Светът на религията


Категория на документа: Други


Като естествени се определят всички религии, които не се позовават на свръхестествено откровено слово, записано в свещени книги. Такива са древната гръцка и древната римска религия, древните религии на Египет и Месопотамия, Китайската религия и други, по принцип политеистични религии.

1.3. Световни и национални религии.

Типологизирането на религиите на световни и национални се появява в религиозознанието в края на XІХ век. Това е обяснимо - прилагането на типологичния подход тук предполага "кристализиране" на смисъла на понятието "национално", както и изясняване на основанията за съпоставяне и различаване на "национално" от световно в сферата на религията и културата. Най-примитивният подход тук би бил да преценяваме религиите на световни и национални според мащаба на тяхната разпространеност.

Като световни се определят три религии: будизъм, християнство и ислям. Действително те са най-широко разпространените днес. Но основанията те да бъдат определяни като световни религии е тяхната универсалистка насоченост. И в трите религии, религиозните усилия са насочени към цел, която надхвърля всички локални, расови, етнически, национални ограничености.

Религиите, които биват определяни като национални, са свързани с определена идентичност, консолидираща вярващите като нация. Характеристиката "националност" описва частичен и по-скоро външен за религията признак. (за разлика от характеристиката "световна", която описва универсализма на една религия). Тази частичен характеристика се предава на религията в контекста на нейното социално и политическо функциониране с оглед на запазване на целостта на дадена етно-религиозна общност, която цялост в подобни случаи се обвързва с националното единство и идентичност. Като национални религии функционират юдаизмът, индуизмът, шинтуизмът и сикхизмът и др. В основата на гениалогични типологии, е заложено разбирането на еволюция на религията към нейна висша форма, която се "взема" в качеството на отправна точка.

II. ГЕНЕОЛОГИЧНА ТИПОЛОГИЯ НА РЕЛИГИТЕ

В основата на тази типологизация е заложено разбирането за еволиция към нейната висша форма, която се взема за отправна точка.

Във философията на религията, в системен вид, такова развитие на религията е представено от Хегел: от непосредственост, в която духовното се разкрива и изразява като природно (естествено), религията преминава през процес на обособяване на духовното от природното, противопоставянето им, за да достигне до религия на духовната индивидуалност и на най-висшия стадий на развитието си - до абсолютната религия, в която се осъществява самото понятие религия, като достига до конкретно единство на идеално и реално.

Естествена религия
1. Непосредствена религия;

1.1. Магидъм;
2. Религия на раздвояването на създаването в себе си;

2.1. Китайката религия - религия на мярката;

2.2. Индуизъм - религия на фантазията;

2.3. Будизъм - религия на битието в самото себе си;
3. Естествена религия на стадия на преход към религията на свободата;

3.1. Зороастризъм - религия на доброто и светлината;

3.2. Сирийска, финикийска - религия на страданието;

3.3. Египетска - религия на загадката;

Религия на духовната индивидуалност

1. Юдайзъм - религия на възвишеното;

2. Античната гръцка - религия на красотата;

3. Античната римска - религията на разсъдъка и целесъобразността;

Абсолютна религия - християнство.

ТЕСТ
за проверка на усвоените знания по темата
"СВЕТЪТ НА РЕЛИГИЯТА"

име............................................................Ф№..................................
дата:.........................



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Светът на религията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.