Същност на упралвние на качеството


Категория на документа: Други


- висока степен на удовлетворение на клиентите
- подобряване на имиджа и репутацията на фирмата
- повишаване на производителността на труда
- повишаване на печалбата
- повишаване на качеството и конкурентоспособността на продуктите
- осигуряване на икономическа устойчивост на организацията
- рационално използване на ресурсите
- по - добри управленски решения
- внедряване на най - новите постижения в техниката и технологиите

Основни правила за внедряване на концепцията:
- ръководството трябва да е усвоило TQM, да е разработило програма за подобряване на качеството и да я изпълнява
- необходима е промяна на организационната култура на организацията преди прилагането на TQM да дава резултати
- TQM трябва да има общи усилия, които да интегрират усилията на всеки член на организацията
- TQM трябва да се базира на 4 стълба:
o изпълнение на очакванията на потребителите
o непрекъснато подобрение
o служителите, притежаващи големи пълномощия и възможности
o работа в екип

Характерни особености на TQM културата:
- познават се очакванията на потребителите (външни и вътрешни)
- работниците са горди, че работят в организацията на TQM
- системата за управление се основава на принципите на вземане на решения и разпределена отговорност
- мениджърите се явяват лидери, учители и треньори
- правилото за предотвратяване на проблемите се приема като най - важно условие за успеха на организацията
- използва се системен подход, който дава възможност за промени
- успехите се измерват чрез степента на удовлетворение на очакванията на клиентите
- ръководи се от визии за бъдещето и притежават планове за тяхното реализиране

Принципи за управление на качеството могат да се използват от всяко ръководство като рамка за подобряване постижението на компанията:
- насоченост към клиента - организациите зависят от своите клиенти и поради това трябва да разбират настоящите и бъдещите им потребители, да удовлетворяват техните изисквания и да се стремят да надвишат техните очаквания
- лидерство - ръководителите създават ориентация на организацията и единството на целите. Те трябва да създадат и поддържат вътрешната среда, в която персоналът може да е напълно приобщен в постигане на целите на организацията. Ръководителите се разделят на 2 групи:
o лидери - могат действително да създадат целите на организацията.
o началници - хора на правилника; ако някой е виновен, да бъде наказан

ПРИНЦИПИ НА РАБОТАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Принципи за анализ на качеството:
- да се даде отговор на въпроса, какъв е проблема
- кои са възможните причини за проблема
- идентификация на истинските причини
- кои са главните причини на истинските причини
- кои са първопричините на главните причини

Проблемите се дефинират, анализират и решават според тяхната стопанска значимост. Стопанско значими са онези, които са свързани с основните продукти, основните дейности.
Проблемите се дефинират, анализират и решават според тяхната готовност и осигуряване на анализи
Готовност за осигуряване на анализ:
- наличие на хора обучени за диагностика
- мотивиращи, силно желаещи промяна
Проблемите се дефинират, анализират и решават в следната последователност:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на упралвние на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.