Съставяне и изпълнение на общинския бюджет


Категория на документа: Други


 Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети

Важно звено в системата на консолидирания държавен бюджет са общинските бюджети. Причина за тяхната автономност е делегирането на права от страна на държавата на местните органи на власт, т.е. местното самоуправление. Финансирането на публичните услуги е разпределено между централните и местните власти. Използвайки принципа на субсидиарност, т.е. благата да се предоставят от това равнище, при което се получава по-висока ефективност, държавата определя част от публичните блага и услуги да се предоставят от централизираните органи, а друга част от местните органи на власт, от общините. Предоставянето на права на общините става по два начина: първият се отнася за услуги, върху количеството и качеството на които държавата запазва влияние. Това са делегираните на общините услуги, по отношение на които държавата делегира на общините организационни и административни правомощия и отговорности. Друга част от услугите са прехвърлени изцяло на общините - те сами определят количеството и качеството им и организират и администрират целия процес по предоставянето на тези услуги.

Финансирането на посочените видове дейности на практика става чрез общинските бюджети
Общинският бюджет е самостоятелна, автономна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една година. Тези му качества се изразява в следното:

* съставя се извън и независимо от централния бюджет

* изгражда се на базата на собствени приходоизточници

* субсидиите, предоставяни от централния бюджет, се определят на основата на обективни критерии или показатели или за изпълнението на конкретни държавни функции и задачи. Следователно автономността не трябва да се абсолютизира.

И местните бюджети, както и бюджетът на държавата, представляват балансиране на приходите и разходите на общината за една година. Бюджетният период на общинския бюджет съвпада в този на държавния бюджет - започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година.

С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности.

Общинският бюджет е и срочен финансов план на общината за разкриване на съответни средства и целевото им изразходване за финансиране дейността на общинските органи, учреждения, фирми и различни мероприятия.

Общинският бюджет се съставя самостоятелно и независимо от държавния бюджет, което му придава автономност. Той се приема от местния законодателен орган - общинският съвет, което му придава задължителна сила, както по отношение на държавните и общинските субекти, така и по отношение на живеещите на територията на общината. Действието на общинския бюджет се разпростира в рамките на общината.

Въпросите, свързани с общинските бюджети в България се регламентират със Закона за публичните финанси, който урежда съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети. Този закон определя и бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет.

Основните принципи при съставянето и изпълнението на общинските бюджети са: а) законосъобразност; б) целесъобразност; в) ефективност; г) ефикасност; д) публичност.

И при общинските бюджети се спазва определена бюджетна технология или бюджетен процес, който представлява съвкупност от последователно извършвани дейности. Те включват съставянето, приемането, изпълнението, контролът и отчитането на изпълнението на общинския бюджет.

Първата стъпка на бюджетния процес е разработването на проектобюджет. Проектобюджетът на общината се съставя на основата на:

* приетите от общинския съвет стратегия и прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие; бюджетната прогноза, в съответствие с общо-икономическите изисквания, очертаваща параметрите на общинския бюджет за следващите три години; прогнозата за държавния бюджет и условията за отпускане на субсидии;

* разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, финансирани чрез общинските бюджети;

* стандартите за делегираните от държавата дейност;

* предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и публични обсъждания;

* задълженията по финансиране на общинския дълг;

* предложенията на съответните министерства за структурни промени в делегираните от държавата дейности;

* информацията от МФ за очакваните постъпления от държавните трансфери от централния бюджет;

* задълженията по национални и регионални програми и проекти и др.

Съставянето на проекта за общинския бюджет се организира от кмета на общината със съдействието на кметовете на кметствата и районите , финансовия отдел и общинската администрация. Най-важното тук е максималното разкриване на всички възможни приходи и пестеливост при изразходването на финансовите средства. Кметът на общината представя в МФ прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, както и предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи. Заедно с прогнозата, кметът на общината представя в МФ и намеренията на общината за поемане на общински дълг.

Кметът на общината съставя проекта на бюджет на основата на определените със ЗДБ за съответната година окрупнени показатели за постъпленията от субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната бюджетна класификация. Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване.

Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет за разглеждане и обсъждане, след приемането на закона за държавния бюджет на Р България за съответната година. Общинският съвет приема, след обсъждане в комисиите, общинския бюджет в срок до 45 дни от приемането на Закона за държавния бюджет за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съставяне и изпълнение на общинския бюджет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.