Същност и видове транспортни системи: тенденции в развитието; място на отделните видове транспорт в транспортната система


Категория на документа: Други


 2. Същност и видове транспортни системи: Тенденции в развитието; Място на отделните видове транспорт в транспортната система

По своята същност транспортната система представлява съвкупността от трансп. средства и трансп. пътища за осигуряване на процеса на пространствено преместване на товарите и пътниците на базата на взаимно обвързаната и съгласувана работа на всеки отделен вид транспорт и при наличието на определено единство на технологичния процес по извършване на превозите. На тази основа най същественото за трансп. система кооперирането на експлоатационната дейност на отделните видове транспорт. Установяването на национално взаимодействие между нац. стопанство и транспортния отрасъл и взаимодействие на отделните транспортни подсистеми.

Транспортните системи според обхвата на приложение биват: национални, регионални, градски, вътрешно производствени и международни. Международните трансп. системи са резултат от интеграционните процеси в световното стопанство. Националните обхващат трансп. връзки в националното стопанство като за икономиката на всяка страна те заемат първостепенно място. Функционирането на трансп. с-ма се основава преди всичко на специфичните особености на всеки вид транспорт, чието място се определя от различни фактори като вида на превозваните товари, обхвата на товаро потоците, превозното разстояние, превозните възможности и др.

В основа на функционирането на нац. трансп. с-ма е технологичното, организационното, икономическото и др. форми на взаимодействие между видовете транспорт.

Нац.трансп. с-ми се декомпозират на регионални, чието съществуване и развитие се определят от региона.

Градските трансп. с-ми функционират автономно, независимо една от друга. Автономен характер имат и вътрешно производствените трансп. с-ми , които имат значение за технологичното осигуряване на производствения процес.

Националната трансп. с-ма на България представлява част от европейската трансп. с-ма, чието развитие е съобразено с тенденциите в развитието на европейската трансп. с-ма. От тук основните тенденции на една страна са свързани с развитието на превозните технологии, а от др. с усъвършенстването на организацията на превозите.

От гл.т на превозните технологии съществено място заема увеличаването на комбинираните превози на товари , които в рамките на ЕС целта е да се намалят чисто автомобилните превози и да се възстанови дела на ж.п. транспорта в международно значение и да се засили влиянието на речния транспорт.

Втората тенденция при развитието на трансп. с-ми се свежда до ефективното използване на транспортните мрежи на отделните държави и региони и изграждането на подходящата транспортна инфраструктура, като под внимание се вземат промените в методите на производството и преминаване от масово произв. към дребно партидно произв. на продукти за крайно потребление с по- висока ст-ст. , и промените в организацията в трансп. дейност ч/з децентрализация и дерегулация съчетани с превенция на транспорт. парк.

Проблемите на дерегулацията на транспорта са свързани с околната среда и по специално с парниковия ефект, замърсяването на водите, почвите и въздуха, шумовете и вибрацията и рисковите от превоз на опасни стоки. От тук вниманието в развитието на трансп. с-ми е насочено към създаването на икономическа и регулативна рамка, технологична хармонизация, съвременни мероприятия за изследване и развитие на трансп. и създаване на транс европейски трансп. мрежи. Целта е да се намалят потребностите от горива, таксите за ползване на инфраструктурата и на транс.р-ди като цяло.

За България от изключителна важност е изграждането на подходяща връзка с инфраструктура на Европа с така нар. транс европейски транспортни коридори. В съответствие с това през територията на страната е предвидено преминаването на три от тях:

Транс европ. коридор 4 - Дрезден -Прага- Братислава- Будапеща- Крайова- София- Пловдив- Истамбул с отклонение от София за Солун през Благоевград и Кулата

Коридор 9 Хелзинки- Санк Петербург- Киев - Кишинев- Букурещ- Пловдив - Димитровград- Маказа- Алисандрополис

Коридор 6 Дурас - Тирана - Скопие - Гюешево - Перник - София - Пловдив - Бургас - Варна

Транспортните с-ми, чиято цел е осигуряване на съразмерност в развитието на отделните видове транспорт са свързани с определяне на ролята и мястото на всеки вид транспорт в дадена с-ма. Решаващо значение за това имат технологично-икономическите особености на видовете дейност, изразени в техните предимства и недостатъци.

ЖП транспорта заема важно място в трансп. с-ма на една страна, като важна предпоставка за това е възможността за построяване на ж.п. линии на всяка сухопътна територия. Основно предимство на ж.п транспорта е голямата му превозна способност, която улеснява превозването на масови товари. Той може да осъществява непосредствени връзки м/у големите предприятия, с което се ускорява доставката на товарите. Ж.П транспорта има възможността да извършва превози през вс. сезони на годината, денонощно и при неблагоприятни атмосферни условия.

В сравнение с другите видове транспорт ж.п транспорта осигурява и по-голяма сигурност на превозите, но доставките са по бавни в сравнение с автомобилния и въздушния транспорт. Капиталните разходи са значителни в този вид дейност относно изграждането на подходяща инфраструктура за него. Независимо от тези му недостатъци сравнително високата производителност на транспорта, а малките разходи на гориво определят ниската стойност на превозите на дълги разстояния.

Най - съществените предимства на автомобилния транспорт са бързите доставки на товарите, сравнително ниската себестойност на превозите на къси разстояния, по-високата скорост на доставка на товарите, директното превозване на товари от мястото на производство до мястото на потребление при което се запазват и потребителските качества на товарите. Има възможност за развитие по цялата територия на страната свързвайки и най-отдалечените населени пунктове. Организацията по автомобилните превози е по-бърза и е свързана със сравнително малки капиталовложения, бързо и лесно нагаждане към изискванията и условията на превозите. Според вида свойствата и партидността на товарите, разстоянието на превоза и състоянието на автомобилните пътища става възможно изборът на най подходящ автомобил за превоз. И на не последно място възможност за поддържане на висок интезитет на превозите м/у отделните пунктове.

Недостатъците на автомоб. Транспорт са по малките превозни способности , по ограничени възможности за масови превози, по висока себестойност превози на дълги разсояния, по-големи р-ди на горива за тон км и екологичното замърсяване.

Водният транспорт има това предимство, че извършва превози с голямо тонажни прев. Ср-ва с голяма товароспособност и от тук намаляване на разходите за гориво, което води до по- ниска себестойност на превозите.

Друго предимство на водния транспорт и особено на морския е голямата превозна способност, естеството на водния път, което не е свързано с големи капитални вложения за неговото изграждане и поддържане.

Недостатък на водният транспорт е бавното превозване на товарите, неефективното използване на превози на къси разстояния, сезонните фактори играят съществено и замърсяване на водните басейни.

Основно предимство на въздушния транспорт е високата скорост на превозите, възможността за организиране на редовни връзки вътре в страната и в международни дестинации, дори и до места недостъпни за други видове транспорт.

Предимство е и възможността за бързо развитие при сравнително малки капиталовлажения за поддържане на въздушните пътища, но основните му недостатъци са големите р-ди за гориво, малката товароподемност ограничени възможности за превоз на по-широка номенклатура товари, изключителна зависимост от атмосферни влияния.

Тръбопроводният транспорт се използва в две разновидности- нефтопроводи и газопроводи, поради което е тясно специализиран вид транспорт.

Предимства- възможност за изграждане по цялата територия на страната, висока превозна способност, непрекъснатост на превозния процес , ниска себестойност, ниски КВ в сравнение с тези при жп транспорта, не се влияе от атмосферните условия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и видове транспортни системи: тенденции в развитието; място на отделните видове транспорт в транспортната система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.