Съдебни екпертизи


Категория на документа: Други


1в. СВРБ. Правна същност и правна уредба. Предмет, метод и система

1. Правна същност- СЕ заема важно място за разкриване на обективната истина в гражданския и НПс. Тя има значение на:
1.1. Един от 8-те процесуални способи за събиране и проверка на доказ-та, не е доказ-во, нито доказат. средство /чл.136/НПК/. Подпомага компетентния орган в най-пълното разкриване на обективната истина, но той не е длъжен да приеме заключението на СЕ, като оценява по съвкупност всички доказ-ва.
1.2. Учебна дисциплина и наука със свой самост. предмет.
2. Предмет- необходимо е да се прави разлика между предмета на учебната дисциплина за СЕ и предмета на СЕ с практическа насоченост.
2.1. Предметът на учебния курс по СЕ обхваща изследване на СЕ като способ за събиране и проверка на доказ-ва, исторически предпоставки за нейното възникване и развитие, организация на СЕ, действия по подготовката и извършването на Е, същност и оценка на експ-то заключение, както и специфични особености на отделните видове Е. от гл.т.на техния О, предмет и методи на провеждане.
2.2. Предметът на СЕ в практиката се определя от задачите, които се поставят на експерта. Предметът на Е. и нейният родов обект играят съществена роля при квалификацията на видовете СЕ въобще и криминалистическите Е. в частност.
2.3. Съществува разграничение между предмет и О. на СЕ. О. на СЕ могат да бъдат материални О. и процеси. Към материалн. О. се отнасят веществ. док-ва, документите, хората, животните, труповете, трансп. средства. О. на СЕ е конкретно обст-во, обуславящо назначаването на Е. за изясняването му от оправомощен орган, притежаващ специални знания в конкретна област на научното знание. О. е винаги конкретен. Експертът, притежаващ специални знания в съответната област на научното знание, на основата на установените научни закономерности, следва да даде точен отговор на поставените му въпроси от компетентния орган.
3. Методи- правомерността изисква всички те да се основават на предписаното от закона. Това показва, че важно в случая е НЕ целесъобразността, постигането на всяка цена на поставената от експерта задача, независимо от използваните начини и средства, а законността, използването само на разрешените от закона начини. Биват общи и специфични.
3.1. Общите методи на диалектиката: анализът и синтезът, индукцията и дедукцията, хипотезата, аналогията, обобщенията и абстракцията.
3.2. Частните методи: наблюдението, изменението и изчислението, описанието, сравнението и експеримента.
4. Правна уредба- 2та процесуални закон - ГПК от 2007 /чл.195-203/ и НПК от 2005 /чл.144-154/, Законът за съдебната власт /ДВ, бр.61/2003/ и издадените въз основа на Постановление №111 на МС наредби, ангажиращи съответните мин-ва и ведомства да създадат орг-я за извършване на СЕ. Наредба №1/16.01.2008 за вписването, квалификацията и възнагражденията на ВЛ. Издадена от ВСС; Наредба №1461 за съдебно-счетоводните и финансово- икономическите експертизи, издадена от Мин-вото на финансите 1975.
5. СЕ е система от 2 самост. раздела - обща и особена част:
5.1. В общата част се изучават осн. въпроси на СЕ- предмет, метод, с-ма, орг-я на СЕ в РБ, нормативната й основа, мястото й в наказателния и гражданския процес, нейната роля в осъществяваната превантивна дейност, назначаването и възлагането на СЕ, процесуалният статут на съд. експерт, подготовката за извършване на Е и накрая заключението на съд. експерт като последен, заключителен етап от многостранната по същество научна дейност.
5.2. В особената част се изучават проблемите на отд. видове СЕ, а именно: съд. криминалистически Е- 15 вида; съд. химическа и физикохимичееска Е- 5 вида; съдебномедицинските Е на живи лица, трупове, при идентификация на личността, на телесни повреди; СЕ за установяване на родителски произход, пола и половите проявления и половите престъпления, както и съдебномедицинската Е. по следствени мат-ли и съд. дела, съдържащи данни от медицинско естество. Съдебнобиологичните Е. са свързани с изследване на кръв, сперма, секрети и косми за идентификация на извършителя, на някои хран. продукти, иззети като вещ. док-ва, както и съдебнобиологичната Е. на почви, съд. бота-ническа и зоологическа Е. Самост. място има съд. психиатрична и съд. психологична Е. В нея се изучават още проблемите на съдебно-счетоводната, финансово-икономическата Е. и Е. за оценка на вещи, услуги и недв. имоти, на съд.стокова Е, на автотехническата, пожаротехническата, строително-техническата и агро-техничсеката Е; съд. екологична, ветеринарномедицинската и социологическата Е.
6. Особености:
- това е процесуално установена дейност в НПК и ГПК;
- Е. се извършва от компетентен орган;
- назначава се по предвидения ред в закона;
- протича при суверенност на ВЛ;
- не се извършва при строго определена технология, за разлика от другите съд. действия, тъй като тя се подчинява единствено на методиката за съответния вид Е;
- по начина на извършване СЕ се доближава до научноизследователската дейност;
- резултатите зависят от нивото и постиженията на съответната наука;
- при съмнение за правилността на Е. може да се назначават допълнителна и повторна Е;
- СЕ позволява да се използва опитът на специалисти от различни клонове на науката. По въпроса за спец-те знания трябва да се знае, че правните знания просто не влизат в кръга знания, които ВЛ трябва да притежава.

2в. Организацията на СЕ в РБ
1. Организацията на СЕ следва да се разглежда на 2 равнища:
- наличие на структурна орг-я на СЕ в стройно изградена система;
- наличие на нормативна база с трайно изградени и утвърдени принципи.

2. Структурната орг-я на СЕ в РБ се намира в незавидно състояние, тя е децентрализирана и на тази основа съмнително ефективна. Положителни примери:
2.1. Съд. криминалистични Е, съсредоточени в НИКК /Научноизслед-я институт по кримин-ка и кримин-я/ при МВР с аналогични звена в терит. дирекции на МВР. Тази стройна орг-я се запазва и досега, но институтът се намира на ведомствено подчинение, поради което не винаги СЕ се приемат еднозначно.
2.2. Съд. счетоводната Е- с наредба №1461/1975 се създаде Дир-я за съдебно-счетоводни Е. с важни правомощия, но също на ведомствено подчинение- на Мин-вото на финансите. Въпреки всичко това обаче се създадоха и регионални звена, а в дирекцията се наложи и усъвършенства тясна специализация на отраслов принцип. На практика се осъществяваше действено методично ръководство, упражняваше се контрол върху регион-те звена. От 1984 обаче съдебно-счетоводната Е. премина на организационно подчинение на Мин-вото на правосъдието, а методическото ръководство беше възложено на Мин-вото на финансите. Така дирекцията загуби своето значение.
2.3. Съдебномедицинската и съдебнопсихиатричната Е. Специализираните катедри при висшите медиц-ки училища оказват методична помощ на ВЛ /съд. експерти/ в областните градове при съответните болници. Но и тук липсва нормативно утвърдена централизирана институция, която в методическо отношение да направлява работата на специалистите в тази област. Така например в сравнително малките окръжни болнични структури, ако специалистите не потърсят помощ, такава не им се оказва, а за упражняван контрол едва ли може да се говори. На всичко отгоре в точно посочените случаи в чл.144,2/НПК /за х-р на телесната повреда/ първата Е. е задължителна. Ето защо едва ли е оправдано само ведомственото й подчинение.
Що се отнася до другите различни по вид и особено разпространените в практиката Е. като автотехническата, строително-техническата и други, не може да се говори въобще за централизирано оказване на организационна и методическа помощ. Естествено всяко вещо лице работи по приет от него начин. Така че остава единствено съдът да преценява доколко поднасяната му информация е качествена и го подпомага при решаване на делата въз основа и на другите доказателства.

3. Изисквания за усъвършенстването на организацията на СЕ:
3.1. Създаване на единен център/институт/ в РБ, който да решава организационните и методическите въпроси на СЕ, като се извади от ведомствената й подчиненост независимо от видовата принадлежност. Основоположник на бъдещата експертна институция- специализиран институт за СЕ, може да бъде НИКК при МВР, който да излезе от подчинение на ведомството. Със своята база, висока квалификация на специалистите в областта на съдебно-криминалистичните Е, с разновидността на извършваните криминалистични Е, с възможността да се прилагат различни методи по вид научни дисциплини за доказване по безспорен начин на обективната истина и др. той може да бъде основен център, към който да се изградят по видове дейност експертни звена и на останалите СЕ.
3.2. Следваща стъпка следва да бъде изграждането на регионални звена със съответна специализация в зависимост от видовете Е. По този начин ще се решат основни въпроси на СЕ, включително и оказване на ефикасна методическа помощ и контрол върху работата на всички вещи лица. За да се защитят по най-добрия начин интересите на обществото, респ. на органите на досъд. и съд. пр-во, на гражданите, се налага пълна централизация на СЕ.
3.3. Организацията на СЕ е свързана и с наличие на ефективна законова и подзаконова база, която да регулира дейността й единствено на основата на закона. Не може да се отрече, че такава база съществува, макар че промяната на с-мата на развитие на държавата след 10.XI.1989 не става плавно. Наложително е приемане на закон за СЕ и кодификация на безбройните подзаконови актове, които уреждат нейната организация. Както и приемането на нови, съответстващи на настоящия етап от социално-икономическото развитие на държавата, законови и подзаконови актове;
3.4. Усъвършенстване на реда и начина за назначаване на вещите лица, като се въздигне правоспособността в основен принцип за назначаването им от ръководителя на експертния институт.

4. Частната експертиза- не са отчетени новите реалности, свързани с внедряването на частната СЕ. Чл.9/ПМС №111 е посветен именно на нея, но не са настъпили никакви промени, а се декларира, че „извършването на експертизи може да се възлага на частни лица-специалисти, само когато няма съответен специалист към държавно учреждение, обществена организация или научен институт”. Ясно е, че и този текст остава извън полезрението на тези, които са внасялите изменения в постановлението на МС. На темата основателно акцентира и Ц. Цеков: „Следва да се създадат условия, пише той, улесняващи развитието на частната Е. и едновременно с това своевременно да се изгради система от общи изисквания, които да гарантират нужното методическо и материално техническо равнище на посочената Е”. Още по този въпрос- статия от П. Цанков „За така наречените частни съдебни експертизи в наказателния процес”, Бълг. счетоводител,бр.5.
3в. СЕ в профилактичната дейност. Правни проблеми. Изисквания към вещото лице

1. СЕ в профилактичната дейност и правни проблеми:
1.1. Ако при извършването на Е. се открият нови материали, които имат значение по делото, но по които не му е била поставена задача, ВЛ е длъжно да ги посочи в заключението си. При извършване на СЕ, справедливо оценявана като научна дейност, е естествено да се установяват и причините и условията, които са породили противоправното поведение. ВЛ само ще ги констатира, дори и да ги отбележи в заключението си. Естествено констатираните вече криминогенни фактори ще се проявят и в бъдеще, т.е. ВЛ ще бъде само един констатиращ орган. Липсата на законов текст, задължаващ ВЛ да сезира компетентните органи при констатиране на неблагоприятни фактори, които обуславят противоправната дейност, всъщност го освобождава от отговорност. Така например в действащия сега НПК, влязъл в сила от 29.04.2006 единствено на края в чл.1,2 е посочено декларативно, че НПК съдейства за предотвратяване на престъпленията. Никъде по-нататък обаче тази идея на законодателя не е доразвита. Не е вменено на никого от правозащитните органи задължението да развиват тази дейност, а още по-малко, това да е задължение на ВЛ. Като се изходи от това, че органът назначил Е, е този, който възлага задачата на ВЛ, която може да я разширява и стеснява, да се насочва ВЛ, вкл. и към предприемане на мерки за разкриване на криминогенните фактори, показва необходимостта от законодателно уреждане на този въпрос. Не може институцията, която играе важна роля в наказателно-процесуалното съдопр-во да не се ангажира с една от основните функции на профилактиката - превенцията, още повече, че възможностите й в тази насока са безспорни.
1.2. И в издадените подзаконови актове обаче рядко се срещат задължения за ВЛ в тази насока. Така например в Поста-новление №111/МС/1975 многократно допълвано и изменяно, посветено на въпросите на подобряване организацията на съд-те Е, такива задължения не произтичат. Не е случайно, че и другите по-нискоразрядни подзаконови актове- съответните наредби, ако не нищо, то в някои от тях твърде плахо се прокрадват задълженията на съдебните експерти в областта на профилактиката. В Наредба №1461/1975 за съдебно-счетоводните и финансово-иконом-те Е. в чл.5,т.5 е възложено на специализирано управление на Мин-вото на финансите да упражнява чрез министъра на финансите сигнални функции върху централните ведомства, обединения и организации за констатирани слабости в организацията и формите на счетоводната отчетност и финансовия контрол, договорната дисциплина и др. за вземане на мерки и провеждане на мероприятия за опазване на държавната собственост. В чл.9/Наредба №23 за съдебномедиц-те, съдебнопсихиатр-те и съдебнопсихолог-те Е. само е загатнато, че при констатиране на слабости в здравните зав-я, установени във връзка с извършване на експертна дейност, ВЛ уведомяват Мин-вото на здравеоп-то. Колкото и периферни да са тези задачи, все пак съставителите са вменили нещо, относимо към профилактичната, респ. превантивната дейност. За съжаление в останалите наредби изобщо не е акцентирано върху тези изключително важни въпроси. А след като не произтичат такива задължения, каквито са записани за следователите и прокурорите, наивно е да се разчита на самоинициатива за извършване на такава дейност.
1.3. Всичко това показва, че е необходимо в новоприетите законови и подзаконови актове да се впише, че ВЛ са задължени да осъществяват и дейност в областта на профилактиката, респективно в нейната превенция.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдебни екпертизи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.