвят в подходящи и удължаващи живота им опаковки.

7.Конкуренти: В резултат на маркетинговите проучвания проведени в региона на град София бе установено, че на пазара присъстват следните фирми, бъдещи конкуренти: L 2 - Sofia, TOTEX ЕООД, ФЛОРИМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД, Сортови семена и растителна защита ЕООД, ДЕКОГАРДЕН ООД, Джи Би Ем Комерс. Болшинството от съперниците, с които ще се сблъсква в своята дейност са организации от същата величина и следователно тя е поставена при равноправни условия с тях и е в състояние да ги конкурира успешно от гледна точка на мащаба. В това отношение нейна главна цел ще е завоюването на лидерски позиции, като гарант ще е фактът, че предлаганите от нея продукти са на равнището на най-високо европейско качество. Предлаганите семена ще отговарят на системата HACAP и добрите практики.

8.Пазари: Пазарът на продажбите на екзотични цветя и посадъчен материал у нас е добре развит. Има много фирми, които предлагат такива стоки, а търсенето е голямо от страна на дребни и средни фирми, арендатори, както и на дребни производители

Потенциалните купувачи на стоките предлагани от "Флора-Екзотик"АД могат да бъдат разделени на две групи:

- Лица с близки до средните и средни доходи - дребни потребители .

- Делови еднолични търговци и юридически лица - всички видове семена.

Освен на частните лица и домакинствата фирмата ще отделя по-специално внимание на подържането на постоянни контакти с малки и средни фирми, занимаващи се със зеленчукопроизводство и отглеждане на цветя.

Фирма "Флора-Екзотик" ще се стреми да заеме в началото 10-15% от регионалния пазар на семена. Трябва да се има предвид, че стоката, която предлагат конкурентите е почти една и съща за различните фирми. Фирмата ще печели с предлаганите семена, които ще бъдат с високо качество и възможно най-ниски цени.

ІІ. Анализ на Стратегията и работата по качеството

1.Анализ на външната среда на фирмата: Основно място в управлението на организациите заема влиянието на външните фактори, което е обусловено от външната среда за даден отрасъл. Различните отрасли, към които принадлежат и отделните организации, са специфични външни среди за тях. Факторите от макро средата, която включва политическа среда, икономически и технологични фактори, социална среда, екология, оказват голямо влияние върху развитието на фирмата, независимо от имиджа и историческото и развитие."Флора-Екзотик"АД прогнозира и изследва измененията, не само за да открие реалните заплахи, но и да се опита да намали степента на тяхното влияние, ако това е възможно. При евентуално изменение на външните фактори се изменя и потребителското търсене и фирмата може да реагира по адекватен начин за да не загуби клинетите си и своите предимства пред конкурентите си.

Икономическите фактори-Икономическата политика провеждана след 1990 год. въпреки своята противоречивост, създава сравнително благоприятни условия за развитие на частният сектор това са: либерализация на цените, премахване на монопола върху външната търговия, реституцията на собствеността и приватизация.

Същевременно слабият контрол и голямата бюрократичност на банковата система, валутната политика и високата данъчна тежест минират бъдещото нормално развитие на частният сектор. Малките частни фирми особено трудно ще намират източници за финансиране и начин за пласиране на продукцията си.

Освен това неразвитостта на пазара на потребителите и ресурсите създава проблеми на малките фирми. Над 51% от доставчиците на малките и средни предприятия са големи организации. Непредсказуемостта в ценообразуването и неговата нестабилност за един по-голям отрязък от време води към фалит малките бизнес единици, особено онези, чиято продукция е ресурсоемка.

У нас е налице подценяване на влиянието на инфраструктурата особено по отношение на дребния бизнес, а често именно тя може веднага да прояви силните страни на тези фирми: гъвкавост и бързина като отговор на потребителските изисквания.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия и качество на съвременната фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.