Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство


Категория на документа: ДругиНа транспорта се пада важната и изключителна роля за по-нататъшното осъществяване процеса на общественото възпроизводство. Той е едно от най-важните условия за нормалното протичане на матриалния процес и играе не по-малка роля от тези на географската среда, наличието на полезни изкопаеми, трудовите ресурси. Ето защо без транспорт, без неговата активна помощ за пространствено преместване на продуктите, въпреки че не създава нови веществени продукти е невъзможно осъществяването на разширен възпроизводствен процес. В процеса на кръгооборота на общественото възпроизводство един от важните етапи е осигуряването на предприятията с веществени елементи в натура, изразени в конкретни материани ценности, стоки за производството и задоволяване на дадените потребителски нужди.

Ролята на транспорта не трябва да се свежда до оценяването на работата по преместване на определено количество стоки, суровини или материали. Значението му се състои в това да въздейства активно на целия процес на разширеното производство, на продължителността на възпроизводствения цикъл, на образуването на запаси от стоки, суровини, материали, горива и т.н. в производителя, на обема на стоките, намиращи се в процеса на преместване, на възможностите за поемане и складиране на същите в отделните складове, бази и др.

Значението на транспорта се изразява и в това, че непосредствено осигурява всички страни в роцеса на разширеното възпроизводство. Той се разделя в две насоки:
* Транспорт за вътрешнопроизводствената сфера осигуряваща осъществяването на необходимия технологически режим в дадено производство.
* Външен транспорт, който има предназначението да обслужва сферата на обръщението и да осъществява икономическите връзки, между производителите и потребителите на дадената продукция.

Към вътрешнопроизводствения транспорт се отнасят всички манипулации на предприятията и отделните технически средства като железопътни пътища, междуцехови и вътрешноцехови пътища, вътрешно автомобилни превози, кранове и въжени линии, подемно-транспортни средства, монорелсови пътища, тракторна техника в селското и горското стопанство.

Вътрешнопроизводственият транспорт като правило се приема да се нарича технологически транспорт, който осигурява преди всичко преместването на предметите на труда вътре в отделните предприятия от промишлеността, строителството и селското стопанство. Следователно вътрешнопроизводствения транспорт участва непосредствено в процеса на въздействие на средствата на труда и на предметите на труда, в изменение на свойствата на предметите на труда при създаване на нови веществени продукти, както и други средства на труда. Технологията на съвременното производство е немислима без наличието на вътрешнофирмения транспорт, който осъществява многократните премествания на предметите на труда до получаването на готовата продукция.

Операциите по преместване на горива, суровини, полуфабрикати и заготовки в съответствие на дадената технология, изискват участието на голямо количество работници. Разходите, свързани с тези операции заемат относителен дял в себестойостта на произвеждания продукт. Транспортните средства, изпълняващи тези операции, обаче не влизат в състава на транспорта като отрасъл на материалното производство.

Към транспорта като отрасъл на материалното производство е онщо прието да се отнася предимно магистралният транспорт за общо ползване, обезпечаващ транспортно-икономическите връзки между предприятията, отраслите на националното стопанство, икономическите райони и др. в процеса на разширеното възпроизводство.

Магистралният транспорт обособява състава на единната транспортна система включваща железопътния, автомобилния, речен, морски, въздушен и тръбопроводен транспорт. Тази система от транспорт играе важна роля за развитието на производителните сили на националното стопанство, защото посредством него се осъществява разпределението на обществения продукт, рационалното му обръщение между пунктовете на производството и потреблението.

Магистралният транспорт е този, който служи за задоволяване на нарасрващите нужди на обществото от превоз на материални ценности. Транспортът служи за основа на търговското и материално-техническото снабдяване на най-ефективното разпределение и размяна на материалните ценности.

Колкото по-малки са времето и разходите по превоза на стоки, толкова по-малко овеществен и жив труд се употребяват, а това значи, че ще бъде намален делът на транспортните разходи в стойността на стоките. Очевидно е, че колкото по-рационално са развити връзките между отраслите, толкова по-ефективно ще бъдат разпределението и предвижването на стоковоматериалните ценности от производителите към потребителите, т.е. ще се очаква да бъдат и по-малки разходите във формирането на стойността на стоките, суровините, материалите за транспорт.

Модернизацията и реконструкцията на транспорта се отразява на превозите на стоките от мястото на производството до мястото на потреблението и в тази връзка на своевременното задоволяване на потреблението на търговските организации и население от стоки. Транспортът оказва и влияние на ритмичното зареждане на търговската мрежа на дребно и на развитието на стоковите запаси.

Освен това положителна роля играят в тази насока и организаионните, техническите и икономически мероприятия, свързани с рационализацията на превозите, тяхната маршрутизация, ефективното използване на транзитна и складова форма, прогресивните форми на снабдяване и търговска дейност в пласментно-снабдителната и търговската мрежа.

В търговията за предвижването и реализацията на стоките от производителя и потребителя се използват предимно железопътния и автомобилния транспорт. Като характерно за ЖП - транспорта е превозът на масови стоки на дълги и средни разстояния, а за автомобилния - на къси разстояния. Затова в условията на новите фирмени предприятия, там, където е икономически изгодно и целесъобразно, може да се поддържат собствени транспортни стопанства, а ако не е изгодно тогава трябва да се търсят услугите на автомобилния транспорт за общо ползване.

Използвана литература:
Барбов, Т. "Транспортно-манипулационна система"
??

??

??

??

1

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.