Същност на упралвние на качеството


Категория на документа: Други


o разходи за контрол - всички разходи, свързани с регистрирането и/или
коригирането на вече допуснати отклонения от изискванията (разходи за регулярен контрол, разходи за оперативни прегледи, разходи за входящ контрол, разходи за контрольор)
o разходи за осигуряване - разходи, чрез които се осигурява оптималното
качество от първи път.
Сумата на разходите, за да има качество + сумата на разходите, за да няма качество представляват сумата на разходите за постигане или непостигане на изискванията.
В цената на качеството трябва да се знае най - малкото, поради следните причини:
- чрез цената на качеството се постига интерес към качеството
- да се идентифицират проекти за подобрение на качеството
Кандидати за проекти са големите загуби.
Проектът е организационен механизъм, чрез който се осъществяват подобрения на качеството. Той е писан план, който дава отговор на 5те К-въпроси:
- какво трябва да се направи
- къде трябва да се направи
- до кога трябва да се направи
- как да се направи
- кой да го направи; с какви ресурси; под чие ръководство да се извършва и под чий контрол

- за да може да се оценява хода на работа на качеството
Една система по качеството работи добре тогава и само тогава, когато съотношението загуба върху продажби намалява на половина на всеки 3-4 години.

Някои по - важни зависимости:
- колкото повече растат разходите на качеството, толкова по - малки са загубите
- колкото повече растат разходите за осигуряване, толкова повече растат и то многократно необходимите разходи за контрол
- при по - малко опит първоначално се инвестира повече в контрола, а по - късно се инвестира в осигуряването
- най - съществено е да се намали общата цена на качеството

ФАЗИ И ЕТАПИ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ПО КАЧЕСТВОТО

Една програма отнема между 8 и 10 години.
Включва следните етапи:
- етап на подготовка - от половин до 1 год. - подготовка на хората (обучение, подбор, квалификация, изграждане на комуникация, възпитание, култура, стимулиране, информиране чрез изграждане на съответни информационни системи - с-ма за обратна връзка от пазара; с-ма за реално качество; с-ма за нормативно качество); решаване въпроса за стратегията на самата система за управление; основите на екипно и колегиално мислене; да се опрости управлението
- етап пилотни проекти - 1-2 год. - проекти, които касаят стопанско значими проблеми; с големи загуби; прости за организиране; лесни за осъществяване; касаят вътрешни загуби; насочени към качество на изпълнение (производствен етап); касаят зависещи от управленски причини за качеството
- етап основни проекти, от които идват големите печалби - 5-8 год. - стопански значими; касаят големи загуби; свързани са със зависещи от управленски причини
- етап допълнителни проекти - реализация от работниците; лесни, прости, маловажни

Основни стъпки на програмата по качеството:
- приобщаване и общаване на висшето ръководство в полза подобряване на качеството
- обучение на ръководни кадри
- обучение на диагностици
- обучение на специалисти
- обучение и агитация на работниците
- изграждане на информационни системи
- уточняване на стратегията
- реализация на основните и пилотните проекти
- съгласуване с партньори

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ТОТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Управление на качеството е този аспект от цялото управление, който определя и осъществява политика като качество. Нещата са свързани с принципи, цели, задачи, стратегия, методи, планове, програми и проекти. Управление на качеството включва следните процеси в 4 зони: plan, do, check, action
- определяне на целите и задачите - целите с желаните крайни резултати. Целите се постигат, а задачите се изпълняват
- определяне на методите - чрез инвестиции, обучение, анализ
- обучение и квалификацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на упралвние на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.