Същност, видове, технология и организация на данъчна ревизия


Категория на документа: Други


2.Прецизен подбор на средствата, способите и техниките за въздействие .

3.Уточняване на основните и допълнителни информационни източници и каналите за придвижване на вече събраните данни.

4. Обективно описание на констатираните факти и обстоятелства, имащи отношение към правилността на начисляване на данъци и задължителни осигурителни вноски.

5.Систематизиране на нарушенията на нормативните изисквания.

6.Формиране на изводи и даване на препоръки за подобряване на данъчната и задължителна осигурителна дейност на данъчния субект...."

Като цяло извършването на ревизията е основната част от нея, на която се обръща най-голямо внимание и се следи тя да бъде коректно и достоверно осъществена. Следователно контролните органи наблюдават извършващата се дейност и следят за нейното абсолютно вярно отразяване. Този етап от ревизията е необходимо да бъде много добре систематизиран, защото е продължителен и обстоен и поради това, позовавайки се на написаното от Е.Тананеев и П.Стойкова11, подреждаме този процес в следната последователност:

"... Първо. Преценка на законосъобразността и достоверността на водената отчетност. Органите по приходите трябва да са убедени във верността на направените счетоводни записвания по първични и вторични документи и регистри.Така те придобиват представа за действителния размер на декларираната печалба, доходи и имущество и правилността на начислените задължителни осигурителни вноски.При неправилно водена отчетност, въздействието е концентрирано към събирането на повече документална и друга информация, за да се установят конкретните отклонения и нарушения.....

Второ. Събиране и обработване на достоверна и актуална информация за обема и вида на реализациите. Необходимо е да се установи точния размер на брутните приходи, като се извършва анализ на всички приходи от продажби, депозити в банки, размер на материални ценности и др. Отделно се проверяват допълнителните сметки за отчитане на реализациите. След това се прави съпоставка на информацията, получена от проверките на документи и регистри, с данните от анализите за осъществените продажби и приходите от реализации.На базата на така направените сравнения може да се установи и прецени каква е степента на съответствие между постъпленията и паричния поток в очакваните обеми от реализации.Внимателно се проучват и проверяват банковите извлечения, направените корекции на вече реализираните и отчетени продажби и действителния размер на облагаемата печалба от комисионни, получени доходи от чуждестранни източници и др.Основното е да се провери дали счетоводното им отразяване е реално...

Трето. Проверки по данъчната декларация. Информацията от нея се обработва и натрупва, съобразно предварително поставените цели и задачи на ревизията. Най-напред се правят обичайните засечки на данните от декларацията с водената отчетност. Търси се съответствие с годишния финансов резултат от основната и допълнителна дейност, обемите на приходите и разходите за облагаемия период, анализират се неразчетените задължения и вземания..."

Чрез всички тези данни се дава много ясна представа за самият етап на извършване на ревизионната дейност, като точно е представена и обоснована последователността на действията, които се осъществяват. Така се отразява реалното стопанско, имуществено и финансово състояние на субекта, който се ревизира.

Приключване и систематизиране на резултатите от извършената ревизия. При този последен етап на осъществената ревизионна дейност се отразяват събраните данни и получените констатации и резултати, като те се систематизират, оформят и обобщават в подходящите документи. Всички обобщени факти и обстоятелства се подреждат по важност, като те имат голямо значение за данъчно-осигурителния процес. При този последен стадий субекта се запознава с получените данни и направените резултати и се информира за това, което се е случило и което е констатирано, за да може да бъде обсъдено. Данъчната ревизия накрая приключва с издаването на ревизионен акт.

От всичко изложено в темата може да обобщим, че данъчната ревизия е изключително необходима форма на данъчния контрол, чрез която се проверяват, сверяват, изследват и констатират отклоненията в дейността на ревизираните субекти. Следи се за тяхното коректно и законосъобразно установяване и правилността на действията и стопанската отчетност на предприятията.

Използвана литература :

1. Донев, Калю Иванов и др. , Теория на финансовия контрол, Унив.изд. Наука и икономика, 2010 , Варна, 326 с.;

2.Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова , Данъчен контрол. Акад. изд. Ценов , 2002 , 244с.

3.Ангел Айнаджиев, Йосиф Аврамов, Основи на данъчното облагане и на данъчния контрол : Данъчен контрол и технология на осъществяването му,1999 , Сиела , с. 186-193

4. Бисер Славков, Данъчна система и данъчен контрол в Република България, Тракия-М, 1998, с.107

5. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс,

http://www.nap.bg/page?id=35

1 Вж. цит. ДОПК, чл.110 .
2 Вж. Славков, Данъчна система и данъчен контрол в Република България, Тракия-М, 1998, с.107
3 А.Айнаджиев,Й.Аврамов.Основи на данъчното облагане и данъчния контрол,Сиела,1999,с 187-188
4 А.Айнаджиев,Й.Аврамов.Основи на данъчното облагане и данъчния контрол,Сиела,1999,с 187-190
5 Вж. цит. ДОПК , чл.112 .
6 Вж. цит. ДОПК, чл.114,
7 Вж. цит. ДОПК, чл.115
8 Вж. цит. ДОПК, чл.116 /3/
9 Вж. цит. ДОПК, чл.121, чл.122. чл.195, чл.197
10 Е.Тананеев, П.Стойкова. Данъчен контрол и администрация, Акад.изд. Ценов,2002, с 96-118
11 Е.Тананеев, П.Стойкова. Данъчен контрол и администрация, Акад.изд. Ценов,2002, с 96-118
??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, видове, технология и организация на данъчна ревизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.