Съкратен вариант на теми по философия


Категория на документа: Други


ФИЛОСОФИЯТА КАТО НАУКА.ПРЕДМЕТ НА ФИЛОСОФИЯТА.ФУНКЦИИ НА ФИЛОСОФИЯТА
ТЕМА№1
Ф.е най-старата наука която човечеството познава.Хората са си обяснявали заобикалящата ги действителност чрез митологията.Ф.възниква в периода 9-7в.пр.н.ера в древноизточните страни,а в периода 4-6в.пр.н.ера в Гърция.Повечето автори предпочитат древногръцкото начало на Ф поради 2 причини-самият термин има древногръцки произход и самия процес на възникване на Ф. в древна Гърция е много по-релефен и по ясно изразен.Ф.възниква удовлетворявайки необходимостта на хората да си обяснят заобикалящата ги действителност по разумен път.Ф. се е занимавала с абсолютни всички проблеми,вълнуващи човешкото мислене.Ф.е обединявала цялото човешко познание,защото други науки не са съществували.Всички останали науки водят началото си от Ф.Ф.възниква като натурфилософия.Първите проблеми с които тя се занимава се отнасят до философ.проблеми на природата.Цялата история на тази наука и особено съвременната Ф.изобилстват от определения за това с какво трябва и с какво не трябва да се занимава Ф.Натъкваме се на парадоск-Ф.се затруднява да дефинира собствената си предметна област.Предметът на Ф.никога не е бил константа,а непрекъснато се е променял.Ф.е била всенаука когато частните науки не са съществували.С тяхното възникване започва да се забелязва един процес на обединяване на философ.проблематика като се установява действието на следната закономерност : колкото повече частни науки възникват,толкова по-бедна от към проблематика става Ф.

ФИЛОСОФСКАТА ГНОСЕОЛОГИЯ.ПОЗНАНИЕТО КАТО ОБЕКТ
ТЕМА№13
Гносеологията се занимава с изучаване на проблемите на човешкото познание.необхидимия брой предпоставки за да имаме познание са 2 -нещо което да познава и нещо което да бъде познавано.
Обект на познание-може да бъде всичко съществуващо в понетциалния смисъл на думата.Той е безкраен във времето и пространството и постигането на 100% знание за него на практика е неосъществимо
Субект на познание-съществуват 4 основни тези относно субекта на познание
-Субект на познанието може да бъде само човека
-Освен човека субект на познанието могат да бъдат и част от животните
-При тази теза в съдържанието на понятието трябва да се включи и "изкуствения интелект"
-Според тази теза и Бърнард Ръсел не всички хора могат да бъдат субект на познанието,а само онези от тях които са в състояние да достигнат до знания за закономерности.
Критерии за мислене-трудова дейност,език,самосъзнание.
Познанието е процес на взаимодействие между субекта и обекта,при което субекта усвоява обекта под формата на познавателни образи
Основни степени и форми на позанието:
-сетивна-усещане,възприятие,представа
-рационална-понятия,съждения,умозаключения

АНТИЧНА ФИЛОСОФИЯ.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕМА№2
По своята същност Ф представлява един необятен лабиринт от най-различни философски школи,идеи,направления и представители.Според единодушни мнения на историците във Ф нейни крупни представители са Платон и Арстотел.
Философски възгледи на Платон-според мнозина с него започва историята на Ф.Той формира възгледите си под влиянието на Сократ.Платон е създател на една от най-авторитетните и влиятелни школи т.нар."Академия" в Атина.Именно тук започва фил.си дейност Аристотел.Платон е създател на най-крупната и идеалистическа фил.с-ма в Античността.Централно място в нея заема неговото учение за двата свята-света на нематериалните идеи,които предхождат материалната действителност и са неин идеален модел и света на сетивните материални неща,които са само бледо копие на истинския свят на идеите.За Платон идеите са сами по себе си съществуващи обективни реалности,дадени преди материалния свят.В областта на гносеологията Платон е автор на тезата за познанието като спомняне.Според него хората не могат да постигнат вярно знание за истинската действителност,защото техните сетива имат достъп само до материалната действителност,но не и до света на идеите.В съчинението си "Държавата" Платон излага своите възгледи за устройството на идеалната държава.По-късно той прави опит да приложи на практика тези свои идеи,които обаче завършват без успех
Философските възгледи на Аристотел -той е не сам философ,но има основни научни приноси в почти всички основни клонове на античната наука.Той започва научните си занимания в Платоновата школа където прекарва почти 20год.Аристотел създава своя школа в Атина известна като "Гимназион".В нея се обучават Теофраст и Евдем.Най-съществената страна от Ф.на Аристотел е неговото учение за материята и формата известна като "хилеморфизъм".Аристотел застъпва схващането за единството на формата и материята.За него формата е обективната духовна реалност,активна същност,която актуализира материята превръщайки я от възможност в действителност.Той е създател на логиката,но освен това той почти я е изчерпал като проблематика.Той е първият мислител,който отделя гносеологическата проблематика като обект на специално изследване от страна на Ф.Аргумент за това е съчинението му "за душата" в което той застъпва тезата за неотделимостта на душата от тялото.За него душата е функция на тялото и със смъртта на тялото умира и тази негова функция.Според Аристотел познанието не е просто спомняне,а е субектно пресъздаване на действителността резултат от взаимодействието на душа и тяло.Аристотел дели науките на 3 основни клона :
-теоритически-философия,физика и математика
-практически-етика и политика
-творчески-поетика и риторика

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ
ТЕМА№7
По своята същност съвременната Ф.представлява една пъстра мозайка от най-различни често пъти полярно противоположни възгледи относно предмета,функциите и предназначението на Ф.Сред Ф.направления на съвременната Ф. Се открояват 5 :
Неопозитивизъм-негови основатели са Огюст Конт и Хербер тСпенсър.Те за първи път изразяват становище че след началото на 19век Ф се е изчерпала като наука.Според тях по това време частните науки са се развивали до такава степен че са иззели цялата проблематика на Ф.Конт и Спенсър смятат че ако човек иска да постигне някакви истинни знания за действителността той не трябва да разчита на Ф.,а да се обърне към частните науки.Неопозитивизма става особено полуплярен когато във Виена се създава т.нар.Виенски кръжок обединяващ една група от млади философи,които считат Ф за изчерпана наука.Сред основателите на този кръжок е и най-големия представител на неопозитивизма -Лудвиг Видгенщайн.Според него развитието на частното-научно знание е оставило на Ф един единствен проблем за изследване и това е логическото изясняване на съжденията.Ф не трябва да бъде нищо друго освен анализ на човешкия език.
Екзистенциализъм-екзистенция означава същестуване.Екзистенциализма е Ф на човешкото съществуване.Основател на това направление е Сьорен Киркегор.най-видните му представители са Албер Камю,Жан Пол Сартр,Карл Ясперс и Мартин Хайдегер.Хайдегер е автор на съчинение,което се счита за класика на екзистенциализма- "Битие и време".Според представителите на това направление Ф трябва да се превърне в наука обслужваща практическите човешки нужди.Тя не трябва да се занимава с нищо друго освен с разсъждения върху човешката екзистенция.Един от централните проблеми е проблема за смъртта.Основното предназначение на Ф е да примири хората с мисълта за смъртта и след това да насочи тяхното внимание към философ.осмисляне на собствената им екзистенция
Прагматизъм-това означава Ф.на действието.Прагматизмът се развива в САЩ.За основател е сочен Уилям Джеймс.Освен в САЩ той има привърженици и в Италия и Китай.Основните му представители са :Чарлз Пиърс,Джон Дюи.Според тях Ф трябва да изостави теоритичните си занимания и да се превърне в действена наука.Основно предназначение на Ф според Пиърс е да помогне на хората да преодолеят съмненията,които им пречат да действат.В центъра на прагматизма стои т.нар.принцип на прагматизма,който отъждествява истината с нейната полезност.Ако дадено знание е полезно и служи добре следователно то е вярно.Полезността на знанието се издига в ранг на единствен критерий за наговата истинност
Неотомизъм-неговите корени могаат да бъдат открити във фил.с-ма на Тома Аквински.Неотомизма е изключително полулярен в страни с католическо вероизповедание-Италия,Испания,Франция,Полша,Германия,Белгия,САЩ и страните от латинска америка.По своята същност Неотомизма е една религиозна фил.с-ма,която има обективно идеалистически х-р.Според него една важна задача на Ф е да докаже съществуването на бога и приоритета на вярата пред разума.Ф не трябва да се нищо друго освен слугиня на богословието.Според това направление науката и религията не са съвместими,а последните научни открития доказва съществуването на бога.
Философия на живота-в центъра и стои понятиетоо за живота като абсолютното безкрайно начало на света,което е многообразно и вечно.Това начало може да бъде опознато само по ирационален начин.Именно поради това основните представители на Ф.на живота третират твърде нестандартна философска проблематика.При Ницше това е волята за власт.При Фройд това са тъмните,скритите страни на човешката психика като основни двигатели на човешкото поведение.Заради спедифичната си проблематика много от съвременните тълкуватели на това направление го считат за сродно с екзистенциализма.Основните му представители са Ницше,Фройд,Гьорг Зимел,Анри Берксон и др.

ФИЛОСОФСКА ОНТОЛОГИЯ
ТЕМА№11
Онтологията е относително обособен дял от Ф,който се занимава и изучава проблемите на природата.Централен проблем е проблема за материята.Историците на тази наука разграничават 5 основни етапа от развитието на възгледите за материята :
1.Древногръцки-разграничават се 2 ясно изразени подетапа.
-Субстратно схващане-материята се разбира като субстрат,като първоначало на всичко съществуващо.Материята се отъждествява с някоя сетивна конкретна нейна проява.Най-характерни в това отношение са възгледите на първите представители на древногръцката школа.Преходни към втория етап са възгледите на Емпедокъл,който говори за 4 основни първоначела на съществуващото-огън,вода,възхух и земя
-Корпускулярно схващане-тук акцента се променя и се разсъждава главно върху структурността на матетриалния свят.Основни представители-Демокрит,Епикур,Лефкип,Тит Лукреции Кар.Те се стремят да отговорят на въпроса до каква степен е делима материалната действителност т.е.съществуват ли някакви най-малки неделими частици от съчетанието на които се изграждат материалните неща в света.
2.Отнася се до възгледите на Джордано Бруно.Той рабира материята като равна на свят като цяло,като равна на природа.
3.Свързан с т.нар.механистичен материализъм-изследователите акцентират върху т.нар.механични свойства на материалните предмети т.е върху първичните и неизменни свойства на всеки един материален обект като твърдост,протяжност,фигура и т.н
4.Свързан с Дидро,Холбах,Хелвеции.Тук е налице обединение на възгледите от предходните 2 етапа.От една страна материята се разбита като равна на природа,а от друга страна всеки един материален обект се схваща като възел от механични свойства.През този етап се наблюдава наличие на нов момент от разбирането за материята и той е свързан с Пол Анри Холбах.В съчинението си "С-ма на природата" той дава следното определение за материя :"материя е всичко онова,което въздействайки върху нашите сетива поражда у нас сетивни усещания"
5.От съвременна гледна точка общоприето определение за материя няма и не би могло да има.Х-ки на материята са обективност,сетивност и познаваемост.Всичко което се намира вън от нашето мислене е обективно.В това число и органа на мислене.Сетивността обръща внимание на това,че материалните неща се различават от идеалните и могат да въздействат върху сетивата ни и да предизвикват у нас сетивни впечатления.Познаваемостта е логически изводима от сетивността.След като материята е сетивна въздействието върху сетивата ни може да бъде познато

ОСНОВНИ ФОРМИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА МАТЕРИЯТА
ТЕМА№12
Движение-във фил.смисъл думата се рабира като изменение т.е.всяка една промяна в действителността е движение.Движението не бива да се отъждествява сам с механичното преместване,което всъщност е най-поростата форма на движение на материята.Съществуват 3 основни тези по този въпрос:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съкратен вариант на теми по философия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.