Стратегия за интеграция на малцинствата


Категория на документа: Други


Стратегия за интеграция на малцинствата
І. Повишаване на образователното равнище на децата и учениците от етническите малцинства
-Най-пълно обхващане в подготвителен клас на децата, които не владеят български език и нямат училищна готовност; -Приемане като постоянен статут длъжността "помощник - учители" от етносите вподготвителния клас;
-Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на програми за децата, застрашени от отпадане;/социално зависими/ -Привличане на родителите в училищния живот чрез създаване на обществени съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия - екскурзии, концерти, спортни срещи; -Проучване на интересите, проблемите на децата и вижданията относно бъдещето им;
-Включване на деца в извънучилищни дейности - курсове, СИП, спортни занимания;
-Развитие на проекти за преодоляване неграмотността сред младите хора; -Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудова заетост;

-Възстановяване и поддържане на спортните площадки в училищата и в районите с малцинствени общности; -Създаване на спортни отбори към училищата и организиране на междуучилищни първенства.

-Изготвяне и реализиране на проекти, свързани с Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. -Създаване на разпоредби в правилниците на детските градини, училищата и звена към тях за гарантиране на толерантно отношение към децата от етническите малцинства, създаване на подходяща училищна среда и провеждане на политика за борба срещу дискриминацията. -Партньорство за изпълнение на общински програми и планове за действие с бюджет за образователна интеграция на децата и учениците. -Интеграция на децата и учениците от етнически обособените детски градини /частично за Общината /и училища чрез:
-Преместване на децата извън ромските квартали и осигуряване на необходимия транспорт при зачитане на желанието на родителите;
-Пълноценно интегриране и адаптиране на децата от различните етноси в мултиетнически условия на работа
-Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на децата от етническите малцинства. -Провеждане на семинари и други форми на обучение на родителите за преодоляване на негативни стереотипи и изграждане не толерантни взаимоотношения. -Разработване и прилагане на програми за засилено изучаване на български език от най-ранна детска възраст,сред представителите на малцинствените общности и уязвими групи представени на територията на Общината. -Осигуряване на условия за изучаване на майчин език на представителите на всички малцинствени общности. -Организиране на регионални и включване в национални конкурси за литературно творчество
-Поддържане квалификацията и обучението на учители за работа в мултиетническа среда и създаване на положителни нагласи у родителите от етническите малцинства към училището. -Осъществяване на форми за ефективна работа и мотивиране на родителите на деца от етническите малцинства, които ги възпрепятстват да посещават детска градина и училище. -Дейности за опознаване на различните етнокултури - организиране на вечери, празници, дни на различните етноси...
-Провеждане на конкурси на етнокултурна тематика. -Насърчаване образователната подготова и стимулиране на талантливите за изява.
-Извънкласни и извънучилищни дейности: -Изготвяне на информационни табла, кътове и медийни продукти за етнокултурните празници, съобразно спецификата на региона; изготвяне на етнокултурен календар -Организиране на спортни празници с участие на деца и ученици от различен етнически произход /колоездене, футбол, подвижни игри и др./

ІІ. Здравеопазване
Повишаване на здравната и екологична култура чрез лекции, беседи, листовки и брошури в кварталите с преобладаващо малцинствено население (съвременно здравно образование на децата и на родителите; предпазване от нежелана бременност; повишаване знанията за репродуктивно здраве на младите хора и особено на девойките и жените)
- Здравно образование на майките за правилно отглеждане на децата
- Повишаване обхвата с имунизации при децата;
- Ранно обхващане на бременните, наблюдение по време на бременността, своевременна хоспитализация на родилките;
- Разработване на програми за превенция на социално значимите заболявания. Провеждане на скринингови/онкологични заболявания,рак на гърда и др/ програми, ранна диагностика и своевременно лечение.
- Разработване и прилагане на програми за семейно планиране и здравно образование за юноши и младежи (СПИН и болести предавани по полов път; прилагане на програми за превенция на употребата на наркотици)
- Изработването на зелена здравна карта,намаляване на броя на здравно неосигурените лица .
- Повишаване на квалификацията на лекарите за работа в етническа среда.

ІІІ. Подобряване на условията на живот и жилищната политика на малцинствените общтности
-Изпълнение на дейностите заложени в Националната програма и стратегия за интеграция на малцинствата с цела подобряване жилищните условия на ромите в Р България
-Практически стъпки за благоустрояване на квартали с преобладаващо ромско и смесено население и подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи;Газификация;Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки;
-Отреждане на нови жилищни територии за строителство
-Актуализиране и разработване на ПУП
-Проектиране и изграждане на техническата ифраструктура
-Изграждане на социални жилища,както и за настаняване в случаи на отстраняване от жилища опасни за здравето на обитателите или при други обстоятелства.
-Изграждане или реконструкция на обекти от образователната ,културната или социалната ифраструктура.

IV. Заетост, икономическо развитие и алтернативни икономически инициативи

-Начертаване на мерки за провеждане на регулярни срещи с представители на средния и малък бизнес за ефективно разширяване на двустранните ползи.
-Организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на представители на малцинствата. Информация за мерки и програми за земеделие и първоначелен старт за дейност в областа на земеделието
-Подпомагане създаването на алтернативни форми за заетост-производство на гъби ,билки ,овощарство и др култури.
-Стимулиране развитието на традиционните занаяти
-Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на бизнес и производство;
-Подпомагане ,обучение в селскостопански практики като: животновъдство, растениевъдство, трайни насаждения и др.

V. Недискриминация е върховенство на закона Присъствие на малцинствените общности в публичното пространство
-Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата по месторабота.Закона за дикриминация.
-Обучение на социални работници от дирекциите "Социално подпомагане" за работа в мултиетническа среда.
-Обучения в мулти-културен диалог за представители на местна администрация и спазване на законодателството;
-Провеждане на обучения на общински експерти по етническите и интеграционните въпроси, на общностни застъпници пред институциите;
-Създаване на Обществени съвет за подкрепа на Общинската и Националната стратегията, формиране на политика за прилагането и.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия за интеграция на малцинствата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.