Структури по управление


Категория на документа: Други


Линейна
Линейната орг.структура се основава на традиционната пирамидална йерархия.Характерно за нея е наличието на линейна верига на разпорежданията."Скаларният принцип" гласи,че в организацията трябва да има ясно разграничени и непрекъснати линии на власт и отговорност.Те описват пътя на командите,издавани от най-висшето до най-низовото ниво в управленската йерархия.В "принципа на единоналичието" всеки служител в организацията получава разпореждания само и единствено от един ръководител и се отчита пред него.При линейната орг.стр. нива в йерархията трябва да не се прескачат! Основните положителни страни на линейната орг.стр. произтичат от принципа на единоналичието и единството на разпорежданията.Служителите са наясно,че получават разпореждания само от прекия си началник и се отчитат пред него.По този начин към тях не постъпват разпореждания от различни ръководители и не се получава объркване по повод задълженията им.Недостатъци-елементи на бюрокрация.Това е свързано обикновено с голям обмен на писмена документация,дълго изчакване на решението,трудности при събиране на необходимата информация и др.
Функционална
При функционалната орг.стр. се изграждат функционални отдели за всяка от функционалните отдели на бизнеса-НИРД,снабдяване,маркетинг,счетоводство и финанси,производство,човешки ресурси.Принципът при изграждането на отделите и звената в организацията е "функционалното сходство".При него ръководителят трябва да притежава съответната квалификация и да има нужните знания и подготовка в специализираната функционална област.Според Тейлър всеки работник вместо да контактува само с един пряк началник,би трябвало да получава ежедневни нареждания и помощ директно от няколко различни ръководители,всеки от които е специалист в дадена функция.Така според него ще се избегне военният тип бюрокрация.При чисто функционалните орг.стр. се формират кръстосани функционални връзки.Предимствата на функционалната структура се свързват най-вече с възможността за нарастване на компетентността на разпорежданията-всеки ръководител взема решения и издава заповеди само в областта,в която е компетентен.Недостатъци-нарушаване принципа на единоналичието и неясната отговорност за изпълнение на възложените задачи.
Линейно-щабна
Линейно-щабната орг.стр. под въздействие на схващанията на Анри Файол.Той предвижда идеята за необходимост от специализацията на труд във всички функционални области да стане чрез чисто въвеждане на щабни специалисти с консултативни функции.В бизнес организациите се изграждат административно обособени звена,наречени щабове, в които специалисти с необходимата квалификация подпомагат линейните ръководители при вземане на решения по въпроси,свързани с различните функционални области-маркетинг,счетоводство и т.н.За да не се наруши йерархичната командна верига,щабните специалисти нямат право да издават разпореждания и да изискват подчинение.Те само консултират,предлагат решения по възложените им проблеми.Отговорността за крайния избор и реализацията на решението е на съответния линеен ръководител.Така се запазва принципът на единоналичието. Предимствата-се състоят основно във възможността едновременно да се запази принципът на единоналичието и същевременно да се повиши компетентността на решенията на линейните ръководители. Недостатъци-възможност да се възникне линейно-щабен конфликт между линейните ръководители и щабните специалисти.Този проблем може да се избегне чрез "ограничения функционализъм".При нея на щабния персонал предоставят ограничени права по ръководство и вземане на самостоятелни решения при определени обстоятелства.
Линейно-функционална
Линейно-функционалната орг.стр. се получава тогава,когато на специалистите в административно обособени щабни звена се делегират правомощия за вземане на решения в дадена функционална област.В звената,в които се извършва основната дейност,за която е създадена организацията се използва линейният принцип на структуриране.При тях се създава ясна йерархична командна верига за изградените управленски органи.За другите функционални области на бизнеса-маркетинг,финанси,счетоводство,човешки ресурси,се създават различни специализирани функционални органи.Техните функции се изразяват само в консултиране,информиране,координиране,планиране. Положителните страни-се изразяват в повишаване компетентността на разпорежданията.Едновременно с това се ускорява процесът на обмяна на информация,необходима за вземане на различни управленски решения.Съхранен е също принципът на единоналичието вътре в основните звена.Недостатък-усложняване на връзките между органите и звената на управление.Възможно е да се получи затваряне на функционалните специалисти в собствената им проблемна област,при което те започват да възприемат целите и работата на собствения си отдел като по-важни от тези на останалите.
Дивизионна
При дивизионната орг.стр. организацията се разчленява на елементи,акцентирайки на един или комбинация от следните елементи:продукти,географски райони и пазари.
При дивизионната структура ,изградена на продуктов признак отделните дивизии се формират на основата на един или семейство продукти или услуги,които изискват подчертано различни производствени технологии или методи на маркетингова дейност.Основното предимство е, че създава условия за гъвкавост и бърза реакция на промените във външната среда на организацията.При възникване на проблем между функционалните отдели те ще се решат от ръководството на подразделението,а не от централата на организацията.Недостатъците произтичат най-вече от нарастването на някои разходи поради дублиране на функционалните отдели и специалности.
В дивизионната структура,изградена на географски признак аналогичните бизнес дейности на организацията от дадена територия се групират и подчиняват на единно ръководство.Особено удачно е прилагането й.когато дейността на организацията се разпростира в различни държави.По този начин регионалните клонове облекчават процеса на вземане на решения,свързан с местното законодателство,обичаи,религия и особености на пазара.Предимства-производството и адаптирането на продуктите и услугите към изискванията на местните потребители в региона позволява на компанията да получи конкурентно преимущество.Недостатък-необходимост от привличане на специалисти с общоуправленски способности.
Дивизионните структури,изградени на основата на обособяване на различни пазари се прилага тогава,когато компанията диференцира дейностите си,за да отговори по-пълно на различията в предпочитанията и вкусовете на различните потребители.
Адаптивни
Адаптивните структури още се наричат органистични,поради възможността в обкръжаващата среда,подобно на поведението на живите организми.Те се формират на основата на съвършено различни от бюрократичните принципи.Колкото по-бързи са промените в средата,толкова по-голяма е необходимостта от използване на органистични структури.В съвременната специализирана литература по управление адаптивните структури се наричат още програмно-целеви,като най-разпространени са два вида-проектна и матрична структура.
Проектна
Проектните орг.стр. се създават за разрешаване на нови,нестандартни проблеми.Обикновено реализирането им става чрез проекти,поради което в практиката се налага понятието проектна орг.стр.Проектната структура е временна,защото тя се създава за разрешаването на определена задача с фиксиран срок и зададена сума.За нейното изпълнение се сформира екип от висококвалифицирани специалисти,често наричани проектна група,които са от различни отдели на организацията.Предимство-позволява да се концентрират усилията на различни специалисти върху решаване на една задача.Вниманието на ръководителя на проекта е концентрирано единствено върху дадената задача. Използването на проектна структура се препоръчва за реализиране на по-крупни проекти,защото е твърде скъпо и енергоемко.
Матрична
Наименованието на този вид структура произтича от факта,че тя наподобява матрица,редовете на която показват отделните проекти,които се изпълняват в организацията,а колоните са традиционните отдели от линейно-функционалната структура.Формираните проектни групи се състоят от ръководител на проекта и от сътрудниците,които работят в различни отдели на организацията.Ръководителите на проекта са пряко подчинени на висшето ръководство на организацията и се приема,че са на едно и също йерархично равнище като ръководителите на функционални отдели.Сътрудниците,привлечени в проекта остават в своите отдели.Поради това те са подчинени на двойно подчинение-на ръководителя на съответния отдел и по проект на ръководителя на проекта.Ръководителят на проекта отговаря за изпълнението на целите и задачите на проекта,разпределя отпуснатите му средства,планира,организира и контролира графика за изпълнение на проекта.Предимства-състоят се в тяхната гъвкавост,възможност за по-добра координация в работата на специалисти от различни функционални отдели.Недостатъци-изразяват се в нейната сложност и наличието на двойна подчиненост на сътрудниците.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структури по управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.