Същност, цел и задачи на експлоатацията на ПП и АСТ


Категория на документа: Други


ТЕМА №1
Същност, цел и задачи на експлоатацията на ПП и АСТ. Контрол и отговорност на длъжностните лица за техническото състояние, използването и съхранението на ПП и АСТ

Експлоатацията на ПП и АСТ като наука има кратък период на развитие. Изследванията в областта започват от създаването на първите образци ПП и АСТ. Съществени резултати са постигнати през втората половина на 20-ти век. Те са дело на европейски и руски учени и специалисти. Знанията по експлоатация на ПП и АСТ се базират на редица фундаментални и инженерни дисциплини. В най общ смисъл експлоатацията на ПТ се дефинира като комплексна система от инженерно - технически икономически и организационни мероприятия осигуряващи възможно най-ефективното използуване на техниката, нейната висока производителност, безопасност и минимални престои при техническо обслужване и ремонт, висока степен на работоспособност и оперативна готовност за работа при минимални загуби. С други думи експлоатацията е процес на съществуване на обекта от момента на получаване от потребителя до бракуването му. Научноизследователската и приложна дейност в областта на експлоатацията на техниката се провежда в две взаимно свързани направления:

1. Осигуряване на ефективно използуване на техниката намираща се в работоспособно състояние (т.е. състояние, при което техниката може да изпълнява с дадени функции, като запазва стойностите на определени показатели в границите посочени в нормативно-техническата документация)

2. Осигуряване (обезпечаване) на работоспособно състояние на техниката.

Първото основно направление е насочено предимно към усъвършенстване на методите за използване на техниката. Конкретните задачи, които се решават се свеждат главно до определяне, изучаване и оптимизация на показателите характеризиращи експлоатационните свойства на отделните представители на ПП и АСТ. От съществено значение тук е и разработването на теоретичните основи, конкретни методики, за определяне работоспособността и факторите, които влияят върху нея. Друг важен момент е разработването на система от показатели за оценка ефективността от използване. Базирайки се на теоретичните основи на производителността и ефективността на използване се определят оптималните режими и областите на оптимално използване. За да работят и да се реализират на практика системи за оптимално използване на техниката, трябва добре да се познават, теорията на мрежовото планиране, математическото програмиране, теорията на масовото обслужване и други конкретни математико - икономически методи. За съжаление практиката изобилства с примери за неефективно използване на техниката. Следователно в процеса на използване на техниката, един от основните критерии за оптимизиране режимите на работа трябва да бъде постигането на максимална производителност с най-малки трудови и материални разходи. Този въпрос е свързан със значителни трудности както от обективен така и от субективен характер. От една страна често липсват достатъчно критерии, особено нормативно установени, а от друга страна личния състав експлоатиращ техниката не познава добре съществуващите такива или не е достатъчно обеден в тяхната адекватност и полезност.

Второто направление - Осигуряване (обезпечаване) на работоспособно състояние на техниката. Тук се разглеждат и решават проблеми и задачи насочени главно към усъвършенстването на техническото обслужване, ремонта и съхранението на техниката. Необходимо е да се отбележи, че в посочените дейности желания ефект може да се получи само ако добре се познават закономерностите на изменение на техническото състояние на техниката. Свързано с това от факторите, които и влияят са износването, пластичните деформации, корозията, физикохимичните и температурни изменения на материалите. Ето защо тези процеси са обект на разглеждане по някои теми в дисциплината.

Нормативни документи касаещи темата: ЗМВР, ППЗМВР, Заповед Із - 1775; Із - 421; Инструкция за експлоатация, планиране и материално осигуряване ..... І-83/30.08.1994 г.; Инструкция І - 129/29.10.2005 (за отчетността).

Директорът на ГДПБЗН-МВР организира, контролира и ръководи цялостната техническа дейност на ГДПБЗН-МВР в съответствие с действащата нормативна уредба в МВР.(2) Организацията на дейността, задълженията на ръководния и изпълнителски персонал в структурните звена на ГДПБЗН-МВР, авторемонтните бази и ремонтни звена на ГДПБЗН-МВР се определят с правилници, функционални задължения и длъжностни характеристики, изготвени и утвърдени по определения в Закона ред.

Директорът на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" организира, контролира и ръководи цялостната техническа дейност в ОУПБЗН. Не по-рядко от веднъж годишно, директорът на ОДПБЗН извършва контролни проверки по техническото състояние и експлоатацията на ПТ и съхранението на ГВ и ГСМ в структурните звена от ОУПБЗН.

Началникът на отдел (сектор) "ПГ и АСД" в ОУПБЗН, отговаря за поддържането в оперативна готовност на ПТ и провеждането на техническата подготовка на оперативния състав от
ОУПБЗН. Не по-рядко от два пъти годишно, началникът на отдел (сектор) ПГ и АСД при ОУПБЗН извършва контролни проверки по техническото състояние и експлоатацията на ПТ в структурните звена на ОУПБЗН.

Началникът на сектор (звено) "Материално техническо и социално осигуряване" (МТСО) при ОУПБЗН отговаря за цялостната дейност по експлоатацията, съхранението и отчетността
на ПТ и ГВ в ОУПБЗН.

Началникът на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) отговаря за правилната експлоатация на ПТ и съхранението на ГВ и ГСМ, числящи се на РСПБЗН и създадените Участъци "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) към нея. Не по-рядко от веднъж в месеца, началникът на РСПБЗН извършва контролни проверки по техническото състояние и експлоатацията на ПТ и съхранението на оперативния резерв от ГВ и ГСМ в РСПБЗН и УПБЗН към нея.

ТЕМА №2
Експлоатационни свойства и ефективност при използване на ПП и АСТ

Свойствата на ПП и АСТ характеризират нейното качество, което обуславя възможността на техниката да удовлетвори определените потребности свързани с предназначението. Качеството се задава при проектиране, реализира се при производството и се проявява при експлоатацията. Под свойства на техниката трябва да се разбира обективната особеност, която може да се прояви при разработване, производство, изпитване, ремонт и използване. Свойствата определят количествените параметри, които се наричат показатели на качеството. Показателите на качеството биват:

- единични - характеризиращи едно от свойствата;

- комплексни - обединяващи няколко свойства;

- определящи - по които се приема решение за оценка на качеството на техниката;

- интегрални - определяни от отношението на сумарния коефициент на полезно действие към сумарните загуби при експлоатация.

Сложността на проблема за оценка техническото равнище и експлоатационните качества на техниката се заключава в това, че тя е комплексна, икономическа, политическа и социална. Номенклатурата в показателите на качеството зависят от конкретното приложение на техниката. Нивото на качеството е относителна характеристика основана на сравнение на съвкупността от показателите на качеството на дадена техника със съответстващата базова съвкупност от показатели. Както при друга така и при ПП и АСТ показателите на качеството условно могат да се групират в няколко основни групи всяка с по няколко параметъра, а именно:
- Показателите на предназначението включват параметрите на работното оборудване, силовите и скоростните параметри, горивна икономичност, маневреност, проходимост.
- Технологични - включват параметрите материалоемкост, трудоемкост, технологично ниво.
- Ергономични - включват физиологични, психологически, антропометрични, хигиенни.
- Показателите на надеждност включват: безотказност, дълготрайност, ремонтопригодност и съхраняемост.
- Естетически - оригиналност, хармоничност в съответствие със средата и стила.
- Патентно правови и стандартизационни

От гледна точка на експлоатацията на ПП и АСТ е редно да се обърне внимание на част от свойствата наречени експлоатационни свойства. Комплекса от експлоатационните свойства и по конкретно експлоатационно - техническите им показатели са необходимите и достатъчни за всестранна оценка, ефективността при използването на техниката. Тези показатели са - надеждност, скорост на движение, производителност, удобство при експлоатация, безопасност при работа и др.

- Надеждност - (ще се разглежда в друга тема)- съгласно стандарта това е свойството на обекта да запазва във времето определените стойности на избрани показатели при дадени режими и условия на използване техническо обслужване, ремонт, съхраняване и транспортиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, цел и задачи на експлоатацията на ПП и АСТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.