Същност и характерни особености на косвените данъци


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бизнесадминистрация II КУРС

Учебна дисциплина "ФИНАНСИ"

КУРСОВА РАБОТА

"Същност и характерни особености на косвените данъци"

Разработил: Проверил:

гр.София
Декември 2013г.

УВОД

Данъчната политика е същността на икономическата и фискалната политика на държавата. В днешно време, държавния бюджет и неговите изменения гарантират финансовата стабилност и сигурност на една държава, в това число е и България. Съществува неразривна връзка между държавата и данъците, което е дало основание да се стигне до твърдението, че както парите така и данъците са дело на държавата. Данъкът е законоустановено принудително и безвъзмездно плащане, което е наложено по общ ред и едностранно,за да бъде в полза на държавата. Също така данъците са принудителни плащания, за да може да се осигурят необходимите средства за издръжка на държавния апарат. Същността и ролята на данъчната система намира израз в изпълняваните от нея функции: фискална - данъка осигурява на държавата необходимите финансови средства, социална - чрез данъка се преразпределят доходите на населението на социална основа и икономическа - данъка се използва като инструмент за икономическото стимулиране или ограничаване на стопанската инициатива.

Днес данъците се делят на различни групи, според характеристиките който притежават. Но най-популярна е класификацията, която е приложена през XVIII век от французина Ан Роберт Жак Тюрго, според която данъците се делят на преки и косвени.

Преките са ориентирани към доходите и имуществото.
Изложение

Косвените данъци са тези с които се облагат реализираните обороти от стоки и услуги и се включват в крайната им цена. Характерно при тях е, че се плащат от крайния потребител когато се изразходва неговия доход. При увеличаване и намаляване на косвените данъци, предлагането и търсенето на стоките и услугите също променя своите стойности. Може да се каже, че крайния потребител се облага двойно с данъци, първото облагане е при получаване на доход, а второто е при покупка, като в цената на стоката или услугата е пресметнат и косвения данък.
Косвените данъци са данъците върху продажбите, потреблението и консумацията. Чрез тях се акумулират повече от половината държавни приходи. По отношение на класификацията на данъците в зависимост от начина на облагане, косвените данъци се отнасят към регресивните данъци. Това значи, че при тях липсва социалната характеристика на данъка, от което следва изводът, че гражданите с по ниски доходи плащат относително по-голям данък, отколкото тези с по-високи доходи.
Главните представители на косвените данъци са акцизите, митата и данък добавена стойност. Косвените данъци представляват първата по значение съвкупност от данъци в данъчната система на Република България.

Акцизите са въведени още през XVII век, те са една от най-старите и най-доходоносни форми за натрупване на приходи от страна на държавата, в резултат на което и в днешно време продължават да играят значителна роля в данъчната система. Това е косвен данък които се начислява само веднъж, то е еднофазен данък, с него са обвързани всички физически и юридически лица които са производители и вносители на акцизни стоки и услуги. Те са селективни данъци, и това е най-важното различие между тях и данъка добавена стойност, тоест облагат се определени стоки и услуги, които се определят като вредни за здравето на хората. Друга съществена особеност на акцизите е фискалното им значение за бюджета, тъй като постигат големи приходи, също така те са пропорционален данък по начина на изчисляване.

Акцизите изпълняват три основни функции:
- фискална функция - основен мотив за облагане с акциз
- регулираща функция - регулира производството на акцизни стоки, като " натоварва" техните цени
- контролна функция - чрез постъпленията от акцизните плащания в държавния бюджет се получава информация за количеството на произвежданите акцизни стоки и услуги.

Практическото използване на чистото акцизно облагане на някои стоки и услуги се определя с два основни момента:
- облагане на луксозната консумация
- облагане на вредните за здравето на хората стоки

Облагането с акцизи в нашата страна е нормативно установено със Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за виното и спиртните напитки, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Данъчно-процесуалния кодекс. Законът за акцизите и данъчните складове определя облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и осигуряването на стоките, подлежащи на облагане с акциз. Националната законодателна мярка по отношение на акцизите е съответстващо с Европейските директиви в сферата на данъчната политика в Европейската общност.

Стоките които подлежат на облагане с акцизи са стоките местно производство и вносните стоки, в които се включват: алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електрическа енергия.

Акцизът се плаща на две части през месеца, при него възниква правото на данъчен кредит и се определя съответния ред за възстановяването му. Възстановява се в 30 - дневен срок след подаването на: фактура за закупуването на стоката, в която е посочено, че е платен акциз; експортна фактура, доказателство, че стоката е изнесена; митническа декларация.

Размерът на акцизите за тютюнът и тютюневите изделия зависи от два показателя - количество, измерено в брой и равнище на продажната цена или цената на вносител. Не се възстановява внесения в бюджета акциз за тютюневите изделия, спиртните напитки и течните горива, когато се доставят в свободните зони, в търговските обекти и свободните складове, лицензирани за валутна търговия. Акцизът се внася в приход на Републиканския бюджет. И се включва в облагаемата основа за облагане с ДДС, което води до двойно облагане на акцизните стоки.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и характерни особености на косвените данъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.