Същност на кооперацията


Категория на документа: Други


Т 6 Същност на кооперацията
1.Сдружение на физ.лица-Кооперацията е сдружение на дребни стокови производители в града и селото,те се сдружават за осъществяването на определена дейност в подкрепа на техните собствени стопанства.Дейността за която са се сдружили се извършва задружно,нейният обем и ефективност се повишава в резултат на това ,сдружената дейност вече се ползва с предимствата на ядрото предприятие.
Тук сдружението на физич.лица се извършва съобразно ценностите на коопе-та и нейните принципи в резултат на което основната фигура е фигурата на член кооператора,а капиталът има подчинено значение.
2.Коопер-та като стопан.организация- Коопер-та е стопанско предприятие,което има за цел да увеличи доходите на своите членове и да подпомогне развитието на техните индивидуални стопанства,първоначално тези цели се постигат с труда на член кооператорите,а на един по-късен етап се допуска и използването на нает изпълнителски и управленски труд(труд на не членове).В процеса на своето развитие в коопер-та се съчетават стопански и социални цели.
Т 7 Стопан.дейности извършвани от коопе-те
1.Промишлени деийност и услуги-за да може една дейност да бъде осъществявана на кооперативни начела,тя трябва да не изисква висока концентрация,значителни стартови разходи и продължителен производствен и технологически цикъл.
2.Земедел.дейности и услуги- тук в тази сфера се създават кооперации за съвместното производство и преработка на земедел.продукти,както и за осъществяването на земедел.услуги по обработката на продукцията,химич.защита и др.
Т 8 Имущество на коопера-та
1.Имущество и собств.на коо-те -според чл.32 от закона за кооп-те имуществото на всяка кооперация се формира от след.източници:1)встъпителни вноски на чл.кооператорите,тези вноски са миним.по размер и еднакви за всички кооператори и набраната сума се използва за разходите по регистрация на коопер-та,тези встъпителни вноски се гласуват от общото събрание и се вписват в устава на кооперациите;2)дялови вноски на чл.коопер-ите,които също се определят в миним.размер и са равни за всички кооператори,тези вноски се записват в устава на коопер-та и с тях се формира дяловия капитал на коопер-та.Тези вноски се наследяват и възстановяват когато някои член на коопер-та реши да ги напусне;3)допълнителни целеви вноски-това са вноски за разширяването и укрепването на материално-технич.база на кооперацията и те не се вписват в дяловите вноски на член кооператорите,тези вноски се правят с решение на общото събрание,имат целеви характер,най-често за покупката на земедел.техника или изграждането на някакъв обект,с решение на общото събрание се определя срока за тяхното възстановяване с лихва или без лихва;4)доходи от дейността на коопер-те- най-често това е печалбата или предприемаческия доход;5)привлечен външен капитал-под формата на краткосрочни и дългосрочни заеми;6)предоставени от член кооператорите средства под формата на заеми,които не се отнасят към техния дялов капитал,тези заеми се предоставят с/у лихва,размерът на която се определя от общото събрание.
По отношение на дяловите вноски в практиката на кооп-ите се използват различни решения наложени от бизнес средата и обшествено-икономич.условия както следва:1)равен размер на дяловите вноски;2)дифиринциран размер на дял.вноски;3)дифиринциран размер на дял.вноски с/д социал.положение на член коопе-ите;4)като дялови вноски се вписват размерите на имуществото получено при ликвидирането на структурирането на социалист.тип.
2.Фондове на коопер-та -паричните фондове на кооп-циите нейният неделим капитал,тези фондове се формират с решение на общото събрание,което опред.техния брой и начинът по които ще се очисляват средствата за тях,тези фон-ве се разделят в 2 гр.,а именно:инвестиционни фондове и фондове за социални нужди..С/д закона за кооп-циите е задължителен само фонд "резервен",който по закон е в мимим.размер от 20% от дяловия капитал.
Иконимич.реализация на собствеността на кооператорите в/у дяловите вноски са осъществява ч/з изплащането на дивиденти,те се изплащат с реш..на общото събрание и по желание на кооператорите могат да се капитализират като се отнасят към техните дялови вноски.
Т 9 Видове кооп-ции в сел.стопанство
1.Класифи.на кооп-циите- групировката на кооп-циите най-често се извършва на отраслов принцип или с/д предмета на извършваната дейност.Мн.често при групировката се отчита тяхната масовост,популярност,историч.присъствие в кооперативното движение и приложимост в съвремен.булг.условия.Вдуха на казаното коопер-ите в селс.стопан.се обуславят в след.няколко вида:
(1)кредитни кооп-ции;
(2)потребителни коопер.или снабдителни коопер-ции
(3)кооп-ции за пласмент на земедел.продукти или търг.кооп-ции
(4)кооп-ции за мелиорации
(5)застрахователни коо-ции
(6)кооп-ции за механизирани услуги
(7)производителни кооп-ции
(1)Кредитни кооп-ции- се създават с цел мобилизация на свободните парични ресурси на своите членове и за кредитно обслужване на чл.кооп-рите,тяхната поява е наложена от особеностите на земедел.производствен процес.създават се в края на 19 и нач.на 20 в.Принципите на които са осъществявали своята дейност кредит.кооп-ции са:
1)производствено предназначение на кредитите;2)едднакви дялови вноски на чл.кооп-рите при формирането на капитала на кредит.кооперация;3)право на кредитни ресурси под формата на заеми са имали само чл.кооп-рите;4)кредитните кооп-ции са били с огранич.или не ограничена отговорност;5)допуска се създаването и на учредителен фонд,но не е бил задължителен;6)съставът на членовете и районът на действие на кооп-ците най-често е бил ограничаван в рамките на населеното място;7)трудът на управителните органи на кооперацията е безплатен като се заплаща само на счетоводителя и касиера.
(2)Потребителни и снабдителни кооперации-тези кооперации се нар.така,защото стоките който предоставят на своите членове са както предмети за потребление така и средства за производства.Този вид кооп-ции в началото работят само за своите членове,а по-късно те допускат и продажби за не членове.
(3)Коопер.за пласмент на земедел.продукти(търг.кооп-ции)тяхната основна цел е продажбата на продукцията произвеждана от нейните членове,тази продажба се осъществява в определен момент,когато се наберат по-големи партиди и когато цените са сравнително по-високи,тези продажби се правят от специалисти.
С/д начина по който пласментните коопер.са осъществявали своята дейност,те се обособяват в следните групи:
1)към нея се отнасят пласментните кооп-ции,които могат да се нарекът"заложни кооп-ции"при тях член кооператорите предоставят своята продукция на склад и с/у нея получават парична сума представляваща % от стойността на предоставената продукция по пазарни цени,в определен следващ момент чл.кооп-рите изтеглят своята продукция,осъществяват нейната реализация след което заплащат разходите по нейното съхраняване и възстановяват получената авансова сума.
2)към нея се отнасят кооп-ците,който не само съхраняват недоставената от кооператорите продукция,но осъществяват нейната реализация,тук също се заплаща авансово на чл.кооператорите и крайното заплащане се урежда след окончателната реализация на продукцията.
3)към нея се отнасят кооп-циите,който изкупуват продукцията на своите членове по твърди и оконч.цени,в този случай кооп-цията поема риска по реализацията на земед.продукция след приключването на финанс.година печалбата се разпределя м/у чл/кооп-рите,пропорц-лно на количествата предоставена от отделните членове.
(4)Кооп-ции за мелиорации-създаването на тези кооп-ции в Б-я е правно уредено със закона за водите и създаването на т.нар."водни синдикати",кооп-ции който се създават в това направление са 3 вида :
1)кооп-ции за напояване
2)кооп-ции за корекции на реки и отводняване на блата
3)кооп-ции за добив на електроенергия
Целт6а на тези кооп-ции е създаването и поддържането на мелиоративни съуражения и с-ми в услуга на техните член кооп-ри.
Основните промени в кооперативните принципи се отнасят до следното:
1)дяловият капитал на кооперациите мелиорациите е равно на сумата необходима за изграждане на мелиоративната с-ма и седователно и на променлив;
2)дяловете се разпределят пропорционално на декарите подлежащи на напояване,в резултат на което чл.кооп-рите получават различен брой дялове
3)годишните разходи на кооп-цията са равни на потребните за издръжката на напоителната с-ма средства
4)чл.коопер.имат право на различ.брой гласове в общото събрание,с/д броя на притежаваните дялове
5)напускането и приемането на нови членове е трудно и става с продажбата на земед.зени
(5)Застрахователни кооп-ции -този вид кооп-ции се основават на кооперативната ценност "взаймопомоща" най-често срещаните застраховки в селс.стопан. са с/у пожар,смърт на добитъка,с/у болести и неприятели по растенията и животните и с/у природни бедствия,целта на тези кооп-ции не е печалбата,а стремежът стойността на засрах-та да покрива действител.размери на щетите,тези кооп-ции осъществяват своята дейност по 2 начина:
1)при него в начал.на год.от чл.кооп-рите се събират застрахов.вноски в определен размер,размерът на застрахов.вноски се определя от броя застраховани обекти и от оценката им
2)при него се правят редовни застрахователни вноски в постоянен размер,от който се набира резервния капитал на кооп-ците,направените вноски са пропорционални на броя на застрахователните обекти
(6) Кооп-ции за услуги - осн.група кооп-ции за у-ги са кооп-циите за механизирани у-ги,тези кооп-ции мн.често се нар.кооп-ции за машинни у-ги,машинни кооп-ции и др,независимо от различните имена тези кооп-ции се създават за механизирани у-ги по обработката на почвата,засяването,химич.защита и прибиране на реколтата,вкл.и транспортни у-ги свързани с тези дейности
(7) Производствени земедел.кооп-ции - те се създават за съвместното производство и преработка на земедел.продукция ,такива кооп-ции в Б-ия са създавани в годините преди Втората свет.война като съставна част на потребителните кооп-ции,който кооп-ции по това време са имали всестранен характер .Тези кооп-ции имат някои недостатъци:
1)обединеният капиталов ресурс на чл.кооп-рите позволява закупуването на мощна техника и технолог.оборудване,тази техника позволява дейностите да се извършват на конкретно равнище
2)позволява поддържането на машинно-транспортния парк от специалисти,притежаващи съответните квалификации и умения
3)в рамките на кооп-циите се свеждат до минимум последиците от сезонността в използването на земедел.труд и земед.машини
4)в рамките на кооп-цията се осигурява по-хармонично съчетаване на земед.земя с ограничен капитал и земед.труд
5)снижават се разходите по реализацията на произведените продукти
6)кооп-цията осигур.придобивките по трудовото и социалното законодателствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на кооперацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.