Същност на лексикалното значение. Значение и употреба на думата.


Категория на документа: Други


8.Същност на лексикалното значение.Значение и употреба на думата
Названието,което думата дава на предмети и явления в сравнение с друга дума,е нейното лексикално или речниково значение.То се определя още като семантика на думата.Лекс.значение е задължителен компонент на думата иосновна лексикално-семантична категория,която се отнася до вътрешната идеална страна на думата.Лексик.значение характеризира думата като речникова единица и определя комуникативната и функция в речта.Лекс.значение е винаги обусловено от факти или отношения,съществуващи в извънезиковата действителност.
За да се разбере лекс.значение да думата,звуковият и състав трябва да се свърже с някакъв предмет или явление.Взаимната връзка на думата с предметите и явленията и общоприетите знания за тях създават еднаквото разбиране в езиковия колектив при общуването.

Лекс.значение възниква и се оформя от връзката на думата с обекта,който тя назовава,т.е. от връзката с определено явление от заобикалящият ни свят.За характеристиката на лекс.значение важно е също и отношението на говорещия,който употребява думата.Разл.аспекти от лекс.значение се определят от отношението и формата на думата към явленията,с които тя има разнообразни връзки.

Думата посочва предмет или обект и ги назовава.Нейното значение има предметна насоченост и за това в такива случаи то се определя като реалия (от лат.-предметен),а названият с думата обект като денотат (отбелязан,обозначен)

Денотатът,отразен в думата,е ядро на лексикалното значение,затова то се определя и като денотативно значение,т.е. денотатативното значение отразява предмет,а материалната страна е знак на предмета.

С думите се назовават реални и конкретни обекти,действия и свойства,които могат да се възприемат от нашите сетива,като стол,кон,риба,буря,ходя,пея,бял,бъро,шарен.Такива думи образува лексиката с конкретно значение.С думите могат да се назовават обекти,действия и свойства като мисъл,мнение,цел,доверие,доброта,трудолюбие,философствам,които не могат конкретно да се възприемат от нашите сетива.Това е абстрактната,отвлечената лексика.

Лекс.значение възниква и от връзката на думата с определено понятие.В значението на думата не се отбелязват само признаци на единични конкретни или абстрактни обекти,а на клас обекти и на обобщени представи и понятия за тях.

Понятието се създава чрез възприемане на реални и конкретни явления и факти.В него е отразена способността на човека да обобщава своя жизнен опит,придобит с помощта на усещанията.

Наред с думата "понятие" се използват като нейни синоними и термините сигнификат (лат.-знак,значение на думата) и концент (лат.-представа за нещо,понятие).Сигнификатът е думата и нейното отражение в съзнанието на човека.Познавателният,мисловният образ,в който са обобщени и отразени признаците на един денотат или клас денотати е десигнат на думата.

Допълнителните емоционални и стилистични отенъци,които в едни думи са основни се определя като конотация или като конотативно значение.Разнообразните конотации не променят лексикалното значение.Емоционално-стилистичното съдържание на думата се слива с понятието и с лексикалното значение в едно семантично цяло.

За формирането на лекс.значение важна роля има лексикалната система на езика.Думите са част от нея и реализират своите значения не изолирано,я в тясна връзка със значенията на другите речникови единици.

Лекс.значение има тесни връзки и с граматичната категория.Значението е елемент от общата семантична система на речника според законите на граматиката.

Значението често се определя като съдържание или смисъл на думата.

Термините "значение" и "смисъл" поотделно са многозначни.Общото значение,което имат ги прави до голяма степен синонимични и зависими.Значението се свързва с функцията на названието.Смисълът е също компонент на съдържанието,но той е свързан с описанието на денотацията.

Значението на думата трябва да се отличава от нейната употреба.Лекс.значение е устойчиво и общо за всички.Употребата е само възможното използване на едно от значенията на думата.

При анализа на съотношението на думите в езика и речта се използват и логическите термини интенсионално значение,т.е. значението на думата като единица на езика и есктенсионално значение,което тя има в даден контекст на речевата и употреба.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на лексикалното значение. Значение и употреба на думата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.