Същност и функции на парите


Категория на документа: Други


ТЕМА I.
СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ПАРИТЕ

1. Въведение в учебната тема
Настоящата учебната тема се явява уводна за курса по "Парична
политика". След усвояването й ще придобиете знания за същността, формите и функциите на парите, като основа за формиране и провеждане на парично-кредитната политика в съвременната икономика.
Темата разглежда:
1. Същност и форми на парите.
2. Функции на парите
3. Видове пари
В съдържателен план на темата съответства на 6- 16 страница от основния академичен учебник.
2. Съдържание на учебната тема
Мнозина изтъкват, че парите са най-великото изобретение на човечеството. Справедливо се подчертава, че те са основният - най-увлекателен и най-дискусионен раздел на икономическата наука и основополагаща икономическа категория. Парите обаче не са прост и обикновен инструмент от механизма за функциониране на икономиката. Самите те са основен инструмент на този механизъм.
Парите, безспорно, са един от най-интересните обществени феномени
и е необходимо да се допълни, че те са въплъщение на дългата еволюция на човешката цивилизация. Възникват първоначално като средство, което е
необходимо за опосредстване на разменните отношения между хората. В
своето развитие те последователно преминават през натурална размяна,
стоковите пари, металическите пари, златото, книжните и кредитните пари.
Когато проследяваме историята на паричните системи, виждаме, че те
преминават през следните по-съществени етапи: монетна парична система
(монометалическа и биметалическа); монетно-банкнотна (банкнотите се
обменят за парична стока); монетно-банкнотна-книжна парична система
(включват се и функционирането на книжни пари); банкнотно-книжна
парична система (след отпадането на златния стандарт); електронна парична система (информационно-електронна парична система), която съществува успоредно с банкнотно-книжната парична система.
В съвременната литература се приема, че парите имат три основни
функции: средство за размяна, разчетна единица и средство за съхраняване
на стойността. Като разменно средство парите служат за покупка на стоки и услуги и в същото време опосредстват разпределението на оскъдните ресурси и намаляват разходите за осъществяване на размяната.
Втората функция на парите - като разчетна единица - е функция, при
която парите се използват за определяне цената на стоките и услугите. Стойността на стоката или на услугата, колкото и условно да е сега това понятие, се определя от това за какво тя може да се размени на пазара. Ролята на мерната единица се изпълнява от националните парични единици. Така цялото многообразие от относителни цени на всяка стока се свежда до една единствена цена, изразена в парични единици. Следователно парите изпълняват функцията на мярка на стойността (разчетна единица) именно при посредничество на цената.
Средство за съхраняване на стойността, като функция на парите,
означава, че чрез парите се съхранява паричен доход - от неговото получаване до изразходването му. Но тук трябва да се има предвид и обезценката на парите, свързана с нарастването на цените (при инфлацията парите ще загубят част от стойността си).
Според материала, от който са направени, съвременните пари могат да
се разглеждат като: монети от непълноценен метал (билонни монети), кредитни пари, книжни пари, депозитни пари (пари по сметка). Разновидност на парите по сметка са електронните пари, които се основават на транзакционните депозити и се използват по електронен път за осъществяване на разплащанията.
Популярно е определението на съвременните пари като кредитно-
книжни пари. Те вече не са представители на стойността на златото, по което се различават от класическите кредитни пари. Но заедно с това те имат и много общо. Например главната функция на класическите кредитни пари (т.е. разменяеми срещу злато) - да опосредстват покупко-продажбата на стоки - е характерна и за съвременните пари. По този начин те са нещо като представители на стойността на стоките, реализацията на които обслужват.
Освен това съвременните пари, при нормални условия, постъпват в сферата на обръщението чрез кредитирането на реално съществуващи икономически
процеси. Поради това те придобиват кредитен характер. Но ако емисията на парите е предназначена да се покриват бюджетни разходи и бюджетни
дефицити - те се превръщат в книжни пари по своята същност.
Поради това съвременните пари, които притежават свойства и на
класическите, и на книжните пари, са нещо средно между тези два вида
непълноценни пари. Тъй като съвременните пари не са конвертируеми срещу паричната стока (златото) - банкнотите на централните банки и депозитите на търговските банки са само обещание за заплащане на определена сума пари. Така се стига до извода, че "Те нямат собствена субстанционна стойност. Тяхната номинална стойност е много по-висока от вътрешната им стойност. Затова те се разглеждат като парични представители - символи (token money)."
Трябва обаче да се прави разлика между парите по сметка и паричните
сурогати, които се използват като платежно средство. Паричните сурогати
(менителници, чекове и други платежни документи) изразяват нареждане на банките за събиране или прехвърляне на парични средства. Следователно те не са пари, а само нареждане от даден субект на друг субект (напр. банка) да плати на трети субект определена сума пари.
Поради това ние можем да ги разглеждаме само като помощни пла-
тежни средства, които намаляват обема на наличната парична маса в
обръщение. Реалното плащане се осъществява не при приемане на тези
помощни средства, а при тяхното "осребряване" от банките (за чековете) или при настъпване на падежа и задължаването на сметката на дебитора (при менителниците).
Парите на клиентите по банковите сметки, които могат да се използват
по всяко време от титуляра на сметката за обслужване на безналичните разплащания, се наричат пари по сметка или "жирални пари". Те не добиват видим материален израз, а само изразяват операциите по сметките на субектите в банките.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и функции на парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.