Същност на парите


Категория на документа: Други


1.Пари. Същност на парите

За произхода на парите има 2 основни конмцепции:
Рационална и еволюционна: обяснява понятието като резултат от съглашението хората и техните умения. Тази теория произтича от факта, че парите са творение на държавата или има на лице държавна норма, следователно съгласно нея парите съществуват, не по природа, а са установени. Както аристотел отбелязва в римското право, императорът е определил стойността на парите. Тази теория е господствала до средата на 18век.

Втората, концепция разчита, че парите са резултат от еволюционен процес, при които въпреки волята на хората се стигало до отделянето на отделни стоки от общата стокова маса, които са започнали да изпълняват функцията на всеобщ еквивалент, т.е. на пари. Предназначението на парите се свежда до 2 функции:
1* - за измерване на стойностите на стоките
2* - обслужване на тяхната размяна

Според еволюционната теория, парите са спонтанен еволюционен и преди всичко неосъзнат продукт на размяната. Следователно закономерностите на стоковото производство и обръщението обективно е довело от случайната през пълната до всеобщата форма на стойността, до всеобщия еквивалент, които са парите. Функциите на всеобщия еквивалент са изп. различни стоки, които отговарят на 5 свойства:
1* - портативност ( удобни за носене )
2* - дълговечни ( дълготрайна употреба )
3* - делимост
4* - стандартизираност ( определени регламентирани характеристики )
5* - познаваемост

Основна характеристика на парите е съхраняването на покупателната способност и затова те са станали средство за размяна. Всички пари са носители на реално благо и услуги. В последствие във функция на всеобщ еквивалент започват да изпълняват благородните метали злато,сребро и др.

Това се дължи на техните свойства; висока стойност в малки количества;лесна преносимост; делимост; еднородност; съхраняемост ( те не променят своят вид във времето ). Благодарение на тези качества златото и среброто изпълняват функциите на пари. В продължителен период от време те са били в каналите на паричното обръщение във вид на монети. Постепенно те са изместени от книжните пари, връзката между книжните пари и златото се е осъществявала чрез мащаба на цените, т.е. количеството злато, което по законодателен път е прието за парична единица в една държава. Основни теории за същността на парите:
1 - металическа теория - първи меркантилистите дават сравнително пълна теория за парите. Основни постановки на тази школа са следните:
- Признаване на златото и среброто като единствен вид богатстово или отъждествяването на общото богатство с благородните метали.
- Приемане на пълноценните златни/сребърни пари за единствен вид пари, разглеждайки златото и среброто като пари по своята природа.
- Парите вътре в страната изпълняват функциите на мярка на стойността и съкровище, а на международния пазар функциите на световни пари.
- Препоръчват износ на стоки срещу внос на злато/сребро.
- Отричане възможността за замяна на пълноценните златни/сребърни пари със стойностни знаци, а именно книжни и кредитни пари
Поучителното в тази теория е :
1* - тя разглежда парите като стока
2* - те защитават стабилната валута и са противници на инфлацията
Недостатъците на тази теория са :
1* - отричат еластичността на паричното обръщение
2* - отричат функцията на парите на като разменно средство във вътрешния оборот.
През 60те години на 20век се заражда неометализма. Те поставят 3 изисквания към политческата система:
1* - Възстановяване на златният стандарт.
2* - повишаване цената на златото, която изкуствено е занишена, чрез нейното фиксиране мащаба на цените на долара.
3* - девалвация на долара.
2. теория на парите като техническо средство - Адам Смит разгежда парите като техническо средство, което спомага за обръщението на стоките и тяхната размяна. Според него съществуването на парите е обусловено от трудностите при бартера ( размяна на стоки срещу стоки ). Тои приема, че парите изпълняват само средство за обръщение и за закупуване на други стоки. Според него като пари могат да се ползват и парични знаци, вместо злато и сребро, в това Адам Смит вижда ролята на банките като емитенти на монети и банкноти, които да заменят златото и среброто в парично обръщение.
3Стокова теория - според нея парите, произхождат от стоковия свят, а парите са само стока и притежават всички нейни атрибути и преди всичко собствена стойност или собстанционална стойност.
4 Номиналистическа теория - при нея парите се приемат като една абстрактна единица, условен знак или обикновенно название, тоест като название, понятието на латински означава - име. Номиналистите отричат стоковия характер на парите и ги третират като творение на държавната власт. Тази теория по - късно се развива в 3 варианта:
1* - теория за идеалната сметна единица
2* - държавна теория за парите ( юридическо направление )
3* - функционална теория за парите
5 колчествена теория - тя се заражда в 16 - 17 век в следвствие на така наречената революция на цените. Тя била предизвикана от нахлуването на по - евтини благородни метали от новия свят, довела до сериозни проблеми в социалната структура на европейското общество. Внесените от новооткритите земи злато/сребро, използвани в сеченето на монетите довеждат до инфлация. В резултат на тези обстоятелства започва да се формира икономическа доктрина, която да обоснове равнището на стоковите цени, стойността на парите и тяхното количество в обръщение. За първи път тази хипотеза е издигната от френския учен Жан Боден през 16 век. Той обяснява, че причината за поскъпвнето на стоките в Европейските страни е в последствие на увеличено количество благородни метали. Това дава основание на английския икономист Хенри Торнтън през 1802г. да изкаже предположение, че повече пари в обръщение се равняват на повече инфлация и увеличаване на паричното предлагане, това не означава непременно увеличаване на икономическия продукт. Шарл Монтескю равива количествената теория. Той определя, че цената на стоката не се определя от стойността й, а от механичното съотношение между масата от стоки и общото количество пари в обръщение. Според неговата теория при по - голямо количество на парите, цените ще бъдат по - високи, а стойността на парите по - ниска. По - късно Дейвид Юм доразвива тези идеи като счита, че върху цената на продукта оказват влияние не цялата маса от стоки и цялото количество пари в една държава, а само тези в сферата на обръщението. В края на 18век и началото на 19век най - виден представител на количествената теория на парите е Дейвид Рикардо. Той оформя теорията в окончателен вид. Тя е доразвита от неговите привърженици с формулирането на закона за паричното обръщение. Възгледите на Рикардо за количеството на парите в обръщение имат двойнствен характер от една страна той счита, че стойността на парите се определя от разходите на труд и за тяхното производство, от друга страна той твърди, че в определени периоди стойността напаричната единица се променя в зависимост от количеството на парите в обръщение.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.