Строителна фирма


Категория на документа: ДругиИ К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

ПО ДИСЦИПЛИНАТА
"УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ"

Разработили: Проверил:......................
..........................., фак. № ............ (Ас. В. Антонова)
..........................., фак. № ............
..........................., фак. № ............

Варна
2014
Увод

Обект на изследване в настоящата курсова работа е фирма "Строител 65 " ООД.
Строителната фирма "Строител 65" е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд № 212/2004 г. и пререгистрирано в Агенцията по вписванията като търговко дружество с ограничена отговорност. Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от управителите Николай Христов Момчев и Серафим Крумов Серафимов.
Седалището на "Строител 65" ООД е в гр. Варна, адресът на управлението е : ул. "Илинден" № 2 вх. В ет 4 ап. 9. Фирмата разполага с офис в гр. Варна на ул. " Райно Попович" 17.
Предмет на дейност на фирмата е: строителство, придобиване, построяване и обзавеждане на промишлени, културно-битови, административни, жилищни и други сгради и имоти с цел продажба; отдаване под наем на движими и недвижими вещи; търговия със стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност /след лиценз/; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, извършване на спортно-анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм; транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни сделки, реклама и програмни услуги, управление на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, консултански услуги; производствена дейност.

I. Обща организация и управление:
Правно - организационна форма на предприятието е Дружество с ограничена отговорност (ООД) . ООД възниква чрез вписването му в Търговския регистър.Капиталът на "Строител 65" ООД е 100% частна собственост, разпределен по-равно между съдружниците.Регистрираният и внесен основен капитал на дружеството е 5000 лв., разделен на 500 дяла по 10 лв. Предприятието се управлява от съдружниците, заедно и поотделно:
Николай Христов Момчев - 2500 лв.

Серафим Крумов Серафимов - 2500 лв.

Размерът на строителната фирма съгласно Закона за малките и средните предприятия е определен като малък.Средносписъчният брой на персонала е 23 и е разпределен както следва:

Номер
Наименование
2014
1
Специалисти с ръководни функции
4
2
Аналитични специалисти
3
3
Приложни специалисти
3
4
Помощни специалисти
2
5
Квалифицирани работници
2
6
Общи работници
9
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Строителна фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.