Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство


Категория на документа: Други


 Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство

Транспортът е един от основните отрасли на материалното производство, който оказва съществено влияние върху правилното разпределение на труда, осъществяване на ефективното коопериране и специализацията на производствените стопански организации и предприятия, както и за формирането на икономическите райони в нашата страна. Развитието и териториалното разположение на производствените сили определят мястото, ролята и значението на транспорта във възпроизводствения цикъл и по-точно в продължението на възпроизводствения цикъл. Затова изясняването същността на транспорта и на транспортния технологически процес е от особена важност при териториалното разположение на производствените сили, при рационализирането на транспортно - икономическите връзки между отраслите и икономическите райони.

Транспортът е в постоянна органическа връзка и взаимодействие с останалите отрасли на материалното производство - промишленост, селско стопанство, строителство, търговия, пласмент. Транспортът има голямо значение за развитието и нормалното функциониране на икономиката на страната.

Към транспорта като отрасъл на материалното производство е общоприето да се отнасят транспортът за общо ползване и ведомственият, който осигурява транспортно-икономическите връзки между самоуправляващите се стопански организации и предприятия. Производството на материални блага се осъществява в четири сфери на материалното производство - добиващата промишленост, обработващата промишленост, земеделието и транспорта. Добиващата промишленост произвежда предметите на труда, обработващата - обработва предметите на труда, чрез земеделието се произвеждат селскостопанските суровини и продуктите за храна. Чрез транспорта се осъщесвява само преместването на произведената продукция от производството до мястото на найното потребление, което е обективно необходимо за общественото производство. С това се определя важната роля на транспорта, който продължава процеса на производството в сферата на обръщението. От друга страна, транспортът свързва всички отрасли на общественото производство и всички моменти на възпроизводството - производство, разпределение, обмен и потребление - в единно цяло. С транспорта се създава нова стойност, която се прибавя към стойността на превозваните стоки. Затова транспорта като четвърти отрасъл на материалното производство има общи черти с всички отрасли на материалното производство от промишлен тип.

Транспортът в зависимост от функцията си в процеса на възпроизводство се разделя на вътрешен и външен транспорт.

Вътрешно - производственият транспорт задоволява технологичните нужди на дадено производство. В него се включват всички вътрешни комуникации в промишлените предприятия.
Външният транспорт задоволява нуждите на националното стопанство от превози, тъй като през него се осъществяват икономическите връзки между производителите и потребителите на продукцията. Към външния транспорт се отнасят железопътният, водният, въздушният и тръбопроводният.

Продукцията на транпорта има няколко особености:
* В промишлените отрасли процесите на производство на стоките и процесът на потребление на производството на стоки са два самостоятелни акта, разделени във времето и пространството.
* При другите отрасли на материалното производство и самия производствен процес се създава нова веществена продукция, която съществуваа отделно от самия процес на производството.
* Продукцията на транспорта, измерването в тонкилометрите, пътникокилометрите, не е разделяна по време и пространство , а се извършват едновременно.

Тук се потребява самият процес на производството, а не някаква произведена продукция, която е отделена от него и има веществена форма. В резултат на производствения процес в транспорта се извършва изменение на местоположението на товарите в пространството и времето, но без да се извършва изменението на техните свойства, качества и обем.

Общият обем на превозната работа в транспорта се изразява в приведени тонкилометри - сбор от тонкилометри и пътникокилометри.

Показателят обща транспортна продукция в приведени тонкилометри служи преди всичко за оценка на изпълнението на плана за товарните и пътнически превози, за изчисляване производителносттта на труда, себестойността на превозите и т.н.

При транспортното производство не се създава обществен продукт. Транспортната продукция се потребява непосредствено и едновременно със самия производствен процес. Затова при транспортния процес няма нито суровин, нито стои на склад. Тези особености на транспортия процес се отразяват на кръгооборота на транспортния капитал. Формулата на кръгооборота на транспортния капитал има следния вид:

Рс

П - С ......Пр - П'

Сп
Където:

П - Пари;

С - стока - работна сила (Рс) и средства за ппоизводство (Сп);

Пр - процес на транспортно производство;

П' - пари, увеличени за сметка на принадената стойност.

Процесът на производство съвпада с процеса на реализацията. В резултат на транспортният процес не се продава готова продукция, а се потребява и заплаща самия транспортен превозен продукт или създадената стойност. Тя се оказва по-висока от стойността на първоначално авансираните парични средства.

Ускоряването нс всички стадии на кръгооборота на транспортния капитал и на целия транспортен процес позволява от една страна да се осигурят в обществото нормални стопански връзки и разширено възпроизводство, а от друга страна - бързо да се реализира стойността на превозите и принадения продукт, създаден от труда на транспортните работници.
Стойността на превозите се изразява във вид на транспортни разходи, необходими за реализирането на портебителната стойност на товарите. Транспорът представлява основа за оборота на материалните блага в националното стопанство и е продължение на процеса на производството в сферата на обръщението. Ускоряването или забавянето на процесите на превозване на товарите и работната сила непосредствено оказваа влияние на възобновяването процеса на производство, тъй като не се осигурява или нарушава процеса на разширеното възпроизводство на материалнитее блага и работна сила.

Транспортният превозен процес е съвкупност от многочислени операции, тези операции се извършват в неговата начална фаза при товародателите, в процеса на осъществяване первозите по различните видове транспорт и в крайната фаза на неговото осъществяване - при товарополучателите. Всяка фаза си има свои особености, които са в зависимост от вида на товара, начина на превозването, вида на подвижния състав, условията на композирането на съставите. Главното за превозния процес обаче, което е характерно при всеки превоз е: събиране на товарите; тяхната подготовка за превоз; натоварване на товарите в подвижния състав; маневрени операции по подаване и изваждане на подвижния състав; композиране на състава; движение на подвижния състав по пътя на движението; включително и прекомпозиране на съставите в междинните гари; претоварване на товарите от един вид транспорт на друг; движение до следващия пункт на претоварване и накрая последната фаза на превозите в пункта на разпръскването или предаването на товарите на получателя.

Транспортния технологичен процес по превоза на товари включва не само придвижванетои на пълния или празния подвижен състав, но и всички други операции, свързани с натоварването и разтоварването товарите, което е неотделим елемент на транспортния процес.

Значение на транспорта за развиието на производствените сили на страната и икономическите връзки между отраслитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.