Същност на операциите различни от война


Категория на документа: Други


 Същност на операциите различни от война

Въоръжените сили се използват все по-често по нетрадиционен начин, воденето на бойни действия съгласно схващанията за конвенционалната война става все по-малко вероятно и по-рядко срещано. Затова е необходимо да направим ясни разграничения между бойни действия, операции и небойни действия или операции различни от война.

Бойна операция е организирана съвкупност от съгласувани и взаимносвързани по цел, задачи, място и време сражения, бойни действия, боеве, удари и маньовър на въоръжени формирования, провеждани едновременно или последователно по единен замисъл и план за достигане на определена цел, в даден район, за определено време.

Бойните операции се провеждат в условията на военни конфликти. Те представляват операции, при които целите се постигат чрез водене на система от тактически, оперативни и стратегически действия.

В международната практика все още няма единно възприето определение за Операциите различни от война. В различните страни и международни организации има различни дефиниции за тези операции. Едно от основните различи при подхода за дефиниране е дали това са типични военни операции или са част от интегриран цивилно-военен подход за управление и решаване на кризи от различно естество. Тази липса на единно разбиране влияе при провеждането на операциите. Независимо, че при участието на български формирования, особено в последните години, ние използваме основно термините, тактиките, техниките и процедурите на НАТО за подобни операции е необходимо да възприемем по-ясни определения и дефиниции.

"Операциите, различни от война" обхващат широк спектър от дейности, където действията на военни формирования от национален или международен формат се използуват за постигане на цели, различни от тези в конвенционални бойни действия и обикновено са неразделна част от по-всеобхватни мерки за решаване на конкретна криза или конфликт. Съществуват различни ситуации, в които ангажирането на военни формирования не е пряко свързано с изпълнение на бойна операция, защото съществуват редица ситуации и кризи от невоенен характер при които може да се наложи използване на военни формирования. Операциите различни от война са операции, в които военната дейност е строго подчинена на политическите цели, насочена е към предотвратяване развитието на конфликт, преди да ескалира до война или подпомагат следвоенното възстановяване, възстановяване на последствия, помощ при бедствия, аварии и катастрофи, подпомагане на държавните институции при решаването на разнородни проблеми, включително свързани със сигурността не представляващи бойни операции.

1.2. Условията за възникване

Възникването на операциите различни от война се корени в специфичните характеристики на армията, като институция призвана да обезпечава сигурност и спокойствие на държавата и я защитава от външна интервенция. В съвременните условия тези операции се обуславят от променящата се среда за сигурност и новите функции на въоръжените сили, които все повече стават инструмент на външната политика на държавите. Въоръжените сили са структура, която готви своите формирования да действат като цяло в екстремни ситуации, в период на криза и в остър недостиг на време за вземане на решение и последващото му изпълнение. Това е характеристика на армията от началото на нейното създаване и сега при условията на динамично развиващите се политически процеси, армията може да бъде използвана с тези свои характеристики за изпълнение или помощ при изпълнение на нови "допълнителни" задачи.

1.3. Характерни черти

Операциите различни от война, от гледна точка на въоръжените сили, се характеризират с използването на военни формирования за изпълнение на не специфични функции и задачи. По принцип задачите в тези операции са свързани с подпомагането на държавни институции при решаване на вътрешни кризи от невоенен и не политически характер или изпълнение на международно поети ангажименти, които не са пряко свързани с воденето на бойни действия.

2. Видове военни операции различни от война и основни принципи при тяхното провеждане

За целите на настоящата разработка, на основата на национални и международни източници, разглеждащи подобен тип операции приемаме, че за българската практика можем да класифицираме военните операции различни от война по следния начин:

2.1. Операции по поддържане на мира;

2.2. Операции за контрол над въоръженията и разпространението им;

2.3. Операции за оказване на хуманитарна помощ;

2.4. Операции за търсене и спасяване (SAR), бойни и небойни;

2.5. Евакуационни операции - бойни и небойни;

2.6. Операции в подкрепа на органите за сигурност срещу разпространението на ОМП, незаконен трафик на оръжие и хора, трафик на наркотици, тероризъм и охрана и отбрана на стратегически обекти;

2.7. Операции за овладяване и ликвидиране на последствия от бедствия, аварии и катастрофи;

2.8. Операции за осигуряване на въздушния и морски суверенитет;

2.9. Извън територията на страната на основа на международни задължения.

2.1. Операции по поддържане на мира

Ооперациите по поддържане на мира често включват елементи от други операции различни от война като хуманитарна помощ, търсене и спасяване, евакуация, ликвидиране на последствия и др. Самите те включват следните операции: предотвратяване на конфликти; миротворчество; опазване на мира; изграждане на мир и налагане на мир.

Същността на различните типове операции се заключава в следното:

- предотвратяване на конфликти (Conflict Prevention) - включва дейности в диапазона от различни дипломатически инициативи (установяване на фактите, предупреждения, инспекции, наблюдение) до превантивно разполагане на войски. Целта е да не се допусне прерастване на споровете във въоръжени конфликти или разширяване на вече възникнали конфликти. Предотвратяването на конфликти никога не може да се гарантира само с военни средства, използването им трябва да се фокусира върху поддръжката, която могат да окажат на дипломатическите и политическите усилия. Военните средства могат да се използват да подпомогнат усилията за решаване на кризата преди избухването на конфликт или разрастването му. Военните средства могат да се използват за ранно предупреждение, когато се очертае предстояща криза и се предприемат подходящи политически и военни действия за предотвратяване на въоръжен сблъсък. Ранното предупреждение може да се осъществи с военни средства чрез използване на военни системи за индикация и предупреждение, формиране на групи за оценка, която да подготви и представи анализ и оценка на ситуация пред международни органи. Наблюдение на кризисен район с военни средства, ако наблюдението се приема за безпристрастно и страните в конфликта го приемат то може да служи да огласяване на действия на потенциален агресор. Тези действия могат да се предприемат по суша, въздух и вода. Използването на високо технологични военни средства за наблюдение може да има възпиращ ефект. Потенциални конфликти могат да бъдат предотвратени и посредством разполагане, превантивно дислоциране на войски в кризисни райони. Ако политическата цел е възпиране на агресия или контра заплаха превантивното дислоциране е най-подходящия начин да се спре разрастването на кризата. Обикновено това се прави със съгласието на страната домакин и решение на международна организация. След разполагането силите провеждат рутинно патрулиране, проверки и демонстрация на присъствие за запазване достатъчно ниво на доверие и прозрачност на действията на страните в конфликта. Подобна операция може да бъде проведена и като вмешателство. Военните сили могат да изпълняват и стабилизиращи мисии, в този случай се предприемат специфични мерки за стабилизиране на обстановката като размяна на екипи за инспекции, полево присъствие в спорни зони, съкращаване или предислоциране на войски от район, уведомяване на потенциални противници за предприемане на военни действия (учения, тренировки и др.). Тези стабилизиращи мерки могат да бъдат първи стъпки към преговори между страните.

- миротворчество (Peacemaking) - дипломатическа дейност след възникването на конфликт с цел да се постигне мирното му уреждане, т.е. използуват се средствата, предвидени в глава VI на устава на ООН -"Мирно уреждане на споровете": преговори, анкети, посредничество, помирение, арбитраж, съдебно уреждане, а също и дипломатическа изолация и санкции;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на операциите различни от война 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.