Структура на семейството и типове семейства


Категория на документа: Други


Структура на семейството

Същността на семейството се изразява чрез понятията: структура, функции и ролево поведение на членовете на семейството, които понятия са взаимосвързани.
Понятието структура има латински произход и означава строеж, порядък, вътрешна форма на организация на системата. Тя визира отделните елементи и тяхната взаимна връзка, начина, по който частите на едно цяло са организирани една спрямо друга. Отнесена към семейството, структурата включва числеността и състава на семейството, както и съвкупността от взаимотношения между членовете на семейството.
Според Конт структурата и функциите на семейството се определят от природната необходимост на отношенията между мъжа и жената, ако конституиращите семейни елементи са родителите и децата и най-вече взаимната любов и привързаност. Конт, подобно на Аристотел е оценявал тези отношения, като отношения на господство и подчинение. Господстващото място на мъжа в семейството се отрежда поради по-високите интелектуални качества, които той притежава. Конт е известен и с позицията си относно развода, характеризирайки го като деструктивен. Съпоставката на тези постановки със сегашната семейна ситуация ни дава право да говорим за динамика в развитието на семейната структура. Социологическата наука разглежда отношенията между елементите в системата в два аспекта- синхронен и диахронен. При синхронния аспект структурата в даден момент се третира като устойчива с незначителни изменения, а диахронния отразява промяната на структурата в течение на времето. Диахронният аспект е особено актуален за съвременното семейство.
Според Тофлър структурата на семейството също се променя: членовете на семейното ядро, било някога израз на модерния стандарт, стават все по-малко, появяват се домакинства на вдовци, повторно омъжени двойки, бездетни семейства и самотни хора.
През ХIХ век и първите години на ХХ век господства патриархалното семейство, което е характерно за аграрното общество. То се състои от няколко поколения мъже с общ произход и техните жени и деца. През втората половина на ХХ век патриархалните връзки се разкъсват , голямото семейство се разпада на малки. В своето структурно развитие, то се ориентира към нуклеарното (клетъчно) семейство - двама родители и невстъпили в брак деца. У нас до края на 1992г. преобладават пълни нуклеарни семейства. От края ХХ век и началото на ХХI век се очертава тенденцията на абсолютно нарастване на непълните нуклеарни семейства- един родител и невстъпили в брак деца. Системата на типовете семейства постоянно се обогатява, като процеса съответства на развитието на социома. На фона голямото разнообразие на типове семейства е трудно да се отделят такива, отговарящи на критерия "структура".
Кутева диференцира видовете семейства според броя на поколенията:
1. Голямо семейство (разширено, неразделно) - то обхваща няколко поколения потомци на един прародител.
2. Малко семейство - обхваща една съпружеска група.
3. Нуклеарно семейство - обхваща само две поколения- родители и деца.
Друга нейна класификация, имаща отношение към структурата на семейството, е според наличитето на основните човешки елементи за типично семейство в обществото - пълно и непълно семейство.
Аргайл и Хендерсен правят анализ на американските семейства по отношение на техния състав и посочват следните типове семейства:
1. Нуклеарна семейна двойка - без деца.
2. Нуклеарно семейство - с деца.
3. Един родител - с дете.
4. Възтановено нуклеарно семейство - чрез сключен повторен брак.
5. Други традиционни семейства, например с три поколения, с роднини от двете страни.
6. "Експериментални" бракове и семейства - несемейна двойка с дете.
Логиката изисква експерименталните бракове да бъдат включени в друга класификация, чието основание късае наличие или отсъствие на брак.

Изследвайки домашните групи, Мендрас предлага следната класификация: общностно семейство, родово семейство и съпружеско семейство.
1. Общностно семейство (патриархално, разширено семейство) - то обединява дядото и бабата, техните семейни деца, внуци и правнуци и евентуално техните семейства.
2. Родово семейство - обхваща най-малко три поколения, но с една единствена двойка във всяко поколение. Тук семейните деца напускат семейството, а в групата остават само несемейните чичовци и лели.
Общото при общностното и родовото семейство е наследството като икономическа основа.
3. Съпружеско семейство - обединява бащата, майката и несемейните деца. То не е производствена, а само потребителска единица. То се създава в момента на сключване на брак между съпрузите, допълва се от раждането на децата, разпада се при женитбата на тези деца и изчезва при смъртта на единия от съпрузите.

Въз основа на структурата на семействата, като относително трайни съчетания на структурни особености, семействата биват:
1. Нуклеарна семейна двойка - включва само двамата съпрузи. Семейната структура не е пълна поради отсъствието на подструктурата "деца". Причината е бездетност, която може да бъде доброволна, или недоброволна, когато бездетността е по физиологични причини.
2. Нуклеарно семейство - включва само две поколения - свързани в брак родители и техните невстъпили в брак деца. Нарича се още пълно нуклеарно семейство. Появява се през втората половина на ХХвек, в резултат на индустриализиацията и свързаните с нея процеси на засилена миграция от селото към града. Нуклеарното семейство прави революция в семейния строй, тъй като води до разпадане на голямото патриархално семейство. Размерите му зависят от броя на децата. У нас се утвърждава средния по размер семейство - три - четиричленно.
3. Непълно нуклеарно семейство - включва един родител и невстъпили в брак деца. Причините, които го пораждат са: развод, смърт, продължително отсъствие на единия родител и извънбрачно раждане, които повлияват на структурния му състав. В този смисъл може да се говори за типове еднородителско семейство: разведени семейства, осиротяло семейство с продължително отсъстващ родител и извънбрачно семейство.
4. Възстановено нуклеарно семейство (рекомпозирано) - това семейство се създава чрез сключен повторен брак. Освен при овдовяване и развод, рекомпозираното семейство се среща в различни разновидности. Арънс и Пълматър въвеждат термина "двойнонуклеарно семейство", означаващ семейство след развод, в което детето е член на семейна система, състояща се от две ядра - домакинства, майчино и бащино, с различна степен на сътрудничество между тях и различно време, което детето прекарва във всяко от тях. Друга разновидност на рекомпозираното семейство е "доведеното семейство". Това е семейство, в което единият или двамата брачни партньори имат деца от предишен брак. Осъществява се след овдовяване или неосъществен брак. Според Нелсън семейства от тази разновидност се наричат "смесени семейства" поради сложната мрежа от роднински връзки.
5. Традиционно (патриархално) семейство - състои се от три и повече поколения с общ произход. По размери то е голямо, разширено, включващо прародители и други роднини. Мъжете и жените са свързани с моногамен брак, повечето пъти по сметка. Патриархалното семейство се основава върху собствеността на земята, предаваща се от поколение на поколение. Смъртта на дядото или бабата, т.е. на тези, които са глава на семейството, е риск за разпадането на голямото семейство на малки. В това семейство се налага икономическа зависимост между поколенията. Патриархалното семейство се смята като традиционно. Последователи на традиционното семейство са днешните разширени семейства, които освен нуклеарното ядро включват прародители и роднини. Нуклеарното ядро може да бъде пълно, непълно, рекомпозирано и да съжителства с родителите или родител на единия от съпрузите, или техни роднини.
6. Приемно семейство - то е нов тип семейство и резултат от социалната политика, в частност - социалните услуги и неговата законова база е Законът за закрила на детето. Приемничеството е семеен тип грижа и може да бъде краткосрочно и дългосрочно. Характерна особеност е, че приемниците нямат родителски права над детето. Приемното семейство е всяко семейство, взело за отглеждане и възпитание дете до навършване на пълнолетие с финансова подкрепа от държавата. Приемни родители могат да станат както семейни, така и несемейни лица, навършили пълнолетие. Структурата на приемното семейство варира между пълното нуклеарно, непълното нуклеарно и рекомпозираното семейство.
7. Кохабитация - извънбрачно съжителство с общо домакинство. Може и да има и да няма деца. Напоследък размерът на двойките в кохабитация се увеличава. Разглежда се като пробен период, преди създаването на семейство.
8. SOS семейства - това е тип професионално родителство. Тези семейства се състоят само от майка, без баща. В SOS семействата има най-много до 6 деца. SOS майката се подпомага финансово от държавата, но преди да стане такава майка, тя преминава определени подготвителни курсове.

Предвид посочената класификация на типовете семейства от гледна точка на тяхната структура е видно, че за основни параметри служат: размерът на семейството, пълняемостта на двете подструктури - родители и деца, както и присъствието на роднини и други лица. Размерът е едно от измеренията за структурата на семейството и може да варира съобразно броя на неговите членове. Макеева различава: едно, две, три, четиричленно и т.н. семейство.
Докато в началото на ХХ век доминира шестчленното семейство в България, през втората половина на ХХ век - четиричленното, то днес все повече се очертава двучленния размер семейство.
Размерът на семейството е в зависимост не само от пълниямостта на подструктурата "родители", но и от броя на децата в семейството. Докато в началото на ХХ век средния брой деца в едно семейство са четири, които през втората половина на ХХ век падат на две деца, то днес двудетния модел семейство се разпада в еднодетен.
Що се отнася до параметъра съжителство с прародител, съвременните условия провокират стремеж към икономическа самостоятелност на младите семейства, което води до откъсване от съжителство с прародител.
В процеса на изучване на семейството от към неговата структура не е трудно да се открои елемент на промяна, която се свежда до следното:
1. Еднообразието в структурата на семейството се измества от структурна многовариативност.
2. Господството на един модел семейство се заменя с голямо многообразие от типове семейства.
3. Намалява се средния брой членове в семейството, причина за което е ниската раждаемост, ранното отделяне на децата в семейството или бракоразводността.
4. Преустановява се утвърждаването на пълното нуклеарно семейство като преобладаващо. Все повече се увеличава дялът на непълните семейства, основна причина за което са разводите, дейставащи деструктивно.
Структурните промени в семейството предполагат и промяна на позицията на всеки член в семейната група като семеен субект, съхраняващ своята автономна индивидуалност. Структурните трансформации в семейството са следствие от процесите на глобализация и демокрация на обществото.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура на семейството и типове семейства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.