Същност, видове, технология и организация на данъчна ревизия


Категория на документа: Други4. официалните документи и документите с достоверни данни;

5. наемната цена за недвижимите имоти, в които се упражнява цялостно или частично дейността;

6. търговското значение на мястото, където се извършва дейността;

7. капитала и пазарната цена на придобитите имущества към момента на придобиването;

8. брутните приходи(доходи/оборот);

9. броя на заетите за осъществяване на дейността лица;

10. сключените договори от лицето във връзка с осъществяването на дейността му;

11. разликата между доставените и вложените в производството суровини и материали;

12. обобщените данни за реализираната печалба, съответно приходи или доходи от други лица, упражняващи същата дейност;

13. ценовите и други условия на сделките, сключени с цел отклонение от данъчното облагане;

14. обичайният размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение, както и на транспортните, дневните и квартирните разходи при пътувания в страната и чужбина;

15. получените и извършените доставки и упражненото право на данъчен кредит;

16. други обстоятелства, които могат да послужат за определяне на основата.

Ревизията е с подчертан констативен характер, като се събират факти и обстоятелства за вече извършени и регистрирани стопански операции, начислени данъци и задължителни осигурителни вноски. Тя се извършва за фиксиран данъчен период, което определя последващият ù характер. По принцип ревизията протича по определена схема: от приходите от дейността в проверявания обект се приспадат действително направените разходи и така се получава облагаемата величина или съответно данъчната основа.Получената данъчна основа се умножава по определена данъчна ставка и така се образува сумата на дължимите данъци към републиканския или местен бюджет. Органите по приходите имат големи отговорности при вземане на решения, в резултат на осъществена ревизия. Те трябва да анализират не цялата информация в обектите, а само тази, която е свързана непосредствено с данъчните задължения и осигурителни вноски. Това са данни с пряко отношение към законосъобразното и целесъобразното издължаване към бюджета.

4.Технология и организация на данъчната ревизия

Всяка ревизия се извършва от органите по приходите, които работят на екипен принцип и са равнопоставени. Екипът се състои най-малко от двама ревизиращи, като при определяне на състава на екипите се спазва изискването за ротация на ръководителите им. Ревизията може да извърши и отделен проверяващ, когато трябва да се определи един вид данък. Провеждането й е в съответната териториална дирекция или в обекта. Когато се ревизират големи данъкоплатци е възможно сливането на няколко екипи, като се назначава отговорник, а другите поемат функциите на координатори.

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е посочено кои лица са данъчните субекти, а това са: местните физически и юридически лица, чуждестранни лица, които получават доходи от обект в страната, чуждестранни юридически лица и неперсонифицирани дружества. От групата на данъчните субекти се изключват държавата, държавните органи и органите за местно самоуправление.

Според научните източници за същността и процеса на данъчния контрол10, организацията и технологията на данъчната ревизия е продължителен процес, който се разделя на отделни етапи, като се осигурява методичност, целенасоченост и висока резултативност на въздействието. Основните етапи на ревизията са : планиране, подготовка, извършване на данъчната ревизия и приключване и систематизиране на резултатите.

Планиране на данъчната ревизия. Чрез планирането се определят потребностите от конкретно въздействие в рамките на една година. То може да бъде комбинирано и с прогнозиране. В този етап се структурира обхвата на въздействието, като ревизионната дейност се разпределя по месеци и тримесечия. Изготвя се поименен списък на данъчните субекти, които ще бъдат включени. Основен критерий за това е изискването за по-голямо събиране на приходи в държавния бюджет. При този етап се осигуряват всички необходими материални,финансови и други ресурси, нужни за качествено,ефективно и навременно осъществяване на ревизията. Тук се определя времето за ревизиране, данъчният период, разпределението на контролните органи, подбора на данъчно задължените лица и др.

Планирането се извършва предварително по определена технологическа последователност, като така ефекта на въздействието е по-траен и голям. Проектите на годишната план-програма за предстоящите ревизии на отделните данъчни субекти, се изготвят от териториалните дирекции, като те събират и обработват необходимата информация. Съответно изготвените план-програми са съобразени с компетенциите и възможностите на органите по приходите. Така обобщените данни, които преди това се систематизират, следва да бъдат одобрени и утвърдени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Приетите план-програми подлежат на разпределяне по тримесечия, съгласно разполагаемия ефективен фонд "Работно време". Те се утвърждават от териториалните директори и се изготвят месечни планове за работа, след което се разделят между ревизиращите органи по обекти.

Най-важната част от планирането е правилната селекция на данъчните субекти, които ще бъдат подложени на ревизия. Върху това влияние оказват ограниченията, свързани с ревизионният потенциал, определянето на случаите за въздействие, при които възможните нарушения и укрити доходи са най-големи, подборът на данъкоплатците, осигуряващи максимални приходи в бюджета и др.За по-голяма обективност при извършването на данъчна ревизия, от началото на 2008 г. в Националната агенция за приходите компютърно се разпределят органите, които осъществяват отделните ревизии. Фирмите, подлежащи на ревизиране се избират на случаен принцип, като така се намалява влиянието на "човешкия фактор" . Информацията, която е необходима за отделните ревизии може да се набави от различни източници, като такива са: данъчно-осигурителното досие, данъчно-осигурителната сметка и др. Тези сведения се обработват от отделите и секторите, които отговарят за регистрацията, приемането и обработването на декларации, оперативен контрол и ревизии, обслужване на данъчните субекти и др. Плановата информация се систематизира в три направления, като първото включва наименование, седалище, адрес, единен идентификационен код по БУЛСТАТ, регистрационни номера, местонахождение на клоновете и др. Второто обхваща размера на годишните доходи, печалби или оборот,а третото отразява времето за извършване на последната ревизия, нейният период и вид.

Подготовка на данъчната ревизия.Този етап започва след издаването на заповедта за извършване на данъчна ревизия от началника на данъчната служба, като първоначално органите по приходите внимателно проучват условията за работа в обектите. От картата за данъчна регистрация те се запознават с ръководството на ревизирания обект, основния предмет на дейност, нейната специфика, особеностите при начисляването на задължителните осигурителни вноски и др. Контролните органи ползват информация и данни и от предходни извършени данъчни ревизии. При този етап се проучват някои документи, които са на разположение на проверяващите, като това са основни и допълнителни подзаконови нормативни актове, разпоредби и указания, регламентиращи дейността на обектите, писма, декларации, сведения и др. За да се улесни ревизионната дейност ако се проверяват юридически лица се допуска установяването на предварителни контакти с ръководството на предприятието. Данни могат да се събират и чрез допълнителна информация за неуредени търговски, валутни и финансови икономически отношения на данъчния субект с негови бизнес съдружници, контрагенти, обслужващи банки и др. На проучване подлежат и получените явни, анонимни, писмени и устни сигнали във връзка с начисляването на данъци и задължителни осигурителни вноски. На място в проверявания обект се уточняват каналите за събиране на необходимите данни, като се преценява какви са реалните възможности за тяхното бързо и точно обработване. Подготовката на ревизията завършва с изготвянето на работен план, който трябва да бъде обвързан с календарен график , като след това се определят и сроковете за изпълнение на отделните технически проверки и посочването на длъжностните лица, които следва да ги извършват.

Ако разгледаме етапа подготовка по-подробно, той се разделя на няколко части : 1)подбор на данъчно-осигурителните субекти за ревизията; 2)предварителни проучвания и подготовка за данъчна ревизия; 3)възлагане на данъчна ревизия; 4)уведомяване за данъчна ревизия. Чрез прилагане на система от критерии за оценка на риска, органите по приходите правят подбор на данъчните субекти за извършването на ревизията. За тази цел те използват събраната информация от данъчнозадължените лица, полицията, митниците, банките и други финансови институции, а след като приключи подбора се попълва работна карта за тези данъчни субекти, при които са открити несъответствия.Предварителните проучвания се осъществяват по време и преди откриването на ревизията, като те могат да се извършват извън данъчния субект. Така се позволява да се изяснят обстоятелства и факти, отнасящи се до правния статут на данъчния субект, неговата данъчна регистрация, реализираните доходи и печалби и др. Данъчната ревизия започва задължително след издаването на заповед за възлагане от органа по приходите, определен от териториалния директор на агенцията по приходите, като тази заповед може да се издаде и от изпълнителния директор на НАП или негов заместник. Заповедта е в писмена форма и съдържа задължителни реквизити, като:данни за ревизирано лице, ревизиращи органи, срокът за извършване на ревизията, ревизираният период, видовете ревизирани задължения за данъци и осигурителни вноски и други обстоятелства имащи значение. Уведомяването на данъчния субект за данъчна ревизия и откриването на ревизионното производство се извършва от органите по приходите, като те връчват срещу разписка на ревизираното лице, заповедта за възлагане на ревизията. Връчването на заповедта позволява на органите по приходите да упражнят своите правомощия, а данъчният субект - да изпълни своите задължения. Така вече официално се открива ревизионното производство и се конкретизират неговите основни субекти. При настъпване на определени обстоятелства, предвидени по закон , органът по приходите , възложил ревизията, може да предприеме действия, водещи до изменение или прекратяване на заповедта за възлагане на данъчна ревизия. Тези заповеди обаче не подлежат на обжалване отделно от ревизионния акт, защото и двата акта имат характер на актове за движение на данъчното производство.

Извършване на данъчната ревизия - при осъществяване на ревизионната дейност се извършват няколко проверки, като контролните органи спазват определени изисквания. Те се съобразяват със следното: направените констатации да са напълно доказани, да уведомяват главните органи, ако са установени улики или съмнения за фалшифициране на документи, да информират заинтересованите лица за протичането на ревизията, ако има възникнали спорове или конфликти с ревизираното лице да ги изясняват, да се иска разрешение от възложителя на ревизията за нейното удължаване, ако има пречки и трудности за извършването на дейността, което пречи тя да бъде изпълнена в срок и др. Всички методи, процедури, начини и документи, които се използват при ревизионната дейност подлежат на проверки, като внимателно се следят регистрите и сметките. Всяка една ревизия се провежда по точно определена схема, като тя обстойно се преглежда и сравнява с официалната отчетност. След това се разработва и предварителен график за последователността на отделните проверки, като се уточнява тяхната дата, времетраене и логика. Качественото изпълнение на ревизията зависи не само от използваните методи и подготовки, но и от квалификацията и професионалните възможности на органите по приходите. Важно тяхно умение е това да се работи добре с данъчно задължените лица, като те внимателно се изслушват и така се преценява, кои от посочените данни да представляват интерес за ревизиращите. Всяка ревизия изисква извършването на различни дейности и процедури, като те трябва да бъдат систематизирани.Според Е.Тананеев11 има определена последователност на конкретните задачи в една ревизия и те са:

"...1. На базата на предварително проучените проблеми, точно формулиране на основните и допълнителни въпроси, подлежащи на ревизиране.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, видове, технология и организация на данъчна ревизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.