Структора и класификация на ражнинните механизми. Степени на свобода.


Категория на документа: Други


2. Структора и класификация на ражнинните механизми.Степени на свобода.
Класификация на кинетичните двоиници.

Всяка машина притежава съвкупност от свързани помежду си части, които извършват механично движение и образуват движещата се система от машината, Машинните части могат да се движат праволинейно,въртеливо и сложно.
Праволинейното движение се извършва в определена посока и по направление на скоростта V, измервана в m/s, линейното ускорение a в m/s (на квадрат), линейно преместване s в m и време t в s.
Посоката на скоростта V винаги съвпада с посоката на движението.Посоката на ускорението a може да съвпада с посоката на движението или да бъде обратна на нея. В много случай праволинейното движение е без ускорение.
Въртеливото движение се извършва в определена посока, около една неподвижна ос О, наречена ос на въртене .Въртеливото движение изобщо се характеризира с ъглова скорост w , измервана във rad/s, ъглово ускорение Е в rad/s ( на квадрат ) , ъглово преместване a в rad и време t в s, през което се извършва преместването. Посоката на скоростта w винаги съвпада с посоката на въртене, а посоката на ускорението може да съвпада или да бъде обратна на посоката на въртене.

3. Кинематичен анализ на равнинните механизми. Геометричен анализ на механизмите. Определяне на скоростите и ускоренията при равнинните механизми. - 1.4 от учебника ВСИЧКО

4. Кинематичен анализ на равнинните механизми с помощта на кинематични и поизводни диаграми.

Ако приложната точка на дадена тангенциална сила P (malko t) получи линейно преместване s, силата извършва работа A, измерва се в J, която се определя по уравнението : (1)
Стационарно движещата мощност е сума от мощностите на полезното и вредното съпротивление.
Коефициент на полезно действие - във всяка стационарно работеща машина за определено време t постъпва енергия Е' , част от която се преобразува в полезна енергия Е" , а останалата част в не полезна енергия Е'". Тоест Е' = Е'' + Е'" .

6.Работа, мощност и механични характеристики на машините.

Условията , при които работят различните машини , не са еднакви и зависят от натоварването на отделните машинни части, състоянието на околната среда, работната температура, скоростта на работните органи и особеността на технологичния процес. Независимо от разнообразните условия , при които работят , всички машини, механизми, апарати и техните части трябва да удовлетворяват някой основни изисквания :
1- Експлоатационни показатели - мощност,производителност,разход на енергия,тоност,скорост на работните органи,безшумност,просто обслужване.
2 - Работоспособност - Работоспособността на машините ( или коя и да е част ) отговаря на състоянието, при което тя може за определен срок да изпълнява функциите си със зададените параметри, като при това се запазват някои физически свойства на съставните части наричат критерии на работоспособност. По - главните критерии на работоспособността са якост, коравина, износоустойчивост,виброустойчивост,топлоустойчивост. (2)
Под коравина се разбира свойството на дадена част да се съпротивява на изменението на формата и под действието на външни сили.
Виброустойчивостта на машината представлява свойството й да ограничава амплитудата на възникващи трептения до стойности , приемливи за дадения режим на работа.
Топлоустойчивостта на машинните части е свойството им да работят нормално при определена температура.
3 - Технологичност - Технологичността е изискване към машинните части, според което те трябва да имат такива конструктивни форми и да са изработени от такива материали и по такива начини, които да им осигурят най-лесно целесъобразно и икономично производство.
4 - Взаимозаменяемост.
4.1 - частите на дадена машина да се изработват независимо една от друга, като при монтажа им не е необходимо допълнително да се обработват и нагаждат една към друга;
4.2 - между присъединителните повърхнини на монтираните части да съществува стегнатост или хлабина с предварително зададена в определени граници стойност;
4.3 - резервните части да се монтират при ремонта на машините също без допълнително да се обработват и нагаждат;
4.4 - с едни и същи части или възли, групирани по съответен начин, да се създават различни механизми или машини.
5 - Надеждност - Надеждността на машините се нарича свойството на машините да съхраняват качеството си в процеса на експлоатация.
Качеството на машините се нарича съвкупността от свойствата , който характеризират полезните им функции. Качеството им се състои от съответни елементи , дефинирани количествено , най важните от които са : ефективност, безотказност, оперативна готовност и възтановяемост.

9.Триене в кинематичните двоици. Триене при въртяща двоица.Триене при търкаляне.
9-та точка от конспекта в тетрадката. (нямам страницата)

10. Триене в кинематични двоици .Триене при гъвкави звена.
не е намерено нищо в учебника по този въпрос.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структора и класификация на ражнинните механизми. Степени на свобода. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.