Свободно движение на хора в ЕС


Категория на документа: Други


- равен достъп до избирателни права, еднакъв с този на гражданите на държавата домакин;
- право на вписване в избирателните списъци и право на обжалване при допуснати пропуски и грешки;
- екс-териториално действие на правилата за дисквалификация на кандидати;
- дерогации поради специфична ситуация в държава членка (изискване за минимален период на пребиваване, което обаче не може да надхвърля продължителността на мандата на избирания местен орган);
- задължение за информиране чрез адекватна кампания.
Ефектът на директива 93/109/ЕО се състои в това, че тя предоставя на лицата, които желаят, правото да гласуват и да се кандидатират в съответната държава-членка, в която пребивават, макар и да не са нейни граждани. Условието е да бъдат граждани на ЕС. Освен това те трябва да отговарят на изискванията към гражданите на приемащата държава относно активното и пасивното избирателно право и да не са лишени от тези права в собствената си държава-членка.
С Директива 94/80/ЕО (приета през декември 1994 г.) се въвеждат подробни условия за упражняването на активното и пасивното избирателно право в общински избори от граждани на Съюза, които пребивават в държава-членка, различна от държавата, на която са граждани.

Какво представлява правото на пребиваване в страна членка на ЕС?
Правото на пребиваване, първоначално валидно само за работниците, вече е делегирано и на неактивното население, а прецедентното право (като напр. издаденото във връзка със студентите съдебно постановление GRAVIER) гарантира, че се премахват всички предпоставки за дискриминация. Държавите-кандидатки трябва да гарантират, че във вътрешното им законодателство, касаещо свободното движение на работници, няма разпоредби, които противоречат на регламентите на Общността, и че всички разпоредби - и по-конкретно онези, касаещи критериите за гражданство, пребиваване или езиково умение, са в пълно съответствие с acquis.

При присъединяването всички граждани на ЕС незабавно ще могат да се възползват от клаузите за право на пребиваване. Ограниченията за установяване в дадена страна членка с цел започване на работа не се отнасят до правото на пребиваване. Следователно, ако едно лице има достатъчно средства и необходимата здравна застраховка, така че да не е в тежест на системата за социално осигуряване на страната, в която желае да живее, то има право да се установи в тази страна. Ако дадено лице се пенсионира в страната, където е работило като нает или самонает работник, то автоматично получава правото да остане в тази страна. Клаузите за право на пребиваване се отнасят и за членове на семействата, независимо дали са граждани на ЕС или не. Трябва да се отбележи обаче, че тези разпоредби важат само за членове на семейства от страни, които не са членки на ЕС, когато даден гражданин на ЕС реши да отиде на работа в друга страна членка. Членовете на семейството получават само право на пребиваване в страната членка, където работи даденото лице. Разпоредбите на Общността за свободно движение не касаят такива случаи.

Законодателствата на много от страните кандидатки съдържат клаузи за временно и постоянно пребиваване. ЕС обаче, не прави разлика между временно и постоянно пребиваване: Всеки гражданин на ЕС има право да пребивава на територията на дадена страна членка, при положение, че отговаря на условията, касаещи упражняването на това
право. Лицето трябва да изпълни необходимите административни формалности, като подаде молба за разрешително за пребиваване; разрешителните се издават с различен срок на валидност. Издават се следните разрешителни:

- Работник-имигрант, чийто договор за работа е за срок по-дълъг от 12 месеца, има право на разрешително за престой със срок 5 години;

- Не се изисква разрешително за престой за лица, наети за срок по-малък от 3 месеца;

- На лица, чийто договор за работа е със срок от 3 до 12 месеца, се издава разрешително за престой, валидно за срока на договора.
Това е чисто административно изискване и изтичането на срока на разрешителното не означава край на правото на пребиваване. Фактически, като гражданин на ЕС всяко лице има право на разрешително за престой, освен ако не представлява заплаха за обществения ред и сигурност, или риск за здравето на хората. Единствените документи, които работникът трябва да представи за издаване на разрешително за работа са документите, с които е влязъл в страната (паспорт или други документи за самоличност) и документ, удостоверяващ, че е нает на работа.

Най-общо правото на свободно движение на работници е уредено в разпоредбите на чл. 39 (предишен чл. 48) на Договора за ЕО. Обхватът на свободното движение на работници включва 4 основни компонента:
- право да се приемат предложения за наемане на работа;
- право на свободно движение с тази цел на територията на държавите членки;

- право на свободно пребиваване в приемащата държава-членка с оглед постъпване на работа и упражняване на заетост там в съответствие със законовите разпоредби за гражданите на тази държава;

- право да се остане на територията на приемащата държава-членка след прекратяването на трудовото правоотношение.
На основание чл. 40 (предишен чл. 49) на ДЕО са издадени редица вторични правни актове в областта на свободното движение на работници, които най-общо могат да бъдат обособени в две групи:

І група- Насочени предимно към осигуряване на достъп до пазара на труда на гражданите от страните членки, равното им третиране с гражданите на страната домакин, взаимодействие между службите по заетостта на страните членки и Техническата комисия: Регламент 1612/68/ЕИО относно свободата на движение на наетите работници в рамките на Общността, Регламент 2434/9/ЕИО, изменящ и допълващ Част II от Регламент 1612/68, Решение 93/569 за прилагането на Регламент 1612/68 за свободата на движение на работници в Общността по отношение мрежата EURES.

ІІ група - Насочени главно към осигуряване право на пребиваване на наети и самонаети лица, на студенти, на придобили право на пенсия след заетост в дадена страна-членка и на пребиваване и предоставяне достъп до пазара на труда на членовете на техните семейства: Директива 68/360/ЕИО за премахване ограниченията за движение и пребиваване в рамките на Общността на работниците и техните семейства, Регламент 1251/70/ЕИО относно правото на работниците да останат на територията на държава-членка, след прекратяване на трудовата си дейност в тази държава, Директива 90/364/ЕИО относно правото на пребиваване, Директива 90/365/ЕИО за правото на пребиваване на наети и самонаети лица, които са прекратили своята трудова дейност, Директива 93/96/ЕИО за правото на пребиваване на учащи и техните семейства.

Правата на работниците, които се установяват в друга страна на ЕС са:

- Гражданите на ЕС имат право да работят в друга страна членка без разрешително за работа (това право е субект на описаните по-горе разпоредби за преходни периоди);

- Равно третиране на наетите чуждестранни работници;

- Чуждестранните работници имат право на същите социални придобивки и данъчни облекчения, както и местните работници. Те могат да се ползват от същите права и облаги във връзка с осигуряване на жилище. На практика това означава, че чуждестранните работници могат да кандидатстват за общински жилища, както и да закупят жилище. Що се касае до социалните облаги и данъчни облекчения, презумпцията е, че местните работници не могат да бъдат в привилегирована позиция спрямо чуждестранните работници;

- Членовете на семействата на работниците, независимо от тяхната националност, имат право да заминат и да се установят при тях;

- Пълна координация на системите за обществено осигуряване. Има се предвид следното:

а/ Експорт на пенсии и други социални осигурителни плащания. Работниците запазват придобитите от тях права и при преместването си в друга страна членка на ЕС;

б/ Натрупване на вноските за социално осигуряване - сумират се вноските, направени от работника в страните, в които е работил, за да може той да има гарантирано адекватно покритие и застраховка в новата страна; вноските се сумират, както биха се сумирали, ако лицето никога не е сменяло работното си място.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Свободно движение на хора в ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.