Същност и характеристики на инвестициите


Категория на документа: ДругиТема 1. Същност и характеристики на инвестициите
Под инвестиция трябва да се разбира всяко влагане на ресурси- парични, материални и интелектуални, за постигане на определена цел. Процесът на инвестирането, както на микро така и на макро равнище е непрекъснат. На макро равнище е необходимо непрекъснато да се изразходват ресурси за да се подобрят различни страни от живота на населението. На микро равнище се налага, за да може във всеки момент да се изпълнят набелязаните цели. Особености на инвестиционния процес.
* цикличност - всяка инвестиция разглеждана сама по себе си има свой жизнен цикъл и също така всяка инвестиция се намира в различен етап от своето развитие.
* продължителност -можем да я разгледаме в няколко аспекта:
= времето от възникването на потребност и вземане на р-е за инвестиране до реализацията на вложението;
= времето от реализацията на вложението до получаването на очаквания резултат;
= времето, през което се получава очаквания резултат;
* ресурсоемкост-влагат се много средства-парични, материални, интелектуални;
* наличието на множество участници
* наличието на множество връзки- свързани са с броят на участниците. Множеството връзки затрудняват контрола,тъй като всяка от тях трябва да бъде изследвана. Това е свързано с много разходи на време, ресурси и труд.
Характерни черти на инвестициите:

1.Влагане на парични средства. Става дума за плащането на всички разходи, необходими за реализация на вложението.
2.Времева разлика - това е периода, който протича от момента на вложение до получаването на резултата. Времевата разлика поражда несигурност. Колкото по-голяма е времевата разлика, толкова по-голяма е и несигурността.
3.Влагат се материални ресурси - влагането в материални активи;
4.Наличие на определена цел- това е разумна дейност и е нормално онзи който влага средства да очаква резултат. Резултатът не винаги е положителен.
5.Липса на гаранции,че набелязаната цел ще бъде постигната и ще се получи желания резултат. Липсата на сигурност е в следствие на рискът- той е вероятността от сбъдване на неочаквани събития. Липсата на сигурност изиска от субекта на контрол да провери правилно ли е бил оценен инвестиционния риск при вземането на решение и разработени ли са мерки за ограничението му.
6.Чрез инвестициите се реализира определена стратегия - вложенията са инструмент или механизъм за реализация на стратегически решения.В стратегията се посочват целите, пътищата за тяхното постигане и средствата,които трябва да се вложат.
7.С инвестициите се влага в нещо с цел да се получи положителен резултат има две страни: какво се влага и в какво се влага. Процесът който се изразява във влагането на средства се нарича: инвестиционен процес.Той включва всички действия от вземането на решението до получаването на окончателен резултат. Получаването на резултат е свързан с желанието да се постигне набелязаната цел.

Видове инвестиции:
1.В зависимост от характера и насочеността:
* материални - придобиване на реални активи;
* финансови - свързани с придобиването на финансови активи;
* интелектуални - свързани с влагане на средства за създаване на инт.продукти;
* придобиване на права - лицензи, патенти, плащане на концесии, право на строеж;

2.В зависимост от собствеността:
* местни;
* чуждестранни;
* смесени;

3. В зависимост от инвестиционното решение
* макроикономически - засягат цялата икономика или отделен отрасъл;
* микроикономически - правят се на равнище предприятие (те преобладават)

4. В зависимост от тяхното предназначение:
* екстензивни - насочени към създаването на нови работни места;
* интензивни - свързват се повишаване на производителността;

5. Според отношението към печалбата:
* активни - водят до нарастване на печалбата;
* пасивни - не допринасят за увеличението на печалбата;

6. В зависимост от съдържанието:
* нетни - включва само преките инвестиции;
* брутни - освен преките включват и всички допълнителни разходи свързани с тях;

7. В зависимост от причините за инвестиране:
* принудителни - при неотложна нужда;при промяната на определен стандарт;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и характеристики на инвестициите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.