Събиране и обработка на метериали за реторическото общуване


Категория на документа: Други


ПИСМЕНИ И УСТНИ КОМУНИКАЦИИ

КУРСОВА РАБОТА

Събиране и обработка на метериали за реторическото общуване

Разработил: Преподавател:

УВОД

На практика процесът на подготовка за устно или писмено публично общуване е един и същ.

Реторическото общуване има няколко проблемни аспекта и един от тях е свързан с предварителната подготовка, с оформянето на темата или идеята за решаване на проблем съoтветно чрез словесен контакт или написването на текст.

За да бъде едно реторическо общуване наистина ефективно, е важно да бъде добре подготвено, да са събрани подходящите материали и да са обработени по най-адекватния начин съобразно избраната тема на общуване.

Едно от първите неща, които трябва да направим, когато започваме предварителната подготовка за реторическото общуване, е да си припомним наученото в училище, унивеситета или на семинари, ако сме посещавали такива. Важно е да се фокусираме върху тема или проблем, които са от сферата на нашия образователен или професионален опит, в който имаме повече знания и компетентности. Така придобитите от нас умения ще ни помогнат да общуваме пълноценно и да представим успешно пред аудиторията своята тема. В процеса на комуникация нашата главна цел ще бъде да направим промяна в мнението, становището, поведението на слушателската аудитория чрез устното общуване. За да постигнем максимално посочената цел, трябва да бъдем наистина добре подготвени като оратори. Това означава да сме внимателно изготвили речта си по дадения проблем, умело да сме подбрали необходимите технически средства, да установим добър контакт с аудиторията, да умеем да отговаряме на различни въпроси, докато произнасяме нашето слово.

Подготовка на нашето устно изказване започва с определяне на темата. Задавайки си въпросите - "Какво, кога, къде, как, защо" и др., ние постепенно придобиваме картина на бъдещия ни комуникативен акт. След като темата се избере, тя се формулира ясно, точно и кратко. Заглавието трябва да привлича аудиторията и да представя конкретното съдържание на изказването. Прекалено общите формулировки на темата не са за препоръчване.

След като имаме тема за бъдещото общуване или отговор на проблема, изготвяме "работен план", в който определяме по-нататъчните си задачи. Такива задачи са формулирането на основните тези и важните аргументи, които ще са нужни, за да защитим своите тези.

След формулиране на темата е необходимо да се определи целта на изказването - защо ще се говори пред публиката и в какво ще се стремим да убедим публиката. Подборът и обработката на подходящия материал за речта е следващият етап, който изисква време. Подготовката не бива да се подценява, защото прочетеното се превръща в източник на нови мисли и идеи, които спомагат за успешността на публичното изказване.

Като уточним визията си за бъдещия комуникативен акт, можем да преценим какви допълнителни технически и интерактивни средства са необходими, откъде и в какви срокове да ги осигурим за подготовката на нашата комукативна изява. От този момент започва същинското подготвяне на реторическото общуване.

В предварителната подготовка важна роля заема използването на подходящата литература и личните контакти, които сме имали - срещите и разговорите със специалисти. Важно е да си водим записки, да конспектираме, за да не се получи пренатрупване на информация и да се забравят важни неща за изказването. В днешно време намирането на информация е значително по-лесно, поради наличие на многобройни източници като електронни медии, преса, интернет - с различните социални мрежи, електронните издания на вестници и др.

Условие за ефективност на ораторската реч е контактът с аудиторията. Необходима е предварителна информация за пол, възраст, етническа принадлежност, образование на аудиторията. Понякога се налага ораторът в движение да опознава слушателите си, да прогнозира техните реакции и поведение. В процеса на комуникативния акт съвместната мисловна дейност между оратор и слушател поражда интелектуално съпреживяване. Освен това при пълноценен контакт трябва да има и емоционално съпреживяване - оратор и слушател трябва да изпитват съвместни чувства по време на изказването. Тогава комуникативният акт е успешен и общуването е изпълнило основните си цели.

Важно условие за реализиране на пълноценен контакт е демонстрация на уважение към слушателите и признаването им за партньори в общуването. Колкото по - еднородна е аудиторията, толкова по-единодушна е реакцията й, което дава улеснение на оратора. Когато аудиторията е многобройна, е подходяща монологичната форма на изказване, а при малобройна аудитория диалогът и контактът - въпрос - отговор е по- подходящ.

Не бива да се подценява силата на невербалното общуване. Убеждаването постига своите цели с помощта на езика на тялото - мимики, жестове, поза на тялото, гласови похвати за въздействие, способността да се чете вярно обратната информация за невербалното поведение на аудиторията и да се реагира адекватно на него.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Събиране и обработка на метериали за реторическото общуване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.