Същност на криминалистическите способи


Категория на документа: Други
Увод

Криминалисиката е наука,която изследва дейността по разкриването и разследването на престъпленията,разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.Криминологията е самостоятелна наука.Означава да бъде определена не чрез традиционното и ограничаване от останалите науки, а посредством анализ на нейните собствени проблеми.
Същност на Хипотезата

Хипотезата е основоположна част от елементите на всяко научно изследване. Тя предопределя неговата структура, целенасоченост, вътрешна система и външни функции.Формулирането на хипотезата има важно стратегическо значение за успеха на всяко изследване. Тя трябва да съдържа в себе си основните идеи, главният фокус на бъдещото проучване. Хипотезата е основната нишка на цялостната изследователска дейност и е строго свързана с целта и задачите на извършваното изследване.Формулирането на хипотезата трябва да бъде извършено паралелно с определянето на целта и предмета на изследване. Тези три елемента се синхронизират като хипотезата има водещо място.
Основните характеристики на всяка хипотеза са:
*тя се изгражда върху твърдения, които са малко доказани, но достатъчни, за да се аргументира определено априорно предположение.
*Предположението е вероятно и подлежи на доказване. То съдържа ново знание, което трябва да се потвърди с доказателства.
*Хипотезата се поражда, когато наличните факти не могат да обяснят дадено явление, т.е. търсят се нови доказателства.
*Във всяко изследване се генерират различни хипотези, които са неговата опорна точка. Те са потенциална новост до доказване на тяхната истинност.
Формирана хипотеза трябва да бъде разбираема и еднозначна,да се изгражда върху достатъчен изходен материал от теорията и практиката,да може да се провери чрез дискусия, анализ, експеримент и др.,да предполага тенденция, а не разнообразни факти и т .н.

Версия

По своята логическа същност версията не се различава от хипотезата.Различието между тях се проявява в сферата на тяхното приложение:хипотезите се използват в научната област,а версиите-в процеса на разкриване и разследване на престъплението. Версията се изгражда когато следователят няма отговор на някой въпроси и не разполага с необходимите доказателства. Версиите се изграждат на две основания: потребностите на познанието и потребностите на доказването.Версията отразява връзката между известното и неизвестото относно факта,който представлява интерес на разследването. Изграждането на версиите е сложен логически процес, в който се свързват в едно знанията и опитът на следователя, правилната оценка на данните, както и умението му да прави логически изводи. Версиите се изграждат с помощта на три основни метода - интуицията, дедукцията и аналогията и на способите на логическото мислене - анализа и синтеза.Версиите които може да разграни1им са няколко вида:
а/в зависимост от предмета на познанието в процеса на разследването:
*общи-отнасят се до характера на раследваното събитие(убийство,самоубийство и др.)
*частни-изграждат се за определениобстоятелства(извършител на престъплението,време,мотив и др.)
б/в зависимост от субекта,кйто ги изгражда:
*следствени;
*експертни;
*оперативно-издирвателни;
в/ в зависимост от етапа на предварителното разследване версиите
*първоначални следствени верси;
*последващи следствени версии ;
В съдебното производство версиите могат да бъдат обединени в две основни групи: обвинителни и оправдателни.Съществуват някой схващания,че в процеса на разследването се изграждат и контраверсии.Например ако престъплението е извършено от извършител А,то контраверсията ще бъде че престъплението не е извършено от извършител А.
Оглед

Огледът на местропрестъплението е първоначалното действие по разследването,защото е насочено към изследване на един от най-важните материални източници на информацията на разследваното събитие.Той е неотложно действие по разследването.За разлика от вербалните действия по разслдването(разпит),при огледа информацията не се получава в "готов вид".В процеса на огледа на местопроизшествието се решават две основни групи задачи:познавателни и прецесуални.Необходимо условие за качествено провеждане на огледа е не само да се извлече максимално количество информация на местопроизшествието,но и всичко,което обективно същестува и е иззето от местопроизшествието,да се отрази по предвидения ред от НПК,чрез доказателствени средства.
Преди заминаването на местопроизшествието се решават следните задачи:
1/определя се времето на извършване на огледа;
2/определяне на участниците в огледа;
3/осигуряване на необходимите техническите средства и проверка на тяхната изправност;
4/осигуряване запазването на местопроизшествито;
5/определяне на поемни лица в съответствие с изискванията на чл.129 НПК.
Претърсване

Kъм претърсване се пристъпва,когато се породи съмнение,че се укриват доказателственисредства.Могат да се претърсват складове,офиси,помещения,транспортни средства,жилища и др.Към претърсване се пристъпва и когато има опасност от укриване на важни и необходими за проверката вещи и документи.Когато се претърсва се навлиза в определена собственост,а това става единствено с разрешение от съда или прокурор.Контролният орган трябва да предостави заповедта за претърсване,решението и слувебната си карта на собственика.Ако не бъдат спазени тези условия,то собственикът е в правото си да откаже на контролния орган да извърши своите задължения.Претърсването трябва да се извършва само денем и в присъствието на свидетел.Ако сопственикът не желае да осигури безпрепятствено влизане в обекта,в него може да се влезе принудително,но без да се нанасят повреди,зашото това е чужда собственост и трябва да се опазва.

Изземване

Изземването е продължение на претърсването. Изземването е неотложно следствено действие, когато се появи опасност от унищожаване, повреждане или укриване на интересуващите разследването предмети или книжа. То се среща в две процесуални форми: съпътстващо огледа, претърсването и личния обиск действие; самостоятелно следствено действие. Изземването има голямо значение при разследването на различни видове престъпления. Тактиката на изземването се извършва на три етапа: планиране, подготовка и извършване.Трябва да се прави разлика между изземване и доброволно предаване.Това ,че даден предмет е предаден при поискване от контролния орган,не означава,че той се дава доброволно,тъй като липсва инициативата за предаването му.Когато поради количеството и размерите на предметите е невъзможно те да бъдат иззети,трябва да бъдат запечатани и оставени на съхранение на местата,посочени от самия контролен орган,а парите и дръгите ценностисе предават за пазене в търговската банка,обслужваща държавния сектро или БНБ.
Обиск

Обискът представлява претърсване на лице,като е необходимо да има необходимите основания,че в лицето се намират предмети,книжа или носители на информационнни дани,имаши значение за делото.Този процес намира наи-широко приложение в работата на данъчните,митническите,правораздавателните органи и органите на дознанието.Обискът се извършва от лица със същия пол,от който е лицето,кото ще бъде обискирано.По време на извършването му е необходимо присъствие на свидетели.Контролния орган извършват обиска,проверява дрехите и имуществото на лицето,за което има съмнение.Той трябва да се извърши внезапно и неочаквано.След приключване на обиска се съставя протокол.В протокола задължително се вписват: времето на извършване на обиска; населеното място, в което е извършен; органът, който го е извършил; трите имена и адресите на лицата, които са участвували при извършването на обиска; действията, които са извършени, описани в тяхната последователност; откритите при обиска следи или предмети, имащи значение за делото. Протоколът се подписва от органа, извършил обиска, както и от останалите присъствали лица.
Фотография

Разработена система от методи, способи и технически средства, които се използват за изготвяне на снимки при провеждане на следствени действия и криминалистически експертни изследвания на веществени доказателства за целите на наказателната и криминалистическата регистрация, т.е. тя се използва за откриване, фиксиране и изследване на материални обекти и факти, имащи значение за разкриване и разследване на престъпленията. Съдебната фотография се дели на два подраздела - следствено-фиксираща и експертно-изследователска. Обектите на фотографията в следствената практика са: местопроизшествието и околната му среда, трупове, следите на престъплението, веществени доказателства, лица, обвиняеми и т.н.Използват се различни видове снимки,чрез които се показват направените констатации по време на изършените контролни действия:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на криминалистическите способи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.