Swot - анализ на община Кирково


Категория на документа: Други


ОУ "Христо Смирненски"
с.Фотиново
ОУ "Устрем"
с.Старово
ОУ "Васил Левски"
с.Дрангово
ОУ "Д-р Петър Берон"
с.Добромирци
ОУ "Васил Коларов"
с.Горски Извор


В професионалната гимнаизя "Васил Левски" се изучават специалностите- "Технология на облеклото", "Технология на машиностроенето-студена обработка", "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост" и "Моделиране, конструиране и технология на облекло и текстил". Завършилите там намират успешна реализация в общинските фирми за машиностроене и текстилна промишленост.

Големият брой на училища и специалности дава възможност на учениците да изберат специалност, която да удовлетворява вкуса и желанието им за професионална ориентация.

Не случайно основен дял от бюджета на общината е отделен за образованието- 50%.
Оценка:7

* 3) Изградени читалищни центрове

Просветни и културни дейности общината развива чрез 21 читалища, като най- големите от тях се намират в селата Кирково, Бенковски, Тихомир, Дрангово и Чакаларово. В тях се развива активно художествена и хореографска самодейност, но най-известни са певческите групи.

Освен това читалищата поддържат и библиотечния фонд на общината. В момента дори е осигурен и интернет достъп и по този начин се създадат условия за разпространение на знание чрез използването на информационни технологии.
Оценка:6
Оценка за силните страни:7

2.Слаби страни
* 1)Лошо техническо състояние на общинската пътна мрежа

Транспортната достъпност на община Кирково се обезпечава от първокласна пътна мрежа с дължина от 28.5 км., третокласна пътна мрежа с дължина 58 км. и общински и местни пътища с обща дължина от 298.80 км., от която 153.4 км. с асфалтова настилка, 68.4 км. с трошенокаменна настилка и 77 км. на земно легло. Гъстотата на пътната мрежа е под средните за страната.

Липсата на средства за поддържане и отлагане на ремонтните работи във времето обаче са причина за влошаване техническото състояние на общинската пътна мрежа. Като цяло пътната мрежа на територията е със силно деформирана и с нарушена асфалтова настилка. Незадоволителното състояние на пътната мрежа е фактор с негативно влияние, ограничаващ социално-икономическото развитие на общината.
Оценка:10

* 2)Ниско ниво на изграденост на канализационна мрежа

Цялостно изградена е единствено канализацията в с.Кирково, а частично в с. Бенковски,а изграждането на канализационна система в населените места има важно значение за поддържане на благоприятна и здравословна жизнена среда.

Като резултат от общото състояние на канализационната мрежа на територията на общината няма пречиствателна станция за отпадни води.

Неизградената канализационна мрежа намалява жизнения стандарт на местното население, опазване на водните и почвени ресурси от замърсяване и подържане на екологичното равновесие в общината. Освен това намалява и атрактивноста на община Кирково, като добро място за инвестиции.

Съществен проблем при изграждане на канализационната система е икономическата ефективност на инвестициите, които се влияят и от сравнително малкото на брой население и разпръсността на отделните населени места.
Оценка:10

* 3)Липса на здравно заведение

Здравното обслужване на населението се осъществява от медицински кадри както следва: индивидуална практика за първична медицинска помощ - 13 лекари и индивидуална практика за първична стоматологична помощ - 9 стоматолози. Като най-близките заведения за оказване на болнична помощ са тези в Момчилград, Кърджали и Златоград.

Предвид броя и възрастовата структура на населението лекарите и стоматолозите са недостатъчни и те не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване на населението, още повече процеса по обслужване се затруднява от многото на брой и отдалечени едно от друго населени места.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot - анализ на община Кирково 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.