Същност и особености на транспорта


Категория на документа: Други


1Същност, значение и особенности на транспорта. Място на транспорта в осъществяването на доставка. Елементи на транспортните възможности.

1 Същност. Значение и особенности. Транспортът е процес на пространствено преместване на стоките и хората във времето. В този процес не се създава нова продукция в натурално веществена форма, а само се увеличава стойността на транспортирания обект. Транспортът е услуга с производствен характер. Транспортната система представлява рационално организирана съвкупност от 2 или повече видове транспорт, осъществяващи превозната си дейност въз основа на конкуренцията и взаимодействието между тях. Това определение е валидно за транспортните нива:
а) регионални транспортни системи- функциониращи на територията на определени региони, каквито са районите за планиране и областите. На тяхна територия най често се осъществява взаимодействието.
б) национални, който включват регионалните. Взаимодействат основно чрез автомобилен и железопътен, но може да се включи и въздушен.
в) интернационални, функциониращи на територията на дадена общност от държави.
Значението на транспорта се определя от функциите му.
-икономическа функция- изразява се в осъществяването на икономически връзки между отделните предприятия, региони и отделните държави. Количеството на тази функция се изразява чрез разходите за транспорт на съответното ниво (предприятие, регион).
-социална функция- изразява се чрез икономия на време от ускоряване на доставката на стоките (времепътуването) на пътниците и стоките.
-военно-отбранителна функция- транспортът като стратегически отрасъл.
-политическа функция.
- екологична функция- стремеж към намаляване на замърсяването.
Особенности на транспорта: транспорта чрез своите показатели измерва извършената работа.
-пътническата превозна работа = броя пътници х разстоянието
Транспортът е длъжен да поддържа резерв от мощности, което снижава неговата ефективност, защото съществува неравномерност. Транспортната инфраструктура е обвързана с транспорта и тя има резерв. Транспортните средства и съоръжения имат дълъг живот, което поставя проблема за моралното остаряване. Клиентите на транспорта непосредствено влияят върху количеството и качеството на превозите. Взаимоотношения на превозвачите в международните товарни превози.
2 Място на транспорта в осъществяване на доставки. Транспортът се явява основен компонент на дистрибуцията на продуктите от гледна точка на изискването: доставките на тези продукти, влагането в производството и продажбите им да се извършат точно на време, точно на място, необходимото количество и качество на приемлива цена. Поради тази причина превозният процес заема съществено място в търговските взаимоотношения, като най важният момент е изборът на вид транспорт и превозвач, за да се извърши предвижването на продуктите от врата на врата. Най важното съображение под внимание е че от логистична гледна точка доставките се организират точно на време и при спазване на оптимални допълнителни разходи, обременяващи продуктите чрез включването им в неговата цена. От тук мястото на транспорта в логистиката се определя по: -превозът на материалният продукт, който е обект на продажба.Представлява част от договорените условия; -редица транспортни проблеми (аварии, катастрофи) съществено влияят на състоянието и годността на продукта. -размерът на транспортните разходи включени в транспортните цени и допълнителни такси- представлява важен елемент при определяне ефективността на доставката; -условията за осъществяване на превозната услуга- застраховане на продукта, пътни такси, оформяне на документи и др. са важен компонент в търговската сделка и влияят на логистичната верига.
3 Елемент на транспортните възможности. От гледна точка на превоза и доставките на продуктите се формират отделни етапи на избор на транспортно решение. Те включват определение на възможностите за извършване на превоза, избора на вид транспорт и реализацията на избора на собствено или наето транспортно средство. От тук определянето на транспортните възможности зависи от: съдържанието на транспортно-икономическите връзки (регионални, вътрешни и меддунар.); видът и количеството на транспортният поток, под внимание се имат потребностите на производството от необходимите изходни продукти и осигуряване на входящите потоци от тях. Превозът на завършените продукти на необходимото място и величината на складовите запаси; технологията на превозния процес, която се определя от вида на превозените продукти имащи масов характер или генерални продукти за индустриално потребление (дма). Изключение на тези групи продукти са опасните продукти. Търговски съоражения- като основно е допустимото времетраене на доставката, което се определя от вида на превозвания продукт и от неговото предназначение. Съобразена е още и цената на транспортните разходи. Крайната цел е минимизиране на транспортните разходи съобразно продуктите, с по малко закъснение и степен на аварийност, влияещи върху срока на доставката. На базата на тези елементи може да се осъществи изборът на съответния вид транспорт. Транспортното решение е свързано с избора на превозвач и сключването на превозен договор. В съвремието в транспорта се проявява и конкуренцията. Важно условие е бързата и надеждна връзка между превозвач и клиент.
4 Транспортът в логистиката.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и особености на транспорта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.