Swot - анализ на община Кирково


Категория на документа: Други


Оцека:9
Оценка на слабите страни: 9,7

3.Възможности

* 1)Възможност за изграждане на пътна връзка с Гърция

Стратегическо значение за развитието на община Кирково има първокласният път Е-85, който е част от Общоевропейския транспортен коридор №9 (Хелзинки - Димитровград - Александрополис). Неговото значение ще нарастне при откриване на ГКПП Маказа и реалната експлоатация на транспортния коридор.

Отварянето на пътна връзка със съседна Гърция ще осигури редица предимства, свързани с комунално-битовото обослужване, трансфера на капитали (банки, финансови къщи и др.), сервизи, комплексно обществено обслужване (търговия, хотелиерство, мотели), дистрибуция (транзитни складове), информационни центрове и др. Това ще окаже силно влияние на териториите, които са около първокласния път, където земите ще са особено атрактивни с оглед възможност за изграждане на съпъстваща обслужваща инфраструктура - мотели, ресторанти, сервизни бази. Отварянето на Коридор №9 ще създаде възможност за привличане на инвестиции от гръцки предприемачи и ще открие възможност за износ на продукция при сравнително ниски транспортни разходи. Ефектът ще бъде активизиране на икономическото развитие, разкриване на възможности за по-пълно усвояване на ресурсния потенциал и ще допринесе за преодоляване на икономическата изолация на района.
Оценка:10

* 2)Възможност за развитие на познавателен и екотуризъм

За целта трябва да се ремонтират хижите и да се изградят екопътеки в красивата местност "Хвойнова поляна" За подобряване на възможностите за туристическо предлагане в общината и за насърчаване развитието на туризма, особено в малките населени места е необходимо да се извърши инвентаризация на местното културно-историческо наследство и да се изгради екотуристическа инфраструктура-мрежа от информационни табла и указателни знаци, туристически иформационен център, обезпечен с маркетингови материали.
Оценка: 9

* 3)Възможност за изграждане на балнеоложки център

При с. Кирково в местността "Варницата" има минерален извор с дебит 20 л/сек. Водите му са хипотермални (22С до 24С). За съжаление обаче водите на извора са каптирани, но изтичат директно в реката и не се използват, въпреки че са хипотермални, слабоминерализирани, хидрокарбонатни, калциево-натриево-магнезиеви. Лекуват редица болести като: стомашно-чревни, урологически, чернодробни, жлъчни, ендокрилни и кожни заболявания.

При изграждане на такъв център ще се подобри търизмът в общината, който до момента не е особенно развит. Освен това ще се осигури работна ръка за местното население.
Оценка:9
Обща оценка на възможностите: 9,3

4.Заплахи
* 1)Замърсяване на почвата с твърди битови отпадъци

В границите на общината са изградени две сметища за твърди битови отпадъци - с.Първица и с.Тихомир. Проблемите, свързани с експлоатацията на съществуващите сметища се изразяват главно в нарастване количеството на битови отпадъци. Това крие сериозни рискове за здравето на местното население и води до замърсяване на околната среда.
Оценка:7

* 2)Липсата на канализация в по-голямата част от населените места
Неизграданата канализационна система в населените места създава предпоставки за неблагоприятна здравословна жизнена среда, замърсяване на водните и почвени ресурси и нарушаване на екологичното равновесие в общината.
Битово-фекалните се заустват в реките и деретата без пречистване, което води до нарушаване на екологичното състояние на околната среда (замърсяват се повърхностно течащите води) и се създават предпоставки за замърсяване на местните водоизточници, което създава епидемиологична опасност.

В населените места без изградена канализация се използват локални септични ями, които оказват негативно влияние върху качествените характеристики на почвите, респективно произвежданата земеделска продукция.

За съжаление изграждането на пречиствателна станция за отпадни води е не е икономически ефективно, защото населението на общината е разпръснато на малки групи в отделните населени места и броя на еквивалентните жители, ползващи пречиствателната станция не отговаря на нормите за експлоатация на съоръжението.
Оценка:8
Обша оценка на заплахите:7,5

Въз основа на SWOT анализа се получава следната схема:

Характер на стратегията:
SWOT анализът показва, че трябва да се нарави промяна в развитието на общината, като се наблегне на намаляване на слабите страни и разкриване на възможностите.

Основни приоритети:

І. Подобряване на транспортния достъп до международния транспортен коридор№9.
ІІ.Създаване на балнеоложки център.
ІІІ.Създаване на екопътеки и маршрути до природните забележителности.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot - анализ на община Кирково 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.