Същност, видове, технология и организация на данъчна ревизия


Категория на документа: ДругиКурсова работа по теория на контрола

Същност, видове, технология и организация на данъчната ревизия.

1.Същност на данъчната ревизия

2.Видове данъчни ревизии

3.Нормативна страна и особености на данъчната ревизия

4.Технология и организация на данъчната ревизия

1. Същност на данъчната ревизия

Данъчната ревизия е специфична,конкретна и основна форма на последващ данъчен контрол и тя е сравнително по-често използвана,отколкото данъчните проверки.В резултатите от нея се съдържа информация за законосъобразността на взаимоотношенията между проверявания обект и държавния бюджет.Чрез данъчната ревизия органите по приходите определят дължимите данъци и задължителните осигурителни вноски на данъчнозадължените лица и тяхното коректно начисляване и издължаване.По този начин органите по приходите установяват и стопанското и финансово състояние на предприятията и фирмите в действителност.Ревизията се използва и като подход за противодействие на данъчните и осигурителни нарушения и престъпления.
При ревизията се проверяват, както декларираните от данъчния субект данъчни задължения, така и отнесените в просрочия и недекларирани доходи,печалби,имущества, които се класифицират в групата на укритите доходи. Според чл.110 /1/ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс1

"Органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки.

(2) Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски."

Така се разкрива какво представлява ревизията, а именно съвкупност от регламентирани действия на органите по приходите, чиято основа цел е да се установят задълженията за данъци и задължителни осигуровки, а също така и законосъобразността в действията на данъчните субекти.

Според някои автори2 основни задачи на данъчната ревизия са:

1)спазване на финансово-данъчната дисциплина;

2)правилно водене на счетоводна отчетност(в това число и изправност на касовите апарати);

3)прекратяване на негативни явления, като безстопанственост, разточителство на разходи,неприсъщи за основната дейност,които се признават под други форми и др.

2.Видове данъчни ревизии

В съществуващата литература3 данъ чните ревизии се разделят на няколко основни видове, според различни критерии.

1)Според обхвата - биват пълни и частични.

Пълната данъчна ревизия, наричана още комплексна, обхваща всички обекти на данъчното облагане за даден период на определения субект.При този вид ревизия се ревизира облагането с всички видове данъци. При големите данъкоплатци е с продължителност от два до три месеца, а при по-големите предприятия от пет до шест.Когато проверявания данъчен субект има много дъщерни предприятия се налага продължаване на срока за извършването.Частичната данъчна ревизия, наричана още тематична, обхваща само конкретни данъчни и осигурителни задължения на субектите, има инцидентен характер и по времетраене не е много продължителна.Чрез нея се проверяват само отделни видове държавни вземания , а често предмет на контролните действия са само отделните страни на дадено задължение като: възстановяването на данъчен кредит при данъчна ревизия по данъка върху добавената стойност, ревизия за отчитане на някои видове разходи, облагани по Закона за кооперативното подоходно облагане и др. В някои случаи частични ревизии се извършват и по писмено искане на други държавни институции, в това число и на съдебната власт, а по-рядко и на данъчно задълженото лице.

2)Според регулярността и честотата на извършването им - биват планови и извънредни

Плановите данъчни ревизии,наричани още регулярни, се извършват по утвърдена план-програма, която се приема обикновено през предходната данъчна година, като е възможно да се приеме и за по-къс период от време.Извънредните данъчни ревизии, освен при достоверни
сигнали от компетентни органи (Министерски съвет,прокуратура,следствие и др.), се извършват задължително и при ликвидация, приватизация, преобразуване, както и при обявяване в несъстоятелност на данъчния субект.В днешно време тези процеси много се ускоряват и поради това данъчните органи трудно успяват, а в някои региони на страна и не успяват да извършат тези извънредни данъчни ревизии, поради недостиг на добре квалифицирани данъчни служители.

Съгласно чл.5, ал.3 от Инструкцията на Министерство на финансите за извършване на данъчни ревизии, са налице и следните измерители за честотата на осъществяване на ревизиите, които са нормативно установени4 по групи за големите,средните и малките данъкоплатци:

а)първата група на големите данъчни субекти - при реализиран годишен оборот над 100 млн.лв. или годишна печалба, съответно доход над 10 млн.лв., като те се подлагат задължително на ревизия най-малко веднъж в годината. Тук се включват търговските банки, застрахователни дружества, мобилни оператори,Булгартабак и др., осигуряващи около 65-70 % от данъчните приходи в страната.

б)втората група на средните данъчни субекти - при реализиран годишен оборот над 10 млн.лв. до 100 млн.лв. или годишна печалба, съответно над 1 млн.лв. до 10 млн.лв., като те се ревизират задължително от данъчната администрация не по-малко от веднъж на три години.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, видове, технология и организация на данъчна ревизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.