Същност, цел и задачи на експлоатацията на ПП и АСТ


Категория на документа: ДругиЧл. 115. Документите по чл. 109 ал.4 и 5, протоколите по чл.100 ал.2, чл.112 ал.2 и чл.113 ал.2, книгите по чл.112 ал.3 и дневниците по чл.114 се съхраняват 5 години след изчерпване (бракуване) на ГВ или бракуване на съответното ПТВ.

Чл. 116.(1) При установяване на неизправности или отклонения от изискванията, ПТВ се снема от експлоатация до отстраняване на констатираните неизправности или при невъзможност да бъде възстановено се отчислява и бракува.

(2) Повторното въвеждане на снетото от експлоатация и възстановено ПТВ по ал.1, се извършва след проведени изпитания и попълване на предвидените в тази глава отчетни документи.

Чл. 117. Ръчните пожарникарски стълби, използвани за обучение в учебните заведения на МВР, се изпитват на всеки три месеца и след всеки ремонт.

Чл. 118.(1) Спасителните въжета, използвани за нуждите на НСПБЗН-МВР трябва да бъдат обозначени с фирмения знак на производителя, годината на производство и номера на стандарта, на който те отговарят. Те се подлагат на изпитване съгласно указанията на производителя.

(2) За всяко спасително въже, се изготвя отчетен картон (Приложение №26), към който се прилага платнената лента, откъсната при получаване на въжето.

(3) Не се допуска използването в операции като основни, след изтичане на 4 години от датата на производство на спасителните въжета или след динамични натоварвания, равни и по-големи от фактор "1". Такива въжета могат да се използват само за спомагателни действия.

(4) При експлоатация, спасителните въжета не трябва да влизат в съприкосновение с омазняващи и агресивни вещества.

(5) След употреба, спасителните въжета се почистват и изсушават.

(6) Не се допуска спасителните въжета да се сушат навити, както и в помещения с температура на въздуха над 500С или на пряка слънчева светлина.

Чл. 119.(1) Уредите за първоначално пожарогасене (пожаро-гасители, импулсни системи и др.) преминават изпитания, в обем и периодичност, съгласно указанията на производителите им, но не по-рядко от един път годишно.

(2) Извършените периодични изпитвания по ал.1 се отразяват, чрез поставяне на маркиращ стикер, указващ крайния срок за последваща проверка.

(3) Ежемесечно, по време на ТО, на уредите за първоначално пожарогасене поставени в ПА, се извършва проверка на закрепването и при необходимост се боядисват.

(4) На всеки пет години на уредите за първоначално пожаро-гасене работещи под налягане се извършва хидравлично изпитване и върху корпуса им се щемпелова крайния срок на последващо изпитание.

БДС ISO 11602 част 2 - контрол и техническо обслужване (приложение 4.3. Таблица №1) При проверка на корпуса на пожарогасителя отвън, а и при проверка отвътре, ако има лека корозия или лека повреда той трябва да бъде изваден от употреба или подложен на хидростатично изпитване. (Лека е такава корозия, при която няма вдлъбнатини или нарушения на повърхността на самия материал). Съгласно стандарта при всяко техническо обслужване на пожарогасителя се извършва изпитване на проходимост на възлите с гъвкав тръбопровод (маркуч), а при необходимост, ако се счете може да се изпита за точност манометъра (индикатора).

На хидростатично изпитване се подлагат бутилките (корпусите) на всички СО2 пожарогасители, бутилките (патроните) за транспортиращите газове за возимите пожарогасители, както и корпусите на всички пожарогасители, не по-малко от веднъж на 10 години.

На изпитване се подлагат още шланговете със спирателни устройства при струйника както и шланговете на СО2 пожарогасителите.
По тази тема може да се разглежда и изпитване на дихателните апарати на Проверка №2.

Тема №12
Материално-техническо снабдяване на поделенията с ПП и АСТ

Няма общоприети критерии. Като правило въпроса се урежда на национално ниво. В една част от държавите са приети съответни национални стандарти. В другите случаи (по-голяма част) въпроса се урежда с подзаконови нормативни актове - в Р България е така. Има инструкция, в която са приети критерии за определяне... Критериите са посочени в приложение номер 5 на инструкция Із-491.

Пример за България като основен критерий се взима степента на съответната служба за ПБЗН - брой население, територия по площ, наличие на важни обекти на територията на населеното място (решаваща роля има този критерий), ... След като се изяснят потребностите от техника, отново съобразно икономическите способности на държавата или съответното ведомството, което закупува техниката, се залагат съответните критерии. Ако срока предвиден за експлоатация на техниката изтече, но се прецени, че техниката може да продължи да изпълнява предназначението си и е изправна и работоспособна тя може да продължи да се използва и да бъде на дежурство. Прави се планиране в дългосрочен план и той се изпълнява. Преминава се към закупуване на техника според плана. Закона изисква при закупуване на техника и обявяване на търг:

- гарантиране на публичност и прозрачност;

- свободна и честна конкуренция;

- Осигуряване на равни възможности и др.

Целта е да се привлекат най-голям брой кандидати за закупуване на техника и тя да бъде качествена и на добра цена.
Чл.39.(1) При постъпване в структурните звена на ГДПБЗН-МВР на нова ПТ или ПТ, на която е извършен основен ремонт, ако инструкциите на производителя (сервиза извършил ремонта) изискват предварителна разработка, Директорът на ОДПБЗН-МВР издава заповед за разработка (Приложение No6). (2) Преди провеждане на разработката, определените служители обстойно се запознават с особеностите на ПТ, наличието на експлоатационни течности и изправността на отделните системи за управление и контрол и преминават инструктаж за безопасност на труда, който се провежда от служителя, определен за ръководител на разработката. (3) По време на разработката, стриктно се спазват указанията на производителя (сервиза), извършват се предвидените техническиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, цел и задачи на експлоатацията на ПП и АСТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.