Същност, структура и теоритико-методологични особености на ЕСИ


Категория на документа: ДругиЕмперични социологически изследвания (EСИ) на икономическия живот

Същност,структура и теоритико-методологични

Особености на ЕСИ
I.Предмет,задачи и особености на ЕСИ в икономическия живот.
I.1.Предмет на ЕСИ .

Чрез ЕСИ се осигурява информация за икономическите и социалните процеси и явления ,нужни за решяването на конкретни проблеми на стопанската и управленската пратика . При ЕСИ обикновенно се използват и такива информационни източници като : данни от статистика , данни от други социолегически и несоциологически емперични изследвания ,данни от държавни ,стопански и обществени органи и организации.Данните се наричат вторични ,а техният анализ - вторичен. Вторичните данни могат само частично да служат за съответни анализи и обобщения : първо , не са изцяло ,съобразени с предмета на даденото ЕСИ и второ , създават проблеми , свързани с тяхната представителност и достоверност.

Всяко емперично изследване на един и същ обект от икономиката осигурява специфична информация за него . Главната причина за това е , че всяко от тях привежда информацията в съответствие с предмета на определена обществена наука . За разлика от емперичното изследване , емперично социологическите изследване на един обект ще излезе извън традиционните граници на икономическата подсистема. ЕСИ не само започва " по- рано '' ,но и завършва " по-късно ". Започва по-рано защото ще трябва да проучи какви са състоянието на системата от ценности ,интереси , атитюди ,мотивацията на субектите , свързани с техния икономически живот ,как и доколко тези характеристики на субектите на субектите са повлияни още при избора им на идна или друга икономическа форма на активност във фирмата ,ЕСИ ще завърши по-късно ,доколкото ще трябва да проучи и социалните последици на икономическата активност .

От една страна , главно по своя предмет ЕСИ се разграничава от всички други емперични социални изследвания на обектите от икономическия живот на обществото . От друга страна доколкото ЕСИ е специфичен познавателен процес в икономиката , дотолкова неговия предмет не се покрива изцяло с предмета на икономическата социология . Между тях има опредилени различия :

на първо място - доставената от ЕСИ информация отразява само реална външна проява , а не същността и закономерностите на икономическите и социалните отношения.
на второ място -предметът на ЕСИ е само част от предмета на икономическата социология .
I.2. Задачи и особености на ЕСИ

Информацията ,получена чрез ЕСИ , има две съществени страни -качествена и количесвена .Има три основни задачи:

Първа -Осигуряването на достоверна и представителна еммперична информация за изучавания обект

Втора -Осигуряването на информацията ,която в необходимата и достатъчната степен , конкретно и в подробности да отразява компонентите и аспектите на тези обекти

Трета - Синтезирането в едно цяло качествената и количествена страна на получената от него информация чрез съответните анализи и обобщения

Особености на ЕСИ :

Първа -познанието ,постигнато чрез ЕСИ , отразява винаги реални обекти от икономическия живот . С други думи , информацията от ЕСИ отразява социални факти от икономиката

Втора- ЕСИ позволява да се анализират процеси и отношения от различните нива на икономическия живот : макро- ; мезо- и микро-

Трета - За разлика от икономическото изследване ,което акцентира върху homo economicus , който непрекъснато пресмята изгодите и загубите от своето икономическо поведение , при ЕСИ се акцентира върху homo sociologicus , който изпълнява множество социални роли от спектъра не само на икономическия но и на цялостния обществен живот

Четвърта -При ЕСИ се акцентира на човешкия фактор като комплексно изградена и с разностранни потребности и интереси личност

Пета- Обектите от сферата на икономиката се характеризират не само с вариационни ( количествени ) но и с категорийни (качествени ) признаци

Шеста - ЕСИ дава отговорите на въпросите "защо " и " как ". Освен това анолизът при него включва и силен социален акцент , завършващ далеч над рамките на икономическото поведение на субектите

Седма- Доколкото працесите и явленията от икономическия живот обуславят редица същностни характеристики та субектите , дотолкова висока трябва да бъде нравствено-етичната и гражданската отговорност от страна както на възложителя , така и от изпялнителя на резултатите и последствията от дадено ЕСИ

Осмо- Доколкото ЕСИ е специфичен и сложен изследователски процес , дотолкова то се характеризира със своя структура , методология , метоика и организация при изучаваните процеси и явления в икономическия живот .
II.ЕСИ като социарно-технологичен процес
II.1.Същност и структура на ЕСИ

ЕСИ е специфичен познавателен процес ,който включва програмиране, събиране ,обработка , анализи и обобщения на социално-икономическа информация ,нужна за развитието на теорията или за вземането но управленси решения .

ЕСИ може да се разглежда и като цялостен социално-технологичен процес . Това означава , че то има определени цели ,ресурси и пространствено- времеви граници , в чиито рамки се извършват редица изследователски операции и процедури .Всеки един от етапите на ЕСИ се състои от по-конкретни елементи ,подченени на общите за даденият етап задачи .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, структура и теоритико-методологични особености на ЕСИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.