Същност и особености на управлението на риска


Категория на документа: Други


МОДУЛ 1 - ТЕМА 8
Същност u особености на управлението на риска

Определение на понятието "управление на риска"

В чуждестранната икономическа литература, понятието "управление па риска" е обект на широки лискусин Терминът "управление на риска" (Risk management) е от ангтнйскн произход и за пръв път се употребява и американската литература . В Европа за управление на риска се заговори преди 15-20 ГОДИНИ.

Почти във всички разработки управлението на риска една от важните области па съвременното управление, свързана със специфичната дейност на мениджъра и условията на неопределеост, на сложен избор на варианти на управленска дейност . Днес в световните и местните пазари са налице все нестабилни и непредсказуеми изменения.

Ако направим опит ла изясним сьщността па управлението на риска, като изходим от двете му съставни части, стигаме до извода , че:
Пьрво. управлението обхваша.
> пропец на вземане на решение;
> пропец на направление;
> пропец на контролиране.

Второ, течи интернационални и интерперсонални рационални и социално-икономически управленски процеси са неразривно свързани с риска. И тъй като рискът върви успоредно е процеса за постигане на целите, то той оказва негативно въздействие върху дейността на стопанската единица.

Управленският процес е неразривно свързан с риска. Основните сфери, от които произтичат рисковете са от екологичната, технологичната, политическата, а също така и от вътрешната и външна околна среда. Същите имат пряко или косвено влияние върху дейността на стопанската единица; въздействие, което оказва отрицателно влияние върху реализирането на целите, които си поставя дадена стопанска единииа. Тук спадат природните бедствия, епохалните технологически открития, законите за опазване на околната среда и за преработването на отпадъчните материали, конюнктурни изменения и др.

Рискове съществуват в потребителския, суровинния и капитадовия пазар. Откриваме ги и в трудовата борса, както и в информационните системи, в които се обединява цялата информация за дадена стопанска единица.

В управлението и практическата дейност па стопанските единици също има рискове, които оказват влияние върху успешното реализиране на пелите и решаването на задачите. Такива са:
> поставяне на цели и задачи за решаване, които са свързани с определени ("слаби" или "ио-силпи") рискове;
> човешки и имуществен потенциал, подложени на въздействието па рискове от различни естество;
> изложени на рискове пласмент, развойна и производствена дейност, а също така и информационните и финансови процеси вегопансказаедннниа.

Освен това вътрешни и външно обусловени рискове, които въздействат върху стопанските единици, има и други рискове като:
> потенциални, датетии, т.е. скрити рискове;
> актуални рискове. Те са налице и за тях могат да сс вземат мерки за преодоляването им иди ограничаване на тяхното въздействие:
> застраховаемн и незастраховасми рискове;
> рискове, върху конто може да се влияе, и такива, върху които нс може да се влияе.

Следователно управлението на риска се включва в стратегията и тактиката иа управление на дадена стопанска единица. Под стратегия на управление се разбират направленията и начините, които използва стопанската единица за постигане на поставените цели. С постигане на поставените цели, стратегията, като направление и средство, прекратява своето съществуване. Новите цели стават задача за разработване на нова стратегия.
Тактиката - това са конкретните методи за постигане па поставените цели в конкретни икономически условия. Задачите на тактиката на управлението се явяват избор на най-добри оптимални решения и най-добри и приемливи вдадена икономическа ситуация методи п приоми иа управление.

Управлението на риска като система на управление се състои от две подсистеми:
* управляема подсистема (обекта на управление);
* управляваща подсистема (субекта на управление).

Обект па управление се явява рискът, вложеният рисков капитал и икономическите отношения между стопанските субекти в процеса на реализация на риска. Към икономическите отношения се отнасят отношенията между застраховани и застраховатсли, между предприемачи , между кредитори и заемоиолучатели и др.

Субектът на управление, това са специална група от специалисти , които посредством различни начини и средства на управленско въздействие осъществяват целенасочено функциониране на обекта на управление.
Процесът на въздействие от страна на субекта върху обекта на управление може да се осъществява само при наличието на подходяща информация, която се получава между управляваната и управляващата подсистема. На базата на информацията се вземат конкретни решения за действия в условията на риск. Тази информация може да бъде: статистическа, икономическа, финансова и пр.

Обикновено под управление се разбира целият процес, свързан с планирането, организацията, регулирането и контрола на ресурсите и дейността на стопанските единици, с цел изпълнение на задачите, които стоят пред тях, с най-малко разходи. На управлението на риска се пада само част от тези сериозни задачи, който се предписват на управлението - минимизиране на неблагоприятните последици от настъпването на случайни събития в стопанството на стопанската единица.

Тъй като управлението на риска е твърде широко понятие, обхващащо различни проблеми, свързани на практика с всички направления и аспекти на управление, една изчерпателна дефиниция, чрез която да се изясни неговата същност, трудно може да се даде. Чрез управлението на риска се опознава, прогнозира и се взема под контрол всеки риск, който може да застраши финансовото положение на стопанската единица . Или управлението на риска може да се определи и като процес на опознаване, анализ и намаляване с помощта на средствата за контрол или чрез други мерки, които позволяват да се минимизират негативните последици, свързани с риска в производствената дейност.

Управлението на риска може да се дефинира и като система за избягване на риска и финансовите отношения, възникващи в процеса на това управление.

Общото в концепциите на различните автори е, че управлението на риска е насочено към преодоляване на рисковете и намаляване на загубите от тях, които заплашват стопанските единици. По всички останали въпроси мненията се различават. Независимо от различията, управлението на риска се приема като разновидност на общото управление. При такава постановка на него са присъщи много от характерните черти на общото управление. То обаче има и някои особености. Това предполага при изясняване същността на управлението на риска да се подходи в две направления:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и особености на управлението на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.