Същност, цел и задачи на експлоатацията на ПП и АСТ


Категория на документа: Други


обслужвания и не се допуска работа на ПТ в критични режими. (4) Не се допуска разработване на ПА да се извършва при тежки пътни условия (поледици, в режим Off-road, стръмни изкачвания, спускания и др.). (5) След приключване на разработката, техниката преминава предвиденото в инструкцията за експлоатация техническо обслужване, проверява се от комисия, която съставя протокол (Приложение No7) и се поставя на оперативно дежурство със заповед на директора на ОДПБЗН. Чл.40.(1) При доставка на нова ПТ, производителя (доставчика) осигурява подробна техническа документация (инструкция за експлоатация, ремонтни каталози, каталог за резервни части и др.), касаеща правилната и безопасна експлоатация на техниката. (2) Когато ПТ по ал.1 е внос, в т.ч. хуманитарна помощ или дарение от друга държава, техническата документация се предоставя
от вносителя преведена на български език. (3) Техническата документация по ал.1 и ал.2 е неразделна част от техническото дело на ПТ.

Тема №13
Експлоатационно - технически отчет на ПП и АСТ

Редът за експлоатацията, съхранението и отчетността на ПТ се определя и от "Инструкция за експлоатация, планиране и материално-техническо осигуряване на моторните превозни средства, инженерната и бойна техника в МВР"- No I-83/31.08.1994 г., "Инструкция за отчетността на материалните активи (ДМА и ДЗ) в МВР" рег.No I-125/02.07.2004 г., както и заповедите и указанията на директорите на НСПБЗН-МВР, Дирекция "УССД"-МВР, Областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" (ОДПБЗН) и от екплоатационно-техническата документация, издадена от производителите.

Началниците на ОУ издават заповеди за комплектоване на поделенията с техника, съгласно заповед на директора на дирекция УССД.

Комплектоването със спец. технчески средства и оборудване се осъществява съгласно заповед на Директора на ГДПБЗН.

Приемо-предавателен протокол - предназначен за оформяне на фактическото предаване и приемане на ПП и АСТ и отразява нейното моментно състояние и комплектованост. Съставя се при приемане на техниката от складове, при преместване от една служба в друга, при индивидуално зачисляване, преди приемане за ремонт и след него. Приемо-предавателните протоколи се съставят от комисия по образци съгласно "Инструкция за отчетността на материалните активи (ДМА и ДЗ) в МВР" (I-83).

Заповед за разработване на нов (основно ремонтиран автомобил/агрегат) - издава се от началника на ОУПБЗН при постъпване в съотвената структура на нов или основно ремонтиран автомобил/агрегат.

Дневници за отчитане на резултатите от контролния преглед.

Протокол за технически преглед - изготвя се от комисия, назначена от началника на ОУПБЗН. Техническия преглед се извършва след СТО за подготвяне на техниката за работа при зимни условия.

Картон на МПС - изготвя се по образец и се пази в досието на всяко МПС.

Експлоатационна тетрадка - основен документ за отчитане на работата, разхода на ГСМ, извършени ТО на ПП и АСТ и моторните агрегати. Тя е основа при изготвяне на отчетните документи. Попълването и подписването се извършва непосредствено след използването на автомобилите и агрегатите. За правилното и своевременно водене на експлоатационната тетрадка отговаря началника на дежурната смяна. В края на отчетното тримесечие данните от отделните графи се обработват и тетрадката се подписва от началника на съответната РСПБЗН. Приключената експлоатационна тетрадка се съхранява 5 години.

Отчетен картон на автомобилните гуми - по образец, води се за всяка външна гума и отразява изминатите километри и водачите, при които е станало това. Картона се води от получаването на гумата до бракуването й, прилага се към протокола за бакуването.

Отчитане на ГСМ. Норми за изразходване на ГСМ. Ред за отчитане на ГСМ. Използват се ГСМ и консумативи препоръчани от производителите. Могат да се използват взаимозаменяеми ГСМ при условие, че техните качества са регламентирани по БДС. Употребата на други експлоатационни консумативи, охладителна течност и т.н. се извършва съобразно предназначението и указанията на производителя и условията на безопасност. Видовете горива и основните разходни норми се определят в ежегоден бюлетин на МВР.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, цел и задачи на експлоатацията на ПП и АСТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.