Структура и функции на съвременната библиотека


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ по БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Курсова работа

по

библиотечен мениджмънт

Изготвил: Радостина Пламенова Захаринова
Специалност: БИМ
Курс: Втори
Фак.No: 93

Съдържание

I.Структура на съвременна библиотека
II.Функции, задачи
III.Принципи на функциониране
IV. Библиотечни услуги
V.Какво искаме да има в една библиотека

I.Структура на съвременна библиотека

В края на ХХ в. и началото на XXI библиотеките претърпяват много промени.Различни фактори определят промените.На първо място е развитието на информационните и комуникационни технологии, което оказва голямо влияние върху библиотечните технологии.

Четенето е изключително важно за развитието на личността.Книгите(печатни и електронни) днес имат значима роля за успешното развитие на всеки човек и на нацията като цяло.Развитието на информационното общество, налага необходимостта от съвременни и модерни библиотеки.Всяка библиотека има своя структура, определяща специфичните й особености.Структурата на управление на една библиотека е съвкупността от отделните й взаимодейстащи подразделения, имащи свои функции, права и задължения.Директорът решава всички въпроси относно управлението на библиотеката и създаването на нейната йерархия.
Основни структурни елементи:
-директор
-направлени "Комплектуване и каталогизация"
-направление "Библиотечно-инфорамционно облужване и фондове"
-отдел "Инофмарионни тегхнологии"
-отдел "Локална мрежа и връзки с обществеността"
Днес иновациите бързо проникват на пазара.Хората бързо се адаптират към новостите и тяхното внедряване, докато част от библиотеките се мъчат едва ли не да се съхранят във вида, в който са съществували досега.
Какво трябва да направят библиотеките, за да останат релевантни в ерата на глобализацията, на интернет и на бързата промяна.Отговорът е еднозначен-библиотеките трябва да претърпят трансформационна промяна, а не постепенна.Те трябва да развият своите възможности, да идентифицират, посрещнат и бързо да отговорят на променените интереси на ползвателите.Библиотеките трябва да покажат сила и желание за прогрес.

II.Функции, задачи

Ключовите функции на библиотеките се свеждат до подпомагането на човешкото развитие в следните основни сфери на дейност: образование, информация и култура.
-образователна функция-водеща цел в дейността на библиотеките, на навици за четене и насърчаване на четенето сред всички възрастови групи и най-вече у децата от най-ранна възраст.Все повече се засилва тенденцията за приобщаване към книгата и библиотеката на най-малките още преди започване на училище
-информационна функция-библиотеката има ключова роля в събирането, организирането и разпространението на информация.Библиотеката трябва да се превърне в най-близкото място за достъп до информация за хората от населеното място.
-културно развитие-традиционна е ролята на библиотеката за културното развитие на местната общност, за утвърждаване и популяризиране на националните и регионални ценности.
-социална функция-чрез създаването на условия за специализирани услуги и ресурси за хората с увреждания и хората в неравностойно положение се осъществява една нова важна функция на библиотеката за приобщаването им към глобалния свят на знанието и информацията.

III.Принципи на функциониране
-свобода на информация
-достъп за всички
-приоритет на местните информационни потребности
-принос към развитието на местната култура

Библиотеката трябва да събира, съхранява и предоставя за ползване издания и публикации, свързани с местната култура и история в цялото й многообразие, и да създава и разпространява информация за тях.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура и функции на съвременната библиотека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.